zondag, 16 mei 2010 23:15

Vrijbit schrijft burgemeesters aan over uitvoering Paspoortwet

Op 10 mei jongsleden stuurde Vrijbit een brief aan alle burgemeesters van Nederland om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om bezwaren tegen de Paspoortwet te toetsen aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), wanneer inwoners van hun gemeente zich daarop beroepen.

We schreven hen: ‘Volgens de wet bent U verplicht, als burgers u daarom vragen, zelfstandig te besluiten om het EVRM te laten prevaleren boven de Paspoortwet. Het Rijk daarentegen verplicht U de Paspoortwet zonder meer toe te passen, met als consequentie dat U, als gevolg van de vele identificatieverplichtingen, daarmee principieel bezwaarden buiten de maatschappij plaatst.

Wij verzoeken U dringend om zelf, of in samenwerking met uw collega burgemeesters, zo spoedig mogelijk de rechter om hulp te vragen om U te bevrijden uit de onmogelijke positie waarin u door loyale uitvoering van de Paspoortwet wordt geplaatst tegenover inwoners van uw gemeente. Dit vragen wij in het bijzonder voor die inwoners voor wie de Paspoortwet onacceptabel is omdat U ook voor hen een primaire zorgplicht heeft.

Wij wijzen U er bovendien op dat ook onderstaande verplichtingen en verantwoordelijkheden, die voortvloeien uit de Paspoortwet, het inschakelen van de rechterlijke macht rechtvaardigt. Namelijk vanwege het feit dat u verantwoordelijk bent voor:

  • Een- niet afdoende te beveiligen database.
  • Het opslaan en beheren van gevoelige persoonsgegevens waarbij foutmarges intrinsiek zijn aan het systeem van biometrische identificatie.
  • Het beheer van biometrische gegevens van onschuldige burgers die, onder het huidige verstrekkingsregime, gebruikt kunnen worden door inlichtingen en veiligheidsdiensten en gevorderd kunnen worden door politie en justitie.
  • Het inrichten van een infrastructuur waarbij de opslag van biometrische persoonsgegevens van de gehele bevolking worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt voor hele andere doeleinden dan fraudebestrijding.
  • Het verplicht registreren van door het RAAS als ‘ongeschikt’ aangemerkte biometrische gegevens en deze aan te leveren voor verwerking in de identiteitsbewijzen.
  • Het feit dat burgers onmogelijk zicht kunnen houden op waar hun gegevens uit de reisdocumentenadministratie terecht komen, wie daar toegang toe heeft en wat daarmee gebeurt, en of de gegevens wel correct zijn vastgelegd.
  • Het gegeven dat u niet toegerust bent om eventuele schade aan slachtoffers van identiteitsdiefstal, foutieve registratie, fraude of ongeoorloofde koppeling aan andere databestanden te kunnen herstellen en/of vergoeden.’

De Europese verordening ( EG nr. 2252/2004 ) die aan de Paspoortwet ten grondslag ligt beoogt uitsluitend de opname van biometrische gegevens in de documenten zelf. Om de authenticiteit van het document en de identiteit van de houder door middel van direct beschikbare vergelijkbare kenmerken met die uit het document te kunnen controleren. De opslag van biometrische gegevens, in een digitaal overheidsregister maakt zo’n onnodig grote inbreuk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat dit strijdig is met de Grondwet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens , het EVRM, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Bupo en uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

De Paspoortwet dient zo snel mogelijk buiten werking te worden gesteld