maandag, 01 maart 2010 14:02

Protest tegen idplicht stemgerechtigden

Persbericht

Vrijbit roept iedereen op om woensdag 3 maart bij het stembureau te protesteren tegen de identificatieplicht voor stemgerechtigden.

Ruim 200.000 stemgerechtigde Nederlandse staatsburgers zullen a.s. woensdag 3 maart 2010 geen gebruik mogen maken van hun stemrecht. Hun actief kiesrecht wordt hen ontnomen vanwege de nieuwe eis in de Kieswet (Staatsblad nr 452).

In die wet is geregeld dat iedere burger die op grond van zijn staatsburgerschap recht heeft op actief stemrecht dit recht wordt ontnomen als hij of zij uitsluitend op vertoon van de persoonlijke stempas wil meedoen aan de verkiezingen. De volksvertegenwoordiging beschouwt daarmee officieel alle kiezers als potentiële fraudeurs die op vertoon van een geldig identiteitsbewijs (paspoort,ID-kaart of rijbewijs) eerst maar eens moeten aantonen of ze wel van hun eigen stempas gebruik maken.

Het doel van de ID-plicht was niet om een oplossing te bieden voor een fraudegevoelig systeem. Het simpele systeem dat mensen met hun persoonlijk toegestuurde oproepkaart ( voorzien van hun naam, adres, geslachtaanduiding en geboortegegevens ) in het dichtstbijzijnde stemlokaal konden kiezen, en als ze ergens anders hun stem wilden uitbrengen dit vooraf dienden te melden was even simpel als doeltreffend.

De fraudegevoeligheid van de verkiezingen werd opgeroepen door een nieuw ontworpen systeem waarbij men overal (binnen de gemeente en in de toekomst in het hele land) zou kunnen gaan stemmen.

Dit nieuwe systeem wordt gepresenteerd als ‘gemak voor de burger’ maar is in feite de uitwerking van het beleid van de kabinetten Balkenende om te komen tot een elektronische overheid. Zorgverlening, justitie, onderwijs…. en ook het hele kiesproces wil men zoveel mogelijk digitaal en geautomatiseerd organiseren.

Door de identificatieplicht wordt een onnodige drempel opgeworpen voor deelname aan verkiezingen. Vorig jaar konden daardoor al zo’n 150.000 mensen geen gebruik maken van hun stemrecht. Op 3 maart zullen dat er zo’n 200.000 zijn. Dat aantal zal naar verwachting alsmaar groter worden naarmate meer mensen geen geldig identiteitsbewijs meer kunnen krijgen omdat zij weigeren om hun biometrische kenmerken in een digitaal overheidsregister te laten opslaan, of überhaupt weigeren deze gegevens af te staan voor opname in de reisdocumenten zelf.

De uitslag van de verkiezingen gaat daardoor mede bepaald worden door het uitsluiten van bepaalde groepen uit de bevolking: Mensen die geen geld hebben om een identiteitsbewijs te bekostigen, mensen die niet in staat zijn iedere 5 jaar twee keer naar het gemeentehuis te gaan en mensen die volkomen in hun recht staan om de vingerafdruk/gelaatsscan eis van de Paspoortwet in rechte aan te vechten.

De verplichting om vingerafdrukken af te staan aan de overheid ter verkrijging van een geldig paspoort of IDkaart, vloeit voort uit een Europese verordening die verplicht om de vingerafdrukken op te slaan in het reisdocument zelf. De Nederlandse overheid heeft deze verplichting aangegrepen om de gegevens te gaan opslaan in een digitaal overheidsregister, waar deze vingerafdrukken toegankelijk worden voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten en gebruik voor justitiële doeleinden. Dit gaat volstrekt voorbij aan de bedoeling van de verordening om de biometrische kenmerken alleen te gebruiken voor het verifiëren van de authenticiteit van het document en de identiteit van de houder van het document. Het opslaan van biometrische kenmerken door de Nederlandse overheid is zelfs in strijd met het recht op bescherming van het privé-leven, zoals al eerder door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is bepaald. Nu de identificatieplicht ook geldt voor stemgerechtigden, wordt u, als burger, indirect onder druk gezet om uw vingerafdruk af te staan aan een overheid die uw rechten met voeten treedt.

Er is ook sprake van rechtsongelijkheid en discriminatie, want wie geen vingerafdrukken wil afgeven ter verkrijging van een paspoort /IDkaart wordt de mogelijkheid ontnomen om verandering van politieke bestel te bewerkstelligen, met uitzondering van gewetensbezwaarden die over een rijbewijs beschikken.

Vrijbit roept iedereen op om bij het stembureau te protesteren tegen de identificatieplicht voor stemgerechtigden. Zowel wie uitgesloten wordt van deelname, kiezers die principieel weigeren mee te doen, als kiezers die onder protest wel hun stem willen uitbrengen. Dit kan men mondeling of schriftelijk laten aantekenen door de voorzitter van het stembureau. Deze verslagen zijn openbaar en kunnen dus achteraf gecontroleerd worden.

Onder het motto geen vingerafdruk geen stemrecht bepleit Vrijbit het afschaffen van de identificatieplicht bij verkiezingen voor iedereen die in eigen stemlokaal gaat stemmen.( waarbij uiteraard uitsluitend in geval van daadwerkelijk vermeende onrechtmatigheid de voorzitter van het stemlokaal, net als voorheen, om identificatie mag verzoeken)