Toon items op tag: paspoortwet

P.Deutekom vroeg op 18 maart 2010 een paspoort aan bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Amsterdam. Omdat hij weigerde zijn vingerafdrukken af te staan werd de aanvraag niet in behandeling genomen.

Deutekom maakte bezwaar tegen de verplichte afname van vingerafdrukken en opname van zijn biometrische gegevens omdat hij de registratie van deze gegevens en het gebruik wat de overheid daarmee voor ogen heeft, als een zeer vergaande en gevaarlijke inbreuk beschouwd op de persoonlijke levenssfeer van alle Nederlanders.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
dinsdag, 17 april 2012 23:57

Zaak Eversteijn

zaak Eversteijn vs burgemeester van Maastricht

Eversteijn 02 persbewDhr. Eversteijn maakte op 29-9-2010 bezwaar tegen het feit dat de burgemeester van Maastricht hem geen geldig paspoort wenste te verstrekken zolang hij daarvoor geen vingerafdrukken afgeeft.

Na een landdurige bezwaar en beroepsprocedure tegen deze beslissing, deed de rechtbank te Maastricht op 4 juli 2012 uitspraak in deze kwestie. De beslissing luidde dat het beroep tegen het besluit van de burgemeester als ongegrond werd beoordeeld. Eversteijn is daarmee de 7e 'vingerafdrukweigeraar' die bij de Raad van State Hoger Beroep gaat aantekenen tegen deze uitspraak van de bestuursrechter 'in eerste aanleg'

laatste update: Raad van State laat 28-9-2012 weten dat alle rechtszaken in Hoger Beroep voor onbepaalde tijd zijn stilgelegd en pas weer hervat zullen worden als het EU Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over de betwistte rechtmatigheid van de EU verordening die aan de Paspoortwet ten grondslag ligt.

Impressie van de zitting op 24 mei 2012 van de bestuursrechtbank te Maastricht.

Lees verder voor het chronologisch verslag van de procedure, de originele processtukken, artikelen die in de pers verschenen en fotoimpressies.Ook voor de manier waarop u met Eversteijn in contact kunt komen en steun kunt verlenen aan zijn strijd tegen het gebruik van biometrie in de paspoorten/ID-kaarten.

Gepubliceerd in Rechtszaken
woensdag, 26 oktober 2011 11:41

zaak Jongenelen

Laatste nieuws: Raad van State laat 28-9-2012 weten dat alle rechtszaken in Hoger Beroep voor onbepaalde tijd zijn stilgelegd en pas weer hervat zullen worden als het EU Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over de betwistte rechtmatigheid van de EU verordening die aan de Paspoortwet ten grondslag ligt.

Op 26 april 2010 vroeg Dhr. Jongenelen een ID-kaart aan bij de gemeente Amsterdam. De aanvraag werd niet in behandeling genomen omdat hij geen vingerafdrukken liet AFNEMEN. 

Omdat Jongenelen niet over een paspoort of ID-bewijs kan beschikken wordt hij ernstig gedupeerd in zijn persoonlijk leven en als ondernemer. De gevolgen daarvan zijn inmiddels zo verstrekkend dat zijn buitensport bedrijf Fa.Tatteljee met stopzetting bedreigt wordt, indien hij als eigenaar niet binnen 3 maanden over een vingerafdrukvrij identiteitsbewijs kan beschikken om nieuwe bedrijfsruimte te huren, zaken met de bank te doen en op zakenreis in Europa kan.

Jongenelen weigert desalniettemin pertinent om ter verkrijging van een geldig identiteitsbewijs zijn vingerafdrukken af te geven aan de Staat.Dit omdat hij principieel bezwaar heeft om zijn biometrische gegevens (vingerafdrukken en gezichtsscan) te moeten afstaan, om een geldig identiteitsbewijs te kunnen krijgen. Principieel bezwaar heeft tegen de bouw van een infrastructuur waar biometrische identiteitscontrole en uitgebreide identificatieplichten in zijn ogen automatisch zullen leiden tot een totalitair Staatsbestel. En het bovendien onacceptabel acht dat hij in gevaar zou worden gebracht door de onvermijdelijke veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met het opslaan en verwerken van biometrische data van hem persoonlijk en van de bevolking als geheel. 

Sinds april 2011 geeft de overheid, bij monde van de voor de Paspoortwet verantwoordelijke ministers, onomwonden toe dat met de afname van vingerafdrukken geen enkel doel gediend is. De data zijn eenvoudigweg niet te gebruiken voor identificatiedoeleinden omdat ze met een foutmarge van 20 á 25% bij verificatie niet blijken te matchen met die van de betreffende persoon.

Op grond hiervan heeft de regering in april 2011 besloten om te stoppen met de opslag van vingerafdrukken voor het verkrijgen van een Nederlandse Identiteitskaart. In de praktijk echter worden meer dan een jaar na dit besluit, nog steeds vingerafdrukken opgeëist, en weigert de overheid halsstarrig om Jongenelen een ID-kaart te verstrekken. Zelfs de aanvraag voor een tijdelijke 1jarige identiteitskaart waarvoor geen vingerafdrukken verplicht zijn (bij een tijdelijke belemmering) weigert de burgemeester in behandeling te nemen. 

