Toon items op tag: eerste kamer

woensdag, 19 november 2008 15:18

Alternatief bezwaar tegen EPD

Reeds meer dan 100.000 Nederlanders blijken ondanks de absurde bezwaarprocedure bezwaar te hebben gemaakt tegen opname in het elektronisch patiëntendossier EPD. Volgens minister Klink van Volksgezondheid zijn dat er minder dan waarop was gerekend. Uit proeven met het EPD was gebleken dat zo'n 1 procent van de patiënten niet meewerkte. Als dat bij de daadwerkelijke invoering ook het geval zou zijn, zouden zo'n 160.000 mensen bezwaar aantekenen.

Vrijbit loopt alvast op de zaken vooruit en stelde een alternatief bezwaarformulier op in afwachting van minister Klink die plannen ontwikkeld om via internet bezwaar te kunnen maken met gebruik van de DigiD. Zodat u niet massaal aan de DigiD hoeft en gewoon dit alternatief kunt afdrukken, invullen en opsturen.

Daarnaast hebben we een kant en klaar verzoek tot verwerping van de invoering van het elektronisch patiëntendossier aan de Eerste en Tweede kamer voor u klaar staan. Afdrukken en opsturen is het devies.

Druk onderstaande PDF files af met uw printer.Of download de bestanden naar uw computer, stuur ze vervolgens naar de volgende adressen:

Alternatief bezwaarschrift

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport A.Klink

Postbus 20350

2500 EJ

Den Haag

Verzoek aan de Eerste Kamer

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal

Postbus 20017

2500EA

Den Haag

Verzoek aan de Tweede Kamer

Aan de leden van de Tweede kamer der Staten Generaal

Postbus 20018

2500EA

Den Haag

Gepubliceerd in Dossier EPD
vrijdag, 15 januari 2010 02:58

Bewaarplicht januari 2010

Zoals in een vorig artikel is aangegeven, is deze wet op 7 juli 2009 door de Eerste Kamer aangenomen na een lang en levendig debat. Hierbij hadden alle partijen, ook de fracties die uiteindelijk voor de wet stemden, veel kritiek op het wetsvoorstel. Met name wat de bewaartermijn voor internetgegevens aangaat. Daar Hirsch Ballin, minister van Justitie, vreesde dat het wetsvoorstel niet zou worden aangenomen, beloofde hij de Eerste Kamer om een “reparatiewet” naar de Tweede Kamer te sturen.

Gepubliceerd in Dossier Bewaarplicht
vrijdag, 29 januari 2010 16:23

Bewaarplicht januari 2010 (2)

In oktober 2009 zond de minister van Justitie, Hirsch Ballin, het wetsvoorstel voor wijziging van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens naar de Tweede Kamer, zoals hij in juli 2009 aan de Eerste Kamer had beloofd. In dit wetsvoorstel wordt de bewaarplicht voor internetgegevens terug gebracht van 12 naar 6 maanden, terwijl de bewaartermijn voor telefonie 12 maanden blijft.

Gepubliceerd in Dossier Bewaarplicht

Een 'pittige' open brief stuurde Vereniging Vrijbit bijgestaan door Privacy International naar de Eerste Kamer.

In deze brief trekt Vrijbit fel van leer tegen de 'luchtigheid' waarmee het debat op 9 juni werd gevoerd, en weigert zich neer te leggen bij de bedroevende uitkomst. Ook de ondemocratische wijze waarop deze wijziging van de paspoortwet tot stand is gekomen is een heftig punt van kritiek. Tot slot kondigt vrijbit aan over deze kwestie een klacht in te dienen bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens.

Lees de volledige Brief aan de EK

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Brief van vereniging Vrijbit aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Ter zake van de geplande stemming over het wetsvoorstel Elektronisch Patiëntendossier (EPD 31466)

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Dinsdag 6 juli komt u voor de laatste keer voor de zomervakantie bijeen. En net als de afgelopen jaren is het aan u om op de valreep van het reces uw oordeel te vellen over een wetsvoorstel dat vergaande invloed zal hebben op het behoud dan wel inperking van de persoonlijke vrijheid en veiligheid van alle inwoners van ons land.

