Toon items op tag: identiteitsbewijs

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Het kabinet stelt vast dat gemeenten stembureauleden zorgvuldiger moeten selecteren en beter moeten instrueren. Daarnaast komt het kabinet tegemoet aan oudere kiezers die niet meer maatschappelijk actief zijn en daardoor vaak geen geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs meer hebben.

Om deze groep kiezers te helpen, kunnen bij de verkiezingen op 9 juni 2010 en bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 ook identiteitsdocumenten worden gebruikt die maximaal vijf jaar zijn verlopen. In het kader van het aankomend wetsvoorstel verkiezingsproces zal worden gezocht naar een structurele oplossing van dit knelpunt.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht

mobiele_scanner_politieHet ministerie van Veiligheid en Justitie begint dit najaar met een proef met mobiele vingerscanners. Circa 125 politieagenten zullen worden uitgerust met een vingerscanner waarmee de vingerafdrukken van personen die staande worden gehouden, kunnen worden gescand. De proef zou in eerste instantie bedoeld zijn voor opsporing van illegale vreemdelingen maar als de proef succes heeft, wil het ministerie het gebruik uitbreiden om te kijken of iemand nog een boete heeft openstaan.

Function creep van onderop

Het begint met illegalen maar breidt zich langzaam uit naar andere groepen en personen in de samenleving. Tien jaar geleden waren het ook asielzoekers die het twijfelachtige genoegen hadden als eerste groep deel te nemen aan een proef waarbij zij zich regelmatig met hun duim aan een inlogzuil moesten identificeren. Ze kregen ook een kaart met biometrische gegevens. Deze function creep van onderop lijkt zich nu te herhalen met de mobiele vingerscan, het breidt zich langzaam uit tot daklozen, junks, hangjongeren en tenslotte vraagt oom agent van iedereen de vingerafdruk om te kijken of er nog een boete openstaat.

Gepubliceerd in Politie en Justitie

Minister Donner beloofde in april te stoppen met de opslag van vingerafdrukken in de decentrale reisdocumentenadministraties. Maar voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart worden nog steeds vingerafdrukken geëist en opgeslagen. Help mee om de minister woord te laten houden: teken de petitie vandaag nog, roep anderen op dat ook te doen en steun de rechtszaak op 1 juli!

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
donderdag, 30 juni 2011 22:48

Opslag = Opslag

Stoppen met opslag = volgens de minister ’effetjes’ opslaan in databestanden en nog jaren doorgaan met opslag in de chip van de documenten. NB Opslag in de chip van de reisdocumenten is ook een vorm van de-centrale digitale opslag.

Wat is een digitaal decentraal overheidsregister?

Ex-Staatssecretaris mevr. Bijleveld Antwoordde op 24 maart op Kamervragen v Raak (SP):

‘De opgenomen vingerafdrukken worden digitaal opgeslagen in het RAAS. Het Reisdocumenten Aanvraag en Archief Station (RAAS) is de apparatuur en programmatuur waarmee de uitgevende instanties (gemeentes en ambassades) de aanvraaggegevens digitaal kunnen verzenden aan de producent van de reisdocumenten.

Elke uitgevende instantie van de reisdocumenten heeft een of meerdere RAAS-en. Thans zijn er ca 700 RAAS-en. Het RAAS wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) al sinds 2001 beschikbaar gesteld aan de instanties die de reisdocumenten uitgeven. Sinds oktober 2001 worden in het RAAS digitaal alle aanvragen voor Nederlandse reisdocumenten opgeslagen.

De aanvraaggegevens worden door de uitgevende instanties van de Nederlandse reisdocumenten digitaal verzonden naar de producent. De verzending vindt versleuteld plaats. Daarenboven wordt er ook nog een digitale handtekening gezet over het versleutelde aanvraagbericht. De aanvraagberichten worden verstuurd via besloten netwerken. Absolute garanties zijn natuurlijk niet te geven, maar naar mijn mening is de beveiliging van de verzending van de digitale gegevens in orde. De producent bewaart alle persoonsgegevens uit de aanvraag 30 dagen. De naam van de aanvrager wordt 90 dagen bewaard op zogenaamde geleidelijsten die worden gebruikt voor controle van de te verzenden reisdocumenten. Sinds de invoering van de vingerafdrukken in de Nederlandse reisdocumenten worden de aanvraaggegevens in RAAS versleuteld opgeslagen. Dat geldt ook voor de back-ups die de uitgevende instanties maken van de gegevens die in RAAS zijn opgeslagen’.