Jongenelen laat het er niet bij zitten en probeert via de rechter gedaan te krijgen dat hij in het gelijk wordt gesteld en de burgemeester alsnog een identiteitskaart moet afgeven zonder dat hij daarvoor verplicht wordt om zijn vingerafdrukken te laten afnemen. De taaie juridische procedure van bezwaar tegen het besluit van de burgemeester en vervolgens beroep instellen bij de rechtbank tegen diens finale beslissing is na ruim 2 jaar, van nodeloze vertraging en frustrering van de rechtsgang, inmiddels doorlopen. Na 2 zittingen van de rechtbank te Amsterdam wees de rechtbank alsnog zijn beroep af.

Dat betekent dat Jongenelen op 2 juli 2012 Hoger beroep heeft aangetekend bij de Raad van State. Met het verzoek aan dit hoogste nationale rechtscollege (inzake het bestuursrecht) om een zodanig oordeel te vellen dat hij gewoon een identiteitskaart moet kunnen krijgen zonder dat zijn fundamentele recht op bescherming van de privésfeer en lichamelijke integriteit daarvoor wordt aantast.

Een identiteitskaart nota bene waarvan de overheid zelf verplicht stelt dat iedere burger vanaf 14 jaar over zo’n document moet kunnen beschikken. 

Lees verder voor nadere toelichting, chronologische verslag vanaf 2012, processtukken, contactmogelijkheden en oproep tot steun

Gepubliceerd in Rechtszaken
donderdag, 16 juni 2011 22:57

Zaak Koopmans

Nieuws: De rechtszaak die op 31 augustus 2012 zou plaatsvinden werd twee dagen tevoren door de rechtbank Utrecht afgelast. lees Persbericht

Zaak W. Koopmans

Koopmans maakt bezwaar tegen de beslissing van de burgemeester van Utrecht om hem nog steeds geen identiteitskaart te verstrekken zonder dat hij daarvoor zijn vingerafdrukken moet afgeven.

Hij gaat ervanuit dat de overheid in rede geen vingerafdrukken meer van hem kan verlangen. Nu duidelijk is dat 20% tot 25% mismatch geeft bij verificatie en een nog groter percentage bij identificatie gebruik.

Op grond van de uitlatingen van de de minister van Binnenlandse Zaken 'voor NU te stoppen met de opslag van vingerafdrukken in de decentrale databanken', dat ' het onverantwoord is' en 'onrechtvaardig' om door te gaan met de vingerafdruktechnologie beroept hij zich op de gewijzigde omstandigheid inzake de paspoortwetgeving sinds 26-4-2011.

Omdat hij dringend een identiteitsbewijs nodig heeft kan niet van hem verwacht worden dat hij geduld oefent totdat de identiteitskaart structureel via wetgeving vingerafdrukvrij wordt. Hangende de bezwaarprocedure tegen het besluit van de burgemeester vraagt hij de rechtbank om hem, desnoods vast voor de duur van één jaar  een identiteitsbewijs te laten verstrekken. Daarbij beroept hij zich op het vertrouwensbeginsel en geeft aan dat hij eventueel gebruik wil maken van de mogelijkheid van een tijdelijke belemmering tot afgeven van vingerafdrukken, zoals deze is vastgelegd in de Paspoortwet |Uitvoeringsregeling PUN art. 28A

Voortgang juridische procedure:

Op 1 juli 2011 diende bij de Rechtbank te Utrecht, sector Bestuursrecht een aanvraag voor een tijdelijke voorziening ( zaaknummer: 11028AB(AB)

Op 15 juli 2011 besloot de bestuursrechter tot Afwijzing van de  tijdelijke voorziening

De rechter ging in haar motivatie voorbij ging aan de principiële bezwaren van eiser tot AFGIFTE van zijn vingerafdrukken EN OPSLAG van vingerafdrukken ( en een digitale gezichtsscan) in de reisdocumentendatabase. De afweging om geen tijdelijke voorziening te verstrekken berustte op de motivatie dat de opslag in de gemeentelijke database slechts van zo korte duur zou zijn, dat eisers bezwaren tegen opslag in de gemeentelijke niet van belang zouden zijn. Daarbij werd in de motivatie deze beslissing uitdrukkelijk gebaseerd op de informatie van verweerder dat de gegevens niet ter beschikking zouden staan voor gebruik door veiligheids-en inlichtingendiensten omdat die toestemming niet via de paspoortwet zelf geregeld zou zijn. ( sic. een onbegrijpelijke beoordelingsfout van de rechtbank waar men zondermeer op de hoogte dient te zijn van de bevoegdheden die AIVD en MIVD op grond van de (eigen) Wet IVD(2002) hebben. Ook de bezwaren tegen de mogelijkheid van bevragen van data, gedurende de periode van opslag, voor identiteitsvaststelling van verdachten door politie- en justitie werd terzijde geschoven als niet relevant ( omdat dit bij een nadere invulling van de Paspoortwet nog stringenter geregeld zou worden!) Bezwaar tegen de risico's van gebruik van de data door en via de fabrikant, werden eveneens niet gehonoreerd als van belang zijnde.