Na de gigantische stroom van informatie, waarschuwingen en bezwaren, die na de beruchte Klinkbrief in 2008 tot u zijn gekomen is het nagenoeg onvoorstelbaar dat u akkoord zou kunnen gaan met invoering van het wetsvoorstel. Een voorstel dat niet, zoals de naam doet vermoeden om het digitaliseren van patiëntgegevens gaat, maar beoogt een kader te scheppen voor een elektronisch zorgsysteem. Een systeem waarbij in de gehele medische zorg niet de patiënt en zijn medische behandeling het uitgangspunt vormen voor waar het in de zorgverlening om gaat, maar de zorg gereduceerd wordt tot product van een bedrijfsmatige en elektronisch geleide aanpak van volksgezondheidsproblemen.

Het ‘ontwikkeltraject’ voor landelijke verplichte invoering van het systeem gaat ondanks het ontbreken van een wettelijk kader onverminderd voort.

Gepubliceerd in Dossier EPD

update 25-10-2016 motie Teunissen C.S aangenomen waarin de regering in aanvulling op de aangenomen wet wordt gevraagd ervoor zorg te dragen' dat toegang tot het medisch dossier niet alleen gecentraliseerd, maar ook decentraal via de zorgaanbieder vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk zal blijven'.

Op 4 oktober stond in de Eerste Kamer de stemming geagendeerd over een van de twee voorliggende wetsvoorstellen die ten doel hebben om medische gegevens ter beschikking te krijgen voor onderzoek en commercieel gebruik zonder dat patiënten daarvoor hun specifieke toestemming geven- zoals dat tot op heden vereist is.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit schreef hierover aan de leden van de Eerste Kamer onderstaande brief met als onderwerp: wetsvoorstel 33.509 ‘Praatjes vullen geen gaatjes’

4-10-2016 Geachte senator,

U gaat toch niet instemmen met het  wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509) ? Dat wetsvoorstel wat zowel volgens de minister niets te maken heeft met het wetsvoorstel 33890 ( dat de wettelijke bevoegdheid verleent aan zorgverzekeraars om toegang te krijgen tot medische gegevens buiten de toestemming van de patient om) als bedoeld is als uitzondering op voorliggend voorstel.

Of bent u inmiddels zo murw geslagen van de jarenlange pogingen om medische gegevens linksom of rechtsom elektronisch te ontfutselen aan de vertrouwelijke setting van zorgverleners en patiënten dat u het maar op heeft gegeven om zich nog langer druk te maken over het aantasten van het medisch beroepsgeheim? En om niet te accepteren dat u met woordspel wordt beduveld over generieke toestemming ( alsof een patiënt die verleend als de huisarts vraagt of hij in het kader van een behandeling de daarop betrekking hebbende medische gegevens doorgeeft aan anderen die bij de behandeling zijn betrokken). Bent u het gedraai over de gespecificeerde toestemming (uitvinding van de PvdA vlgs. de minister) zo zat dat u denkt ‘ het zal wel dat dat beter is’. En u gemakshalve maar aanneemt dat het voorstel de privacy van burgers vergroot omdat de minister dat in haar toelichting steeds benadrukt ( al regelt de wet juist dat het fundamentele grondrecht  op privacy wordt ingewisseld voor een systeem waarbij mensen die nu onder adequate begeleiding van een zorgverlener het dossier in te kunnen zien en opvragen daar voortaan zonder begeleiding een elektronische uitdraai van kunnen opeisen).

Gaat u echt voorstemmen voor een wetsvoorstel wat in naam cliëntenrechten verbetert, maar in de praktijk de kwetsbaarheid vergroot van patiënten die niet voldoende medisch onderlegd zijn om zelfstandig de data uit hun medische dossier op hun merites te beschouwen, niet sterk genoeg in hun schoenen staan om weerstand te bieden aan partijen die wederrechterlijk hun medische gegevens opeisen in ruil voor het krijgen van hulp of zich toegang verschaffen wegens ondoorgrondelijke gebruikersvoorwaarden bij mobiele intenetapplicaties en niet in staat zijn om de veiligheid van het uitwisselen van e-zorginformatie af te schemen voor onbevoegden.