Wordt er sinds 26 april 2001 doorgegaan met de opslag van vingerafdrukken in de decentrale databases? 

JA! Bij afname worden de vingerafdrukken gewoon als vanouds decentraal opgeslagen. De enige aanpassing is dat inmiddels juridisch de bewaartermijn van de vingerafdrukken van 11 jaar is teruggebracht tot ‘de duur van het uitgifte proces’. In de praktijk wordt dat echter nog steeds wel gedaan. Eind juni 2011 wordt enkel in een aantal gemeenten geëxperimenteerd of het technisch mogelijk is om de gegevens na uitgifte van de documenten uit de database zelf te verwijderen. Het onderzoek naar de mogelijkheid om die gegevens ook te wissen uit logbestanden, buffer- en uitgewaaierde gegevensopslag is pas net opgestart en zal niet voor het eind van het jaar beschikbaar komen.( bron brief minister Donner aan Tweede kamer 19 mei 2011).

Houdt de minister zich aan de belofte voor NU te stoppen metde opslag van de vingerafdrukken in de decentrale databases? 

Nee!

Kunnen mensen die principieel geen vingerafdrukken willen afgeven in deze omstandigheid een paspoort of ID-bewijs krijgen zonder dat zij gedwongen worden hun vingerafdrukken af te geven voor opslag in de documenten en decentrale databases?

Nee.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
donderdag, 22 juli 2010 13:50

Paspoortwet brengt burgers in gevaar

De huidige Paspoortwet werd op 9 juni 2009 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Invoering werd op 28 juni 2009 van kracht voor diplomatieke en dienstpaspoorten en vanaf 21 september dat jaar voor iedere burger die een nieuw paspoort of ID-kaart aanvraagt. Aaron Boudewijn, de student die landelijke bekendheid verwierf als eerste weigeraar van vingerafdrukken die beroep aantekende bij de bestuursrechter om de paspoortwet buiten werking te laten stellen, was gevraagd in een special over Privacy te schrijven voor het vakblad van het PvIB.

Vrijbit werkte nauw met hem samen en probeert bij deze zijn toezegging postuum gestand te doen. Het PvIB is het kenniscentrum op het gebied van Informatiebeveiliging in Nederland. Het PvIB is het platform waar informatie, kennis en ervaring over informatiebeveiliging wordt verzameld, verbeterd, verrijkt en weer wordt uitgedragen. Het PvIB verenigt alle betrokkenen en geinteresseerden in het vakgebied Informatiebeveiliging. Het artikel van Miek Wijnberg is hieronder in PDF vorm te lezen of te downloaden.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
dinsdag, 22 februari 2011 01:17

Paspoortwet en de Opsporing

   - misverstanden de wereld uit -

VERWARRING OVER JUSTITIEEL GEBRUIK VAN COMBINATIE VINGERAFDRUKKEN  EN GEZICHTSSCAN VAN ONSCHULDIGE BURGERS.

Sinds 21 sept 2009 moet iedereen die een paspoort of ID-kaart aanvraagt zijn vingerafdrukken inleveren bij de overheid. Deze gegevens zijn, in combinatie met de gezichtsscan, in principe ter beschikking voor zowel inlichtingen- als veiligheidsdiensten als politie en justitie.

Mensen die bezwaar hebben tegen het moeten afgeven van hun vingerafdrukken ter verkrijging van een paspoort of ID-kaart, staan dan ook volkomen in hun recht als ze als een van de principiële bezwaren aanvoeren dat ze weigeren mee te werken aan het inrichten van een overheidssysteem waar biometrische gegevens van onschuldige burgers kunnen worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden.
Alleen het niet opslaan van die gegevens kan voorkomen dat er justitieel ge- of misbruik van kan worden gemaakt! 

Op www.rvr.org kunt u zien of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking kunt komen en Vrijbit kent advocaten die gespecialiseerd zijn op dit dossier en bereid zijn mensen op toevoegingsbasis bij te staan.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

jongenelenDonderdag 4 augustus 2011 om 9.30 uur dient bij de bestuursrechter te Amsterdam de volgende rechtszaak tegen de Paspoortwet  

Inzet: Eiser Dhr. Jongenelen tekent beroep aan tegen het besluit van de burgemeester om hem geen ID-kaart te verstrekken zolang hij daarvoor zijn vingerafdrukken niet afgeeft/ laat opslaan.

Bezwaren: Jongenelen maakt bezwaar tegen de opslag van zijn biometrische gegevens - in casu van zowel zijn gezichtsscan als vingerafdrukken- voor enig ander doel dan voor het verwerken van deze gegevens in het identiteitsdocument zelf.

Gepubliceerd in Rechtszaken

De vingerafdruk registratie voor ID-bewijzen gaat, ondanks de toezeggingen van minister Donner in de Tweede Kamer om daar mee te stoppen, tot op heden door.

Vrijbit roept alle verantwoordelijken op om ervoor zorg te dragen dat in Nederland vanaf 5 mei, wie dat wil, een ID-bewijs zonder vingerafdrukken kan aanvragen.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
maandag, 11 februari 2013 00:00

Persbericht: Hoger beroep ID-toonplicht (WU-ID)

Update! Op 26-2 om 9:00 uur zal op de rechtbank Den Haag mondeling het vonnis bekend worden gemaakt van de meervoudige kamer in de Hoger Beroepszaak betreffende de toonplicht van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht (WU-ID). het OM eist dat het vonnis van de kantonrechter om verdachte te ontslaan van rechtsvervolging nietig moet worden verklaard en dat betrokkene alsnog tot  betaling van €60,00 beboet dient te worden en als veroordeelde geregistreerd in het Justitieel Documentatie Register wegens overtreding van het Wetboek van Strafrecht artikel 447e (waarvoor een boete kan worden opgelegd van maximaal € 2.250,00 of vervangende hechtenis).

Ondanks het feit dat betrokkene op 8-10-2011, toen de politie hem wilde identificeren terstond zijn naam en adres opgaf, uitlegde waarom hij geen ID-bewijs bij zich droeg en meewerkte aan het ophalen van zijn rijbewijs.

Zitting: Hoger beroep tegen ontslag van rechtsvervolging ID -toonplicht (WU-ID) dinsdag 12 februari 2013.

Inzet: Behandeling van het Hoger Beroep tegen de mondelinge uitspraak van de kantonrechter 18-2-2012 tot ontslag van rechtsvervolging ingesteld wegens het niet onmiddellijk tonen van een ID-bewijs op vordering daartoe.

Zitting rechtbank Den Haag Tijd: om 10.00 uur.

Toelichting

Het betreft de zaak van een man die tijdens de sabbath in oktober 2011 gesommeerd werd een geldig identiteitsbewijs te tonen. Betrokkene gaf gemotiveerd aan waarom hij geen ID-bewijs bij zich droeg, en verleende medewerking aan het doen vaststellen van zijn identiteit. Toch achtte de politie te Rijswijk hem strafbaar aan overtreding van het Wetboek van Strafrecht artikel 447e, waarvoor een boete kan worden opgelegd van maximaal € 2.250,00 of vervangende hechtenis.
Vandaar dat hij van Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een transactievoorstel kreeg gestuurd om, als schuldbekentenis en boetedoening € 60,00 te betalen wegens het niet onmiddellijk ter plekke tonen van zijn identiteitsdocument. Betrokkene achtte zich niet schuldig en weigerde om te betalen.

Daarop besloot het Openbaar Ministerie (OM) hem strafrechtelijk te gaan vervolgen en werd hij voor het (kanton)gerecht gedaagd.

Op vrijdag 17 februari 2012 oordeelde de Haagse kantonrechter dat hij daarbij in zijn recht stond omdat hij op grond van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht (WU-ID) niet verplicht kan worden om te allen tijde een identiteitsdocument op zak te hebben. De uitspraak luidde daarom 'ontslag van rechtsvervolging'
Voor info WU-ID zie: http://www.id-nee.nl/02-1WU-IDbepalingenhoofdtekst.htm.
Voor persbericht rechtbank 'uitspraak rechtbank lees...

Het OM pikte dit niet en besloot Hoger Beroep aan te tekenen tegen de uitspraak.

Ruim 8 jaar na invoering van de wet staat er dus eindelijk een zitting in hoger beroep op de rol, over de uitvoering van de ID-plichtwet die op 1 januari 2005 van kracht werd. Maar pers, media en politici blijken gezien hun uitlatingen absoluut niet te beseffen waar het juridische geschil om draait.
De kern van de zaak gaat over de discrepantie tussen de wet die geen draagplicht kent maar die aan wetshandhavers wel de bevoegdheid verleend om het onmiddellijk tonen van een geldig ID-bewijs te vorderen.

Verwarring ontstond vanwege het religieuze motief wat de betrokkene in dit specifieke geval aanvoerde als argument waarom hij geen geen ID-bewijs bij zich droeg; namelijk dat hij op sabbath wegens zijn religieuze opvattingen niks bij zich draagt'.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht
Pagina 2 van 4