Kennisgeving en eerste annotatie op de uitspraak: persbericht Vrijbit d.d.18 juli 2011

De bodemprocedure tegen het niet verstrekken van een ID-kaart dient 31 augustus 2012 13:30 uur bij de beroepsrechtbank te Utrecht

Op 13 september 2011 stelde Koopmans, na afloop van de uitgebreide bezwaarprocedure,  beroep in tegen het definitieve besluit van de burgemeester van Utrecht om hem geen ID-kaart te verstrekken, zolang hij geen vingerafdrukken afgeeft.

Beroepschrift lees...

Koopmans wordt met raad en daad  bijgestaan door Burgerrechtenvereniging Vrijbit en door Mr. A.P. v Stralen- Pieters advocaten te Utrecht

Contact met eiser loopt via zijn advocaat of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kosten van de procedure voor eigen bijdrage

Leges tijdelijke voorziening  en bodemprocedure 2x € 152,00. Eigen bijdragen aan advocatenkosten voor de hoorzitting, tijdelijke voorzieningzaak en bodemprocedure belopen  €75,00 €101,00 + €50,50 samen €226,50. Ontdanks rechtsbijstand bedroegen daarmee de kosten voor eigen bijdrage d.d. 5-12-2011 €530,00.

Iedere financiële bijdrage in de kosten is meer dan welkom. Overmaken kan op triodos no 786.722.479 tnv Burgerrechtenvereniging Vrijbit te Utrecht o.v.v. 'paspoortzaken' of 'zaak Koopmans'

Gepubliceerd in Rechtszaken
vrijdag, 14 juni 2013 06:47

Zaak Schwarz

De zaak Schwarz betreft de Duitse rechtszaak tegen de verplichting tot afgeven en opslaan van vingerafdrukken in paspoorten. Eiser in deze zaak is advocaat Schwarz die weigert om zijn vingerafdrukken af te geven voor het verkrijgen van een paspoort omdat hij dit een onacceptabele inbreuk acht op zijn fundamentele recht op bescherming van zijn priveleven zoals vastgelegd in het EU Verdrag voor de Rechten van de Mens en grondbeginselen van de EU.

Hij eiste van de rechtbank Gelsenkirche dat de gemeente Bochum hem niet langer zou mogen weigeren om een paspoort zonder vingerafdrukken uit te reiken omdat de EU Verordening waarop deze eis gebaseerd is zijns inziens als onrechtmatig dient te worden bestempeld ( zowel op inhoudelijke gronden als vanwege de procedureel onjuiste wijze waarop bij de besluitvorming het EU parlement gepasseerd is bij de omzetting van de facultatieve vingerafdrukregistratie naar de verplichting daartoe.

De zaak is van rechtstreeks belang is voor Nederlandse burgers die weigeren hun biometrische gegevens af te geven voor het verkrijgen van een paspoort of ID-kaart. Aangezien deze Verordening eveneens ten grondslag ligt aan de ‘vingerafdrukeis van de Nederlandse documenten. 

Het betreft de betwistte rechtsgeldigheid van de Europese Verordening (EG Nr. 2252/2004 VAN DE RAAD – 13-12- 2004 & aanpassing ervan (EG nr. 444/2009 van het Europees Parlement en de Raad 2009). De uitspraak heeft voor Nederland niet alleen gevolgen voor de vingerafdrukverplichting en opslag van biometrische gegevens in de RFID-chip van de paspoorten maar ook voor de NL-ID-kaart waarvoor in Duitsland geen vingerafdrukken worden opgeëist.

Op 17 oktober 2013 maakte het EU Hof van Justitie in Luxemburg bekend dat het de EU Verordening inhoudelijk rechtsgeldig had bevonden omdat de inbreuk die de opslag van vingerafdrukken voor verwerking in de chip van paspoorten van EU burgers voldoet aan de eisen van doelbinding, proportionaliteit subsidiariteit. Ook werd de manier waarop het EU Parlement tegen de regels in was gepasseerd bij de wijziging van facultatieve vingerafdrukopname naar en verplichting daartoe, niet als zodanige zwaarwegende procedurele fout gezien dat dit de rechtsgeldigheid van de Verordening zou aantasten, om reden dat het parlement in een later stadium hierover haar instemming had kunnen weigeren.


