update opschorting rechtszaken tegen de Paspoortwet in Nederland en Duitsland

Rechtszaken maandag, 24 september 2012 18:31

Vanaf het allereerste verzet tegen de invoering van het gebruik van vingerafdrukken in paspoorten en reisdocumenten, hebben bezwaarden tegen dit gebruik van biometrie aangegeven dat zij de Europese verplichting die aan de nationale paspoortwetgeving ten grondslag ligt, onrechtmatig achten omdat deze in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) Richtlijn 95/46/EG en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Vanaf november 2007 voert in Duitsland advocaat Schwarz een proces ter verkrijging van een paspoort zonder dat hij daarvoor zijn vingerafdrukken hoeft af te geven. Op 15 mei 2012 heeft het gerechtshof te Gelsenkirchen, waar zijn zaak dient, uiteindelijk het Europese Hof van Justitie te Luxemburg gevraagd om uitspraak te doen over de betwiste rechtsgeldigheid van de EU Verordening.

Voor info over zijn bezwaarschrift, de prejudiciële vragen aan het EU HvJ en de nadere toelichting van Schwarz d.d. 14-9-2012 hierop lees zaak Schwarz… elders op deze website.

In Nederland worden sinds het aannemen van de Paspoortwet in 2009 eveneens juridische processen gevoerd tegen het gebruik van biometrie voor de paspoort en ID-kaart documenten en de opslag ervan in de op afstand uitleesbare RFID chips.

In Duitsland zijn vingerafdrukken voor de ID-kaarten niet verplicht en gaan de processen uitsluitend over de paspoorten. In Nederland richt het protest zich ook op de opslag van biometrie in databanken.

Ook in Nederland hebben vingerafdrukweigeraars vanaf de invoering van de vingerafdrukverplichting in 2009, aan de Nederlandse bestuurders en rechterlijke macht verzocht om de rechtsgeldigheid van de Paspoortwet en EU Verordening te toetsen. Maar tot voor kort weigerden zowel bestuurders als rechters categorisch om de Paspoortwet te toetsen aan hogere wetgeving.

Inmiddels heeft de Raad van State onlangs besloten om zelf ook vragen te gaan stellen aan het EU Hof van Justitie. Dit ondanks het gegeven dat bij een onrechtmatig verklaring, in de Duitse zaak dit automatisch van toepassing is op de paspoortwetgeving van alle lidstaten van de EG.

Daarmee heeft de Raad van State, inmiddels geconfronteerd met 8 aanhangig gemaakte Hoger Beroepszaken, zichzelf in de positie gemanoeuvreerd dat men, na drie keer de uitspraak termijn voor het doen van een uitspraak met 6 weken te hebben verlengd, nu respijt heeft om gedurende de procedure in Luxemburg, geen uitspraak te hoeven doen in de 3 bodemprocedures die op 2 april 2012 op zitting werden behandeld. (van Luijck, Kooistra en Willems). Een procedure die naar verwachting minstens 18 maanden zal gaan duren en waarmee de RvS zichzelf eveneens de vrijheid verschaft om de behandeling van de 4 later aanhangig gemaakte zaken op te houden. Ook het aanvragen van een tijdelijke voorziening, zoals in de zaak Roest, biedt geen opening voor een bevredigend rechterlijk oordeel. De voorzieningenrechter van de Raad van State verklaarde het verzoek namelijk ongegrond omdat het te ingewikkeld is en in de bodemprocedure ( die niet gepland wordt) moet worden beoordeeld.

En zo moeten we constateren dat na alle vertragingen in de bezwaar en beroepsprocedures, gedurende de afgelopen 3 jaar- waarin er allang een oordeel van het EU HvJ had kunnen zijn- de voortgang van de nationale rechtsgang nu voor lange periode tot stilstand is gebracht.

Voor alle betrokkenen die inmiddels bij de Raad van State beroep aantekenden tegen een ongegrondverklaring door de lagere bestuursrechtbank, heeft dat allereerst tot gevolg dat men zich zonder een geldig paspoort of ID-bewijs staande zal moeten zien te houden. ( Boers, Eversteijn, Jongenelen, v.Luick, Kooistra, Roest& Willems) Maar ook dat de nationale rechtbank de gang naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg tracht te blokkeren omdat men daar pas mag aankloppen nadat de nationale rechtsgang is doorlopen.

Voor de bezwaarden in de beroepsfase geldt hetzelfde. De bestuursrechtbank in Utrecht weigert, uitspraak te doen in een al behandelde zaak (Wijnberg) zolang de Raad van State geen uitspraak doet en laste de behandeling eenvoudig af van het beroep dat al meer dan een jaar geleden werd ingesteld in de zaak Koopmans.

Hiermee wordt duidelijk dat het lijkt of de Raad van State het inschakelen van het EU Hof van Justitie doelbewust gebruikt als smoes om de rechtsgang te kunnen ophouden.

Voor de mensen die in rechte bezwaar maken tegen de verplichte afgifte van hun biometrische gegevens voor een paspoort is dat in elk geval wel het effect. En zolang de overheid de belofte niet inlost om een vingerafdrukvrije ID-kaart ter beschikking te stellen ook voor de aanvragers van een geldig identiteitsbewijs voor binnenlands gebruik.

Meer in deze categorie: « Update zaak Willems Zaak Schwarz »