Bent u niet overtuigd van dat alle aangedragen bezwaren en gevaren serieuzer moeten worden genomen dan de eindeloze opsomming van de minister dat er zoveel ( financieel afhankelijke) partijen bij haar aan tafel zaten. Niet gealarmeerd genoeg dat de voormalige gloeilamp fabrikant en andere e-Health, Big Data & farmaceutische partijen, zo’n groot gewicht in de schaal denken te kunnen leggen dat u maar gaat vóórstemmen voor een holle wetgeving waarvan de invulling –Deo en Schippers volente- over 3 jaar voorzien is.

Dan raden we u aan om de toelichting die de minister op 28 september in uw huis gaf er eens op na te lezen met in gedachten de stem van een u bekende caberatier.

Het is werkelijk niet te geloven dat een zichzelf respecterende Eerste Kamer zich met deze uitleg een loer zou laten draaien.

Maar de eerlijkheid gebied dat we daar niet helemaal op durven vertrouwen: na het debakel met de Uitgebreide Wet op de ID-plicht (2004 we zijn tegen maar stemmen voor), de Paspoortwet (2009  afgeschoten afgelopen mei door finale uitspraak van de Raad van State in de nationale rechtsgang), het instemmen met de wet bewaarplicht telecommunicatie (veroordeeld door EU Hof van Justitie en NL rechtbank) het op het nippertje afwijzen van de verplichte installatie van ‘slimme’ energiemeters (2008) en op de valreep verwerpen van het publiek geregisseerde EPD.

Vandaar dat wij alsnog uw aandacht vragen en verzoeken toch vooral geen goedkeuring te geven aan het - ook wettechnische en juridisch onvoldragen- wetsvoorstel wat vandaag in stemming wordt gebracht

Hoogachtend, namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit

J.M.T.Wijnberg-voorzitter

Onze ongerustheid bleek wederom terecht. De Senaat stemde heeft het voorstel ongewijzigd aangenomen waarbij alleen de PVV, SP, PvdD en GroenLinks tegen stemden.

Wie zelf het cabareteske verslag van de beraadslagingen wil lezen zie:  27 september 2016 behandeling Verslag EK 2016/2017, nr. 1, item 3 en voortzetting behandeling
Verslag EK 2016/2017, nr. 1, item 9

Voor meer info over het politieke samenspel om de medische gegevens te bemachtigen zie ook het artikel ‘Zo lopen de gootjes als het regent: longread over big-data en LSP’ van W. J. Jongejan http://www.zorgictzorgen.nl/zo-lopen-de-gootjes-als-het-regent-longread-over-big-data-en-lsp/

Gepubliceerd in Dossier Gezondheidszorg
Getagged onder

Zoals we op Nieuwjaarsdag al berichtten konden er begin dit jaar, nog steeds geen vingerafdrukvrije ID-kaarten worden aangevraagd, hoewel de Eerste Kamer al medio december met de formele wetswijziging daartoe instemde.Zie…Die situatie is tot op heden niet veranderd omdat de wetswijzigingen domweg niet gepubliceerd worden en daardoor geen kracht van wet krijgen.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit schreef hierover brieven aan de minister en Eerste en Tweede Kamerleden en vroeg de parlementsleden daarbij tevens om niet langer lijdzaam aan te zien dat de regering doet voorkomen alsof met de uitgifte van een vingerafdruk-vrije ID-kaart de bezwaren tegen de Paspoortwet van de baan zouden zijn, of buiten de reikwijdte van de nationale beslissingsbevoegdheid zouden vallen.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
woensdag, 29 juli 2009 17:45

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is ingediend op 14 september 2007

Officiele titel:

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

Gepubliceerd in Dossier Bewaarplicht

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal,    [pdf] Op 9 juni 2009 heeft u als Eerste Kamer ingestemd met de gewijzigde paspoortwet. Ondanks de zinnige bijdragen van Groenlinks, SP en D66 in het debat, is daarmee de grootste privacynachtmerrie in Nederland op papier een feit. Het wachten is alleen nog op de feestelijke aankondiging in het Staatsblad en het eerste glas champagne dat na de uitreiking van het eerste paspoort met vingerafdrukken zal worden geheven. Ik zelf had geen enkel vertrouwen in de afloop van het debat. Dat ik nu toch de moeite neem mij tot de Kamer te richten, komt voort uit solidariteit met diegenen die tot op het laatste moment alle moeite hebben gedaan om deze privacyramp tegen te houden, in het bijzonder de vereniging Vrijbit die ik op de achtergrond heb gesteund.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
Pagina 1 van 2