Met deze uitspraak is een (voorlopig) eind gekomen aan de slepende zak van Michael Schwarz. De Duitse pers oordeelde hard over dit oordeel in de bewoordingen:
Zo beargumenteerde Zeit Online dat de uitspraak verwonderlijk is omdat de paspoorten zonder vingerafdrukken als zodanig betrouwbaar te boek staan dat er in Duitsland geen enkel geval bekend is waarin de complete paspoort is vervalst, terwijl de Chaos Computer Club al meermalen aantoonde dat juist de vingerafdrukken kenmerken zijn die eenvoudig vervalst kunnen worden. Ook stelt men dat aangezien illegalen niet met vervalste paspoorten de Eu binnenreizen het nergens op slaat dat de bestrijding van illegale migratie met de vingerafdrukopname van EU burgers zou worden bestreden. Men concludeert daarop dat de bescherming van de buitengrenzen van de EU kennelijk als belangrijker worden beschouwd dat de burgerrechten van de EU burgers zelf 'terwijl het NB niet om hen gaat'.
De Suddeutsche vermeld dat het HvJ te kort schiet omdat het zich niet druk maakt over de mogelijkheid dat naties naast de opslag van de vingerafdrukken in de chip van de documenten deze ook kunnen gaan opslaan in databanken. Men acht de stelling dat het dan niet om de EU verplichting gaat en een kwestie van nationale bevoegdheden betreft, een te kortzichtige opstelling van het Hof wat dient te waken over de Europese Grondrechten. Waarmee zo besluit de publicatie eens te meer bewezen is dat het Hof in Luxemburg meer gelegen is aan het efficiënt doen verlopen van de uitvoering van Europese wetgeving dan aan het daadwerkelijk toetsen van EU wetgeving aan fundamentele grondrechten. Grondrechten worden alleen maar als lastig ervaren zo besluit men wrang.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten laat weten dat Schwarz, na jaren procederen (sinds 2007) nu met deze uitspraak zijn zaak verloren heeft en dat hij er vanuit gaat dat de vingerafdrukken van alle EU burgers wel degelijk ergens anders, dan alleen in de documenten zelf, zullen worden opgeslagen. Schwarz laat weten dat hij het niet eens is met het oordeel van het Hof. Enerzijds omdat hij het oordeel niet serieus kan nemen dat vingerafdrukken de EU bescherming zou bieden tegen illegale immigratie, aangezien migranten die illegaal de EU proberen binnen te komen, zoals de vluchtelingen op Lamperdusa, daar geen valse EU paspoorten voor gebruiken.
Maar ook omdat hij geen enkel geloof hecht aan de stelling dat de vingerafdrukken afdoende beveiligd zouden zijn, omdat ze ekel in de paspoortchip zouden worden verwerkt. Zijns inziens is er domweg geen enkele garantie is dat zodra derde landen- als bijvoorbeeld Koeweit, voor de paspoortcontrole toegang krijgen tot de vingerafdrukken ze deze niet zullen gaan opslaan. En ook van een toekomstige opslag van vingerafdrukken in databanken in Duitsland zelf, acht hij het slechts een kwestie van tijd voor men daartoe zal overgaan.
Hij oordeelt dat van de overeenkomst ter bescherming van persoonsgegevens uit 1981, slechts dode letters op papier over zijn, en kenmerkt de uitspraak als een markering van het officiële einde in de EU van wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

Hoe zijn het nu met de zaak verder zal gaan, weet Schwarz nog niet precies. Voorlopig wordt de juridische procedure nu weer teruggespeeld naar de nationale rechtbank en zal hij nagaan of hij daarna een beroep kan doen op de Constitutionele rechtbank in Duitsland of op het EU Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
In elk geval is hij niet van plan om vingerafdrukken af te staan en zich daarmee 'uit te leveren aan het EU grensregiem'. Als er na alle juridische wegen echt geen andere mogelijkheid overblijft dan een paspoort te krijgen in ruil voor zijn vingerafdrukken, dan ziet hij af van het kunnen beschikken over zo'n reisdocument wat nodig is om buiten de EU te reizen.

Gepubliceerd in Rechtszaken
zaterdag, 12 november 2011 22:27

zaak Willems

Laatste nieuws 14-12-2017 met verzoek aan EHRM om informatie te geven over wanneer de klacht uit 2015, die pas aan hoogste mensenrechtenhof mocht worden voorgelegd na 7 jaar nationale rechtsgang, in behandeling gaat worden genomen. Met aanvullende informatie dat de vingerafdrukken die Willems principieel niet wil afgeven ook nu nog niet worden gecontroleerd  en ‘dit betekent dat de Nederlandse overheid inbreuk pleegt op de fundamentele rechten van de heer Willems ondanks dat de vingerafdrukken nooit gebruikt worden bij grenscontroles en ondanks het feit dat dhr Willems ernstige bezwaren heeft tegen het afgeven van vingerafdrukken'.

Dhr. Willems verzet zich tegen de verplichting tot het afgeven van vingerafdrukken voor het verkrijgen van een paspoort, zoals dit is vastgelegd in de Paspoortwet-2009.

Willems heeft principieel bezwaar tegen het feit dat de Nederlandse overheid van alle burgers die een paspoort/ID-kaart aanvragen eist dat zij hun (unieke en onvervangbare) vingerafdrukken afstaan. Willems weigert hoe dan ook om zijn vingerafdrukken af te geven voor het verkrijgen van een paspoort: 1- Zolang zijn biometrische gegevens worden opgeslagen in een op afstand uitleesbare chip van het reisdocument waardoor hij het risico loopt dat zijn gegevens in handen komen van onbevoegden. 2- Zolang de gegevens niet alleen in het document worden verwerkt, zoals de Europese Richtlijn dat vereist, maar daarnaast ook wordt opgeslagen in enig ander digitaal (overheids) register.

Juridische  strijd

Na een gecompliceerde bezwaar procedure tegen de burgemeester van de gemeente Nuth, die in dit geval verantwoordelijk is voor het aanvraag-en uitgifte proces van de paspoortaanvraag, volgde een jarenlange juridische strijd. te beginnen met een beroep tegen de beslissing in eerste aanleg bij de rechtbank te Maastricht. Vervolgens met een hoger beroepszaak bij de hoogste nationale bestuursrechter de Raad van State.Bodemprocedures en voorlopige voorzieningzaken ten spijt kan Willems na de finale uitspraak van de Raad van State in 2016 nog steeds niet over een paspoort beschikken.

Ontdanks dat de gewraakte vingerafdrukken niet gecontroleerd worden en hij afdoende heeft aangetoond dat de opslag van deze biometrische data in een op afstand uitleesbare chip van het document onveilig zijn.

Om een eind te maken aan de schending van zijn mensenrechten in deze heeft hij nadat de nationale rechtsgang uiitputtend was doorlopen een klacht ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Dat het allemaal eindeloos lang duurt bewijst onderstaand chronologisch verslag:

Te beginnen met de onrechtmatige gang van zaken dat er geen bezwaar gemaakt zou kunnen worden tegen het niet in behandeling nemen van de aanvraag, waarna een getapte bezwarprocedure tegen een fictieve weigering een besluit te nemen noodzakelijk werd.

Vervolgens een beroepsprocedure in eerste aanleg die jaren duurde duurde en waarvan na almaar uitstel van de uitspraak Willems niet in ghet gelijk wordt gesteld en ook geen tijdelijk geen paspoort wordt verstrekt.

Dan een tergend langzame behandeling van het Hoger Beroep, waarbij de Raad van State toen men echt niet meer onder behandeling uitkon eindelijk prejudiciele vrage ging stellen aan het Hof van Justitie in Luxemburg maar daarbij de hamvraag in tweede instantie alsnog introk( namelijk de vraag of devingerafdruk eis in strijd is ment de mensenrechten).

Ook de Raad van State was niet genegen tegemoet te komen aan het verzoek tot het treffen van een tijdelijke voorziening.

Dus toen na het zoveelste uitstel van de zitting en de uitspraak in mei 2016 Willems niet in het gelijk werd gesteld, kon hij nog steeds geen paspoort krijgen.

 De laatste juridische mogelijkheid is nu de behandeling van zijn  klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dit hoogste mensrechtenhof heeft in het verleden al meermalen uitspraken gedaan dat het systematisch en grootschalig verzamelen van biometrische data van burgers door de Staat een schending van het EVRM vormt. Maar desondanks maakt het Hof geen haast om de zaak van Wuillems en van de 6 andere Nederlandse 'vingerafdrukweigeraars en bezwaarden tegen de biometrische paspoorten en ID-kaarten, af te handelen.

Politieke besluitvorming

Ook de politieke besluitvorming inzake de Paspoorwetswijziging verloopt zo traag als maar kan.Na veel vijven en zessen werd weliswaar besloten dat Nederland geen eigen vingerafdrukken registratie meer zou handhaven en de vingerafdrukken die voor een paspoort moeten worden gegeven na uitgifte van het document worden verwijderd uit de nationale overheidsregisters... maar daarmee is het probleem bij lange na niet opgelost.

De vingerafdrukken zijn dan immers allang in handen gekomen van het security-defensie bedrijf wat het de aanvraag en uitgifte systeem RAAS beheerd. Kunnen via de aanvraagprocedure allang in handen zijn gekomen van nationale en internationale inlichtingendiensten. En last but not least zitten de vingerafdrukken op een onveilige manier -samen met een compleet pakket persoonsgegevens- opgeslagen in de RFIDchip van het paspoort document.

Dat onderzoek van de WRR en professor Dekker uitwees hoe schandalig het voortraject van de biometrische paspoorten en ID-kaarten als 'overambitieus projekt van het Agentschap BPR, was verlopen, vormde dat geen reden voor de politiek om rigoureus een eind te maken aan deze praktijk. Ook het feit dat de vingerafdrukken in 20% van de gevallen bij 1 op 1 verificatie totaal niet overeenkomen met die  van de persoon aan wie ze worden toegeschreven, was geen reden om de vingerafdrukregistratie stop te zetten. Ook niet toen de minister van BZK met cijfers kwam dat dat in 30% van de gevallen zou gelden.

Dat fabrikant Morpho de gegevens voor onderzoek mag gebruiken en bovendien bij het inzetten van de Amerikaanse Freedom Act( voorheen Patriot Act) zich niet aan nederlands recht maar aan die uit de VS gebonden weet, was geen aanleiding om dit bedrijf buiten spel te zetten bij het beheer van de biometrische data van de Nederlandse bevolking.

Alle informatie van deskundigen over de onveilige chip technologie ten spijt werd vastgehouden aan het gebruik van de RFID-chip als opslagmedium in het document.

Dat de AIVD en MIVD via aanpassing van de WIV in 2017 voortaan zonder  dat daar een rechter aan te pas komt rechtstreeks 24/7 willekeurig welke database kunnen monitoren- dus ook de gemeentelijke reisdocumentenadministraties, werd niet  eens als een nieuwe bevoegdheid aangemerkt ( en dus ook niet met extra waarborgen ingevoerd zoals dat voor de inzet van het 'sleepnetgedeelte'van de WIV nog wel het geval was.

Praktisch

In een uiterste poging om niet als ‘vingerafdrukweigeraar’ zijn bedrijf naar de knoppen te zien gaan, vraagt dhr. Willems in kort geding van de voorzieningenrechter van de Raad van State hem, hangende de langdurige opschorting van zijn bodemprocedure in Hoger beroep, in elk geval een tijdelijke oplossing ter beschikking te doen stellen. Zitting had plaats op 22 november 2012. Inmiddekls heeft Willems zijn internationaal opererende bedrijf moeten verkopen omdat hij geen paspoort heeft en dus geen klanten en zakenrelaties in het buitenland kan bezoeken.

Willems eist dat hij slechts gevolg kan geven aan de afgifte van zijn vingerafdrukken ter verwerking in een paspoortdocument mits deze gegevens op zodanige wijze technisch worden afgesloten voor de mogelijkheid tot uitlezen, waarvan hijzelf de sleutel/pincode beheerd om te kunnen bepalen aan wie hij in een specifiek geval toestemming verleend om de gegevens te kunnen controleren(1-A).

Dat hij er in dat geval tevens voor 100% van op aan zou moeten kunnen dat de gegevens correct zijn en bij verificatie overeenkomen met de vingerafdrukken van hemzelf, mag als vanzelfsprekend worden beschouwd(1-B).

En hij kan hiermee ook pas akkoord gaan wanneer hij de volle garantie heeft van de overheid dat zijn vingerafdruk gegevens niet ergens anders worden opgeslagen dan uitsluitend in het document zelf (2-A).

LEES VERDER voor achtergrondinfo, processtukken en contactmogelijkheden:

Chronologische verslag zaak Willems:

17-06-2010 Bezwaarschrift tegen het niet in behandeling nemen van de aanvraag voor een paspoort wegens verstrekken de weigering om daarvoor vingerafdrukken af te geven.

17-6-2010 WOB verzoek Willems aan de minister om inlichtingen over of en zo ja de

paspoortwet voorziet in de mogelijkheid dat bij ministeriele bevoegdheid de minister kan bepalen wie een paspoort zonder vingerafdrukken krijgt en/of zonder biometrische gegevens.

22-6-2010 Beslissingvan deburgemeester van Nuth om de aanvraag voor een paspoort niet in behandeling te nemen zolang daarvoor geen vingerafdrukken worden afgegeven.

16-7-2010 Hoorzitting door de Vaste Commissie van Advies voor bezwaarschriften van de gemeente Nuth. Zie inbreng Willems … https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/351_cfe417def2924be0bc7cc48619365209.html

22-7-2010 Formeel besluit van de burgemeester dat hij zich aan zijn beslissing vasthoudt en het bezwaar van Willems daartegen ongegrond verklaart.

31-8-2010 Indiening van het pro forma beroepschrift tegen het besluit van de burgemeester bij rechtbank Maastricht

1-10-2010 Aanvullend beroepsschrift wordt ingediend bij de rechtbank Maastricht

2-2-2011 verzoek ingediend voor tijdelijke voorziening

8-2-2011 aanvullende bijlagen bij verzoek tijdelijke voorziening

15-2-2011 aanvullende bijlagen bij verzoek tijdelijke voorziening

18-2-2011 behandeling verzoek tijdelijke voorziening

25-2-2011 Afwijzing van het treffen van een tijdelijke voorziening door de voorzieningenrechter Maastricht LJN:BP6688

13-4-2011 nader beroepschrift over behang snelle voortzetting bodemprocedure

26-6-2011 Zitting rechtbank Maastricht in  bodemprocedure

4-8-2011 uitspraak met 6 weken verlengd

29-8-2011 Uitspraak rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht ( zaaknummer Awb 10/1382) : Beroep ongegrond verklaard https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/126_c023e1a239fad36f1eb60e1150b45023.html

10-11-2011 Hoger beroepschrift aan Raad van State https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/150_c70d022303d89c3a72ef339412e110e7.html

1-2-2012 Privacy First publicatie  ’uw vingerafdrukken in the twilightzone’ http://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/biometrie/item/508-uw-vingerafdrukken-in-de-twilight-zone.html

3-2-2012 telegraaf ‘blijf van mijn vingers af’ http://www.telegraaf.nl/binnenland/article20034941.ece

5-2- 2012 persoonlijke overwegingen bij aanstaande behandeling van het Hoger beroep bij de Raad van State https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/175_f2a79d99b3668ce60bedfed30fa07198.html

2-3-2012 NRC Next interview 'ik wil nu een grens trekken'

14-2-2012 Van verwijdering van vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie blijkt geen sprake https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/871-uitzicht-daarop-ook-niet.html

21-2-2012 Rapport Bekker onderzoek naar besluitvorming biometrie op reisdocumenten http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/02/27/onderzoek-naar-besluitvorming-biometrie-op-reisdocumenten/rapportage-biometrie.pdf

1-3-2012 National report Universal Periodic Review 2nd cycle Kingdom of the Netherlands.  Met zeer kritische noot over belang van strikte doelbinding en bescherming persoonsgegevens ter bescherming van fundamenteel recht op privacy.

2-3-2012 De lijdensweg van het biometrisch paspoort  http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=58726

9-3-2012 Memorandum prof.mr. T. Barkhuysen inzake de uitspraak van de Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht van 29 augustus 2011 ( zaaknummer Awb 10/1382)over het biometrisch paspoort.

22-3-2012 Veroordeling van hetFrans Constitutioneel Hof van de 'wet betreffende de bescherming van de identiteit' met betrekking tot de afgifte van identiteit- en reisdocumenten http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-652-dc/communique-de-presse.105166.html

2-4-2012 Behandeling hoger beroep door Raad van State Download pleidooi Willems pdf

3-4-2012 NRC Next ‘lekker handig toch die vingerafdrukken’https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/205_3463ebeabee2700eca5e9366edb20f71.html

19-4-2012 Hevige kritiek op de EU verordening over biometrische reisdocumenten in debat van EU parlementEuropean Parliament debate biometric pasport MEP speeches & EU Comm Malmström in plenary Pag 189 – 199 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+CRE+20120419+SIT+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

12-5-2012 Publicatie Vrijbit ‘BEHEER TELE TRANSPORT VAN PASPOORT EN ID-KAART GEGEVENS ONVEILIG EN IN PARTICULIERE HANDEN’https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/886-beheer-tele-transport-van-persoonsgegevens-voor-paspoort-en-id-kaart-is-onveilig-en-in-commerci%C3%ABle-handen.html

15-4-2012 Nieuwe Revu ‘en wéér is het mis met het paspoort’

15-5-2012 Uitstel uitspraak Raad van State met 6 weken

7-6-2012 Plenair TK debat Paspoortwetperikelen Stenoverslag http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2011-2012&nr=93

7-6-2012 Volkskrant 'alarm over Nederlandse vingerafdrukken in VS' http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3267301/2012/06/07/Alarm-over-Nederlandse-vingerafdrukken-in-VS.dhtml

24-6-2012 Kamerbrief minister Spies over verstrekken biometrische data aan VS (2010-0000303443)

14-7-2012 Nu.nl 'paspoort eenvoudig te kraken' http://www.nu.nl/internet/2858752/paspoortchip-eenvoudig-kraken.html

24-8-2012 Raad van State overweegt prejudiciële vragen te stellen aan het EU Hof van Justitie over de rechtmatigheid en toepassing van de EU verordening inzake biometrische reisdocumenten.https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/266_21387183ad9b9a4435280af5079279cd.html

28-9-2012 persbericht Raad van State dat men prejudiciële vragen gaat stellen aan het EU Hof van Justitie en de behandeling van de zaken in Hoger beroep voor onbepaalde tijd worden geschorst. http://raadvanstate.nl/pers/persberichten/persbericht/?pressmessage_id=202

28-9-2012 Verzoek tot treffen van een tijdelijke voorziening door Raad van State wegens besluit 28-9-2012 (201110934/1/A3) waardoor geen behandeling van de bodemprocedure op een redelijke termijn zal plaatsvinden.

4-10-2012 Webwereld ‘wettelijke basis vingerafdrukken te lang onduidelijk’ De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil dat minister Spies druk zet op het Europese Hof van Justitie om eerder te komen met antwoorden op de vraag of het afnemen van vingerafdrukken voor opname in het paspoort wel rechtsgeldig is. Nu zal dat zeker een jaar duren. http://webwereld.nl/beveiliging/58126-wettelijke-basis-vingerafdrukken-te-lang-onduidelijk

9-10-2012 verzoek aan Raad van state voor treffen tijdelijke voorziening i.v.m. besluit

22-11-2012 Behandeling verzoek tot tijdelijke voorziening bij Raad van State https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/910-update-zaak-willems.html

Zie Pleitnota Willems 'een fout in het systeem herstellen': 22-11-2012_pleitnotaWillems__een_fout_in_het_systeem_herstellen.pdf

Voor Pleitnota landsadvocaat namens burgemeester van Nuth zie: Willems_vs_Maastricht_paspoort_pleitnot_mr._Bitter_bij_vovo_ABRvS_121122.pdf 

3-12-2012 Uitspraak Raad van State( zk nr 201110934/2/A3): Verzoek tot tijdelijke voorziening afgewezen.

Willems moet nu, nog steeds zonder paspoort wat hij nodig heeft voor zijn werk, 'gewoon' wachten op de uitspraak in zijn bodemprocedure. Waarvan totaal onduidelijk is wanneer het de Raad van State behaagt om, als men antwoord heeft gekregen op de prejudiciële vragen aan het HvJ, de van Willems zaak verder te gaan behandelen. http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201110934/2/A3&verdict_id=j%2FWZBoXv0K0%3D

18-12-2012 11e bestuursrechterlijke beroepsprocedure tegen de Paspoortwet-2009 een feit. Memorie van Grieven ingediend in hoger beroep van civiele procedure tegen de Staat over de Paspoortwethttps://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/912-civiele-procedure-en-11e-beroepszaak-tegen-de-paspoortwet.html

28-1-2013 Nader bezwaarschrift ingediend bij Raad van State

15-11-2013 Verzoek Raad van State om reactie op de vraag of m.b.t. het arrest Schwarz van het EU Hof van Justitie de prejudiciële vragen van Nederland kunne worden ingetrokken

23-11-2013 Reactie Willems aan RvS over belang van voortzetting procedure prejudiciële vragen aan EU Hof van Justitie omdat het arrest Schwarz niet ziet op een uitspraak m.b.t. het hoofdbezwaar in zijn zaak aangaande de onveilige opslag van biometrie op de RFID-chip in het paspoortdocument 

4-12-2013 Raad van State trekt prejudiciële vraag in bij EU Hof van Justitie aangaande de rechtmatigheid Verordening. Ondanks inbreng van eisers in Hoger beroepszaken die i.t.t. de RvS van mening zijn dat de uitspraak in de zaak Schwarz geen afdoende antwoord heeft gegeven op deze vraag met betrekking tot de Nederlandse situatie.(verder aangeduid als 'nulde' vraag) 

1-3-2014 Schriftelijke Inbreng Willems bij EU Hof van Justitie over behandeling prejudiciële vragen Raad van State.

6-11-2014 Zitting van het Europees Hof van Justitie  in Luxemburg ter behandeling van de prejudiciële vragen van de Raad van State in zake de EU Verordening-2004 voor biometrische reisdocumenten en de Nederlandse Paspoortwetgeving-2009

Download pleitnota Willems pdf

Voor foto impressie zie…

14-11-2014 Aanvullend bezwaarschrift aan Raad van State

10-04-2015 Willems geïnterviewd voor Radio uitzending IKON ‘De prijs van privacy’ http://www.eo.nl/radio5/programmas/eodoordeweek/aflevering-detail/eo-door-de-week-20150410t200000/

10-04-2015 Willems geïnterviewd voor Radio uitzending IKON ‘De prijs van privacy’ http://www.eo.nl/radio5/programmas/eodoordeweek/aflevering-detail/eo-door-de-week-20150410t200000/

4-5-2015 brief Willems aan RvS over intrek prejudiciële vraag inzake mensenrechtelijke toets

9-11-2015 persbericht komende zittingen raad van State van ‘vingerafdruk weigeraars’

03-12-2015 zitting Raad van State ( met pleitnota Willems)

25-05-2016 Uitspraak Hoger beroep Raad van State ECLI:NL:RVS:2016:1412  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87778&summary_only=&q=201105172%2F2%2FA3++

20-09-2016 deskundigenverslag dr M. Rieback over gebruik vingerafdrukken

27-09-2016 Klacht ingediend bij EHRM ( via advocaat T. Barkhuysen)(inclusief toelichting Stibbe) https://app.echr.coe.int/SOP/index.aspx?lg=en

Toekenning zaaknummer Willems v. the Netherlands EHRM 57294/16

25-10-2016 Application requiring a decision

14-12-2017 Brief aan EHRM  met navraag stand van zaken behandeling + update vingerafdrukken worden niet gecontroleerd  ‘dit betekent dat de Nederlandse overheid inbreuk pleegt op de fundamentele rechten van de heer Willems ondanks dat de vingerafdrukken nooit gebruikt worden bij grenscontroles en ondanks het feit dat dhr Willems ernstige bezwaren heeft tegen het afgeven van vingerafdrukken,

 

 Voor meer informatie over alle rechtszaken en de politieke strijd om wijziging van de Paspoortwet  zie dossier Paspoortwet op https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet.html

Contact

Wie in contact wil komen met Dhr.Willems om hem een hart onder de riem te steken, anderszins te steunen of meer informatie wil vragen, kan dit aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gepubliceerd in Rechtszaken

 

plasterk-sjhf3 bf861Plasterk: 'Ook hier problemen met mensenrechten' (Bron: video Brabants Dagblad)

Bij gelegenheid van de aanbieding van de eerste rapportage over de mensenrechten in Nederland van het College voor de Rechten van de Mens (CRM), hielden ‘vingerafdrukweigeraars’ een toespraak voor minister Plasterk over een concrete aantasting van de mensenrechten in Nederland. Zij toverden daarbij uit hun hoge hoed een verzoek met uitleg hoe hij, per direct aan deze situatie een eind zou kunnen maken.

Het betreft de inmiddels haast onhoudbare situatie van de burgers die vanwege hun principiële bezwaren tegen het gebruik van biometrie en op afstand uitleesbare RF-ID chips voor de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten weigeren om hun vingerafdrukken af te staan aan de Staat en de firma Morpho. Om die reden kunnen zij nog steeds niet over een geldig paspoort of ID-kaart beschikken, waardoor ze verstoken blijven van medische hulp, inkomen, niet kunnen reizen, hun stem niet zelf mogen uitbrengen bij verkiezingen, geen zaken kunnen regelen bij een notaris, geen bankzaken kunnen doen, enz …

Nieuwe omstandigheden: nieuwe kansen voor doorbreken impasse door de minster

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet