Toon items op tag: paspoortwet

donderdag, 16 september 2010 23:50

Commotie over de vingerafdrukken-databank

Persbericht

Bijna een jaar na invoering van de verplichte afgifte van vingerafdrukken voor het aanvragen van een paspoort/ID-kaart blijkt men in Den Haag absoluut onwetend is van de uitwerking van de Paspoortwet.

Noch de Tweede-Kamerleden noch Hirsch Ballin -die als minister inmiddels op dit dossier zowel verantwoordelijk is als minister van Binnenlandse Zaken als van Justitie -  blijken enige notie hebben van de wijze waarop de vingerafdrukken ,van de 2.076.822 burgers die deze hebben afgegeven, worden opgeslagen en verwerkt.

De commotie, waarover de Volkskrant bericht, ontstond woensdag 15 september in de Tweede Kamer tijdens de commissiebespreking waar men het jaarverslag over 2009 besprak. Uit dit Jaarverslag dat al op 19 april is verschenen, blijkt dat inmiddels de AIVD onderkent en waarschuwt dat de opslag en verwerking van persoonsgegevens door een buitenlands bedrijf grote risico's met zich meebrengt.

Dit geldt uiteraard niet alleen voor de vingerafdrukken - waarover in de Volkskrant werd gepubliceerd,  maar evenzeer voor de gezichtsscan, het Burgerservicenummer, de naam-adres-woonplaatsgegevens en het uitgiftenummer van de documenten.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
donderdag, 28 oktober 2010 08:48

De functie van uw vingerafdruk

Een centrale database met foto's en vingerafdrukken van alle Nederlanders is een schoolvoorbeeld van function creep: de oorspronkelijke doelstelling wordt langzaam verschoven door het toevoegen van nieuwe functies.

Volgens voormalig staatssecretaris Bijleveld zou het geen opsporingsregister zijn.
De herinrichting van de reisdocumentenadministratie had geen ander doel dan het bevorderen van een betrouwbaar aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. Die doelstelling wordt langzaam verschoven door het toevoegen van nieuwe functies.
De vraag is of hierdoor nieuwe gebruikerswensen ontstaan of dat deze met de invoering van de gewijzigde Paspoortwet bewust zijn gepland.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Vanmorgen gingen enkele leden van Vrijbit een ‘vingerafdruk-vrij’ ID-bewijs aanvragen. Waarmee ze over 5 werkdagen ( volgende week maandag) eindelijk weer gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij en in de gelegenheid zijn om binnen de EU gebruik te maken van hun recht op vrij reizen.

Hoewel hier en daar de publieksinformatie nog abusievelijk vermeldde dat voor zowel paspoorten als identiteitsbewijzen vingerafdrukken zouden worden opgenomen, en in Utrecht iemand bij het ophalen van een volgnummer in eerste instantie  te horen kreeg dat dit pas vanaf 9 maart kon( terwijl dat de datum is dat de 10-jarige , nog duurdere documenten worden ingevoerd).…….lijkt de overgang naar het niet meer afnemen van vingerafdrukken voor ID-kaarten zonder problemen te verlopen.

Eerste stap in strijd tegen de Paspoortwet succesvol

Dat enkele volhardende ‘vingerafdruk-weigeraars’ het samen met hun medestanders voor elkaar hebben gekregen dat de overheid zich gedwongen zag om de Paspoortwet te wijzigen, is geen geringe prestatie. Uit de felicitaties die binnen kwamen blijkt dat de grote rol die Burgerrechtenvereniging Vrijbit hierin heeft gespeeld niet onopgemerkt is gebleven.

Uit de inbox:

     Bestuur Vrijbit……….PROFICIAT.

Wat je met een handje vol burgers niet vermag. Eindelijk is het dan zo ver met ingang van 20-1-2014  een ID kaart zonder vingerafdrukken (al zijn we er nog niet) dus de geschonden grondrechten door strijd weer terug gewonnen. Heb ook altijd in mijn kring erop aan gedrongen:’ Wordt lid van Vrijbit; voor 10 euro kan je niet zonder zitten. Geef zelfs iets meer daar de geldelijke armslag groter wordt kortom = Eendracht maakt macht =”. Ik ben blij dat ik zo’n kaart kan halen, want dat is voor gewoon mee doen in het maatschappelijke verkeer wel zo gemakkelijk. Zelf was ik altijd veel op reis maar kwam het land niet uit via een vliegtuig. Met trein en bus ging wel maar voor verder weg kon niet; de reis weg ligt nu weer open. Stemmen kon ook niet enz enz. Was altijd trots op Nederland maar door het jaren schenden en het ontnemen van mijn grondrechten kan dit land mij eigenlijk gestolen worden. De, denk ik, grote groep mensen die hierna weer een IDkaart zonder VINGERAFDRUKKEN in bezit krijgen en daarmee hun grondrechten als staatsburger van Nederland hebben dat te danken aan Vrijbit. DANK en nog een DANK- G.W.M

     Perfect persbericht!!!! Heel helder over wat bereikt is en minstens zo duidelijk over wat de kritische aandacht verdient (en krijgt als het aan jullie ligt) willen we niet allemaal worden tot "De verdachte burger"- A.v.E.               

     Gefeliciteerd met het nieuwe ID-bewijs. Na vele jaren strijd - L.B

Het geeft de burger moed wanneer blijkt dat het op den duur vruchten afwerpt, als burgers zich standvastig blijven verzetten wanneer de overheid op onverantwoorde en disproportionele wijze inbreuk meent te kunnen maken op de fundamentele rechten van de burger ter bescherming van het privé-leven en de lichamelijke integriteit.

Maar vooralsnog zijn het wel tamelijk wrange vruchten, gezien de grote bezwaren tegen de Paspoortwetgeving waar geen oplossing voor wordt geboden. Zeker als men nagaat, dat nu pas een eerste stap gezet is, terwijl sommige mensen zich al 9 jaar lang inzetten voor de strijd tegen het gebruik van biometrie en onveilige RFID-chips voor de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten. En gezien de stand van zaken dat er voor de mensen die een paspoort nodig hebben, in feite nog helemaal niets veranderd is, al worden er sinds vandaag voor paspoortaanvragen niet langer 4 maar 2 vingerafdrukken afgenomen.

Bezwaren tegen de Paspoortwet niet opgeheven

Met de wetswijziging zijn de bezwaren tegen het gebruik van automatische gezichtsherkenning en RFID-chips, in zowel de paspoorten als ID-kaarten, niet weggenomen.

De documenten bevatten namelijk nog steeds een op afstand uitleesbare RFID-chip, met daarin niet alleen alle persoonsgegevens om te kunnen verifiëren of het document geldig is en te kunnen controleren of het document daadwerkelijk toebehoort aan degene die zich ermee identificeert. Het bevat óók een gezichtsscan voor automatische biometrische gezichtsherkenning op afstand. Ook de opslag van de ingescande pasfoto’s in de reisdocumentendatabase van de overheid- blijft op grote bezwaren stuiten.  

1 Gezichtsscans kunnen middels automatische zoekprogramma’s gebruikt worden voor hele andere doeleinden dan het doel waarvoor de oorspronkelijke pasfoto’s zijn ingeleverd. Zo kunnen inlichtingendiensten met behulp van een automatische zoekfunctie nu al rechtstreeks gebruik maken van deze administratiegegevens, en bevat de Paspoortwet-2009 nog steeds een zgn. 'nog niet in werking getreden artikel' dat het gebruik voor opsporing door politie- en justitiediensten mogelijk maakt.

2 De draadloze communicatie via een RFID chip is onveilig. Het signaal kan ook door onbevoegden worden opgevangen, met alle gevolgen voor het niet enkel denkbeeldige risico dat burgers via deze weg slachtoffer worden van identiteitsfraude Biometrische paspoorten zijn  al diverse malen gehackt.

3 De regering heeft, ondanks de wens daartoe van de Tweede Kamer, nog steeds niet afgezien van het voornemen om een 24 uurs/7dgs on-line Centrale database aan te leggen alle persoonsgegevens, inclusief de gezichtsscans, van alle Nederlanders die een paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Vervolg acties tegen de Paspoortwetgeving

Burgerrechtenvereniging Vrijbit heeft zich vanaf de oprichting in 2008 ingezet om het tij te keren wat betreft het gebruik van biometrische identificatiemethoden en zal de strijd tegen de Paspoortwet voortzetten.Daartoe helpen we mensen die zich tegen het gebruik van biometrie voor paspoorten en ID-kaarten blijven verzetten met raad en daad.

Te beginnen vanaf vandaag, door uitleg te geven hoe bezwaarden na het aanvragen van een ‘vingerafdruk-vrije’ID-kaart ps sinds vandaag, formeel juridisch, bezwaar kunnen gaan aantekenen tegen het gebruik van de digitale gezichtsopname (gezichtsscan) in de op afstand uitleesbare RFID chip van de documenten en de digitale reisdocumentenadministratie. En hoe men bij voorbeeld direct bij de aanvraag een verklaring voor beperkte toestemming voor het gebruik van de pasfoto kan afgeven bij Burgerzaken.

N.B.Voorbeeldbrieven voor het aantekenen van bezwaar tegen het gebruik van de RF-ID chip en digitale gezichtsopname zijn in voorbereiding.

Voor de mensen die geen pasfoto willen aanleveren voordat men de garantie krijgt dat deze uitsluitend zal worden gebruikt voor een met het blote oog fysiek waar te nemen gezichtsopname in het document, zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Dat geldt eveneens voor degenen die vooraf de garantie willen krijgen dat de opname in de database, na uitreiken van het document, daaruit zal worden verwijderd. Zij die daar tegen bezwaar willen aantekenen, zullen dezelfde route moeten volgen als tot nu toe alle ‘vingerafdruk-weigeraars’. Namelijk eerst een verzoek indienen bij de burgemeester om diens bevestiging te krijgen dat de aanvraag daadwerkelijk niet in behandeling is genomen, en pas daarna tegen dit besluit schriftelijk formeel bezwaar dat hem of haar de verstrekking van het document wordt geweigerd. Voorbeelden van deze ‘dubbele’ bezwaarroute zijn te kust en te keur te ontlenen aan de informatie over alle individuele Paspoortrechtszaken elders op deze site.

Steun

Om de taaie strijd tegen de Paspoortwet te kunnen volhouden is morele en financiële en juridische steun hard nodig. We hopen dat we daarop kunnen rekenen!

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Woensdag 27 april 2011 om 16 uur heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer bekend gemaakt dat hij de opslag van vingerafdrukken volgens de nieuwe Paspoortwet-2009 afgeschaft.

Dat de Paspoortwet zou sneuvelen, stond inmiddels wel vast.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
woensdag, 17 maart 2010 16:13

En weer ligt de Paspoortwet onder vuur

vingerafdrukIn Zaanstad weigerde onlangs iemand om vingerafdrukken af te staan voor het verkrijgen van een paspoort. Roland van Braam (voormalig SP raadslid) stelde naar aanleiding hiervan schriftelijk vragen aan het college van B& W dat verantwoordelijk is voor de opname en opslag van de vingerafdrukken, de uitgifte van de paspoorten/IDkaarten en het beheer van de digitale reisdocumenten-administratie.

De vragen luidden of bewoners van Zaanstad op de hoogte zijn gesteld van de vingerafdruk eis, of ze wel weten dat allerlei instanties hun gegevens kunnen inzien en of de gemeente bereid is de inwoners voor te lichten over wat er met hun gegevens gebeurt. Of mensen die geen vingerafdrukken willen afgeven nog wel een identiteitsbewijs kunnen krijgen, wat de gemeente informatie is wanneer mensen weigeren en of men ergens wettelijk de mogelijkheid heeft om tegen de eis in beroep te gaan.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
dinsdag, 19 oktober 2010 00:02

FunX radiouitzending paspoortwet

Sinds september 2009 is er een nieuwe paspoortwet van kracht. De ingrediënten van het nieuwe paspoort bestaan uit vingerafdrukken, een biometrische gezichtsscan en een rfid-chip. Manu van FunX ging in gesprek met Sjerp van der Vaart, de directeur van het Europees Parlement Bureau Nederland, en vroeg hem naar de aanleiding van het nieuwe paspoort.

Luister naar de FunX uitzending van 3 oktober 2010

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Op 26-11-2015 behandelde de Raad van State 4 van de 7 hoger beroepsprocedures van bezwaarden tegen de biometrische gechipte paspoorten en ID-kaarten.

Naast de principiële mensenrechterlijke bezwaren, betreffende de inbreuk op het privéleven, lichamelijke integriteit, het ontbreken van de mogelijkheid van gewetensbezwaar en ontzegging van het recht op fair trial, kwam de onveiligheid die veroorzaakt wordt uitgebreid aan bod.

Daarbij kwam de landsadvocate met een merkwaardige nieuwe inbreng over een onbekende firma ‘Identiteit & Diensten’ genaamd, die zou zijn opgericht om te voorkomen dat de fabrikant van de paspoorten en ID-kaarten de firma Morpho de persoonsgegevens die men registreert bij het aanvragen van de documenten, doorgeeft aan de inlichtingendiensten in de VS.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Zoals we op Nieuwjaarsdag al berichtten konden er begin dit jaar, nog steeds geen vingerafdrukvrije ID-kaarten worden aangevraagd, hoewel de Eerste Kamer al medio december met de formele wetswijziging daartoe instemde.Zie…Die situatie is tot op heden niet veranderd omdat de wetswijzigingen domweg niet gepubliceerd worden en daardoor geen kracht van wet krijgen.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit schreef hierover brieven aan de minister en Eerste en Tweede Kamerleden en vroeg de parlementsleden daarbij tevens om niet langer lijdzaam aan te zien dat de regering doet voorkomen alsof met de uitgifte van een vingerafdruk-vrije ID-kaart de bezwaren tegen de Paspoortwet van de baan zouden zijn, of buiten de reikwijdte van de nationale beslissingsbevoegdheid zouden vallen.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Vrijbit is aangenaam verrast vanwege het grote aantal protesten tegen de ID-plicht bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Het grote aantal protesten komt naar voren uit een Evaluatieonderzoek van TNS Nipo in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waaruit overduidelijk blijkt dat Nederland niet blij is met de aanvullende identificatieplicht bij verkiezingen.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • Bij 85 % van de stembureaus meldden zich mensen zonder (geldige) identificatie, per stembureau ongeveer zes. In totaal zijn dat 59 duizend kiesgerechtigden.
  • In totaal werden 44.000 volmachtstemmen geweigerd wegens het ontbreken van een kopie van het ID-bewijs van de volmachtgever.
  • Eén op de tien stembureaus nam klachten over de identificatieplicht op in het proces-verbaal;
  • 62% van de gemeenten ontving klachten over de identificatieplicht via het proces-verbaal.
Gepubliceerd in Dossier Registratie
dinsdag, 24 november 2009 20:38

Het nieuwe rijk gaat verder dan u denkt...

Folder het nieuwe rijkIn grote delen van het land plofte afgelopen maandag een folder met een bijzondere boodschap in de bus. De folder die sprekend lijkt op een overheidsfolder heeft voor de nodige commotie gezorgd. In de folder staat oa. dat men bij wijze van 'proef' gratis het burgerservicenummer op de onderarm kan laten tatoeëren ter identificatie. Veel mensen werden door de folder op het verkeerde been gezet. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld (CDA) beweerde zelfs aangifte te gaan doen.

Door de grote stroom vragen wil Vrijbit benadrukken dat deze actie geen initiatief van Vereniging Vrijbit is. Wel staan wij volledig achter de actie van 'Het Nieuwe Rijk' en steunt Vrijbit de petitie van harte. Met dien verstande dat Vrijbit, niet enkel de *centrale* opslag, maar *elke *opslag van biometrische gegevens in digitale overheidsregisters onacceptabel vind. Uit oogpunt van privacy en wegens gevaar voor de veiligheid dient de opslag van de biometrische gegevens, zoals momenteel door de Europese Unie wordt verordend, beperkt te blijven tot opname in de reisdocumenten (paspoort/ID-kaart) zelf.

Daarnaast dient binnen ons land een uitzonderingsmogelijkheid geschapen te worden voor mensen die uit levensovertuiging principieel tegen opname van biometrische gegevens in een identiteitsdocument zijn *en/of vastlegging hiervan middels RFID technologie

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet