Toon items op tag: Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Op woensdag 27 april 2011 zullen leden van de vereniging Vrijbit de petitie aanbieden aan de leden van de Tweede Kamer commissie voor Binnenlandse Zaken.

Tijdstip: 12:15 uur

Lokatie: Den Haag, voor de ingang van het gebouw van de Tweede Kamer, Plein 2

 

Met het aanbieden van de petitie willen we de leden van de Tweede Kamer duidelijk maken dat duizenden Nederlanders via het tekenen van de petitie ‘geen foto’s en vingerafdrukken van onschuldige burgers in politieregisters’ hebben laten weten dat zij de vingerafdruk-registratie onacceptabel vinden en de Paspoortwet-2009 als onrechtmatige overheidsdaad beschouwen.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
woensdag, 19 november 2008 15:18

Alternatief bezwaar tegen EPD

Reeds meer dan 100.000 Nederlanders blijken ondanks de absurde bezwaarprocedure bezwaar te hebben gemaakt tegen opname in het elektronisch patiëntendossier EPD. Volgens minister Klink van Volksgezondheid zijn dat er minder dan waarop was gerekend. Uit proeven met het EPD was gebleken dat zo'n 1 procent van de patiënten niet meewerkte. Als dat bij de daadwerkelijke invoering ook het geval zou zijn, zouden zo'n 160.000 mensen bezwaar aantekenen.

Vrijbit loopt alvast op de zaken vooruit en stelde een alternatief bezwaarformulier op in afwachting van minister Klink die plannen ontwikkeld om via internet bezwaar te kunnen maken met gebruik van de DigiD. Zodat u niet massaal aan de DigiD hoeft en gewoon dit alternatief kunt afdrukken, invullen en opsturen.

Daarnaast hebben we een kant en klaar verzoek tot verwerping van de invoering van het elektronisch patiëntendossier aan de Eerste en Tweede kamer voor u klaar staan. Afdrukken en opsturen is het devies.

Druk onderstaande PDF files af met uw printer.Of download de bestanden naar uw computer, stuur ze vervolgens naar de volgende adressen:

Alternatief bezwaarschrift

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport A.Klink

Postbus 20350

2500 EJ

Den Haag

Verzoek aan de Eerste Kamer

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal

Postbus 20017

2500EA

Den Haag

Verzoek aan de Tweede Kamer

Aan de leden van de Tweede kamer der Staten Generaal

Postbus 20018

2500EA

Den Haag

Gepubliceerd in Dossier EPD

download PDF


(aankruisen wat van toepassing is, handtekening verplicht)


Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………….

Klantnr: (evt).……………………………………………………………………………………………………………………

Datum:…………………………………………………………………………………………………………………………..Aan de directie van: Connexxion,  GVB,  HTM,  NS,  RET,  Translink
(doorstrepen wat niet van toepassing is)


Geachte leden van het bestuur,

Ik heb grote bezwaren tegen de opslag van mijn gezichtsopname behoudens de verwerking op mijn persoonlijke abonnementkaart. Ik heb geen toestemming verleend/ verleen geen toestemming aan de opslag van mijn pasfoto en digitale opslag daarvan in uw administratie.

  • Bij deze verzoek ik u om mijn pasfoto en digitale opslag daarvan uit uw administratie te verwijderen en beroep mij daarbij op de uitspraak van de Geschillencommissie OV 12-6-2009
  • Ik verzoek u mij binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen mijn pasfoto en digitale opslag daarvan zijn verwijderd uit uw databestand.
  • Ik heb grote bezwaren tegen het uithanden geven en/of laten uitlezen van mijn abonnementkaart door uw personeel.
  • Ik verleen geen toestemming om mijn reisgedrag door u te laten vastleggen/ ik verleen geen toestemming om mijn abonnementkaart tussen het inchecken en uitchecken bij de OV-chip tolpoorten te laten uitlezen.
  • Ik verzoek u mij een abonnementkaart te verstrekken waarbij de geldigheidsdatum correct is vermeld zodat controlerend personeel, zonder RFID-chip uitleesapparatuur de geldigheid kan verifiëren. Ik beroep mij wat betreft de bescherming van mijn persoonlijke vrijheid op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Wat betreft het vermelden van juiste geldigheidsdatum beroep ik mij op de Wet Oneerlijke Handelspraktijken (OHP)
  • Ik verzoek u mij binnen 14 dagen een schriftelijke reactie te geven op mijn verzoek om een abonnementkaart met vermelding van correcte geldigheidsduur.
Handtekening:Trans Link Systems B.V.: Stationsplein 151 – 157, 3818 LE  Amersfoort
Connexxion :Postbus 224, 1200 AE Hilversum
GVB Klantenservice: Postbus 2131,1000 CC Amsterdam
HTM Personenvervoer NV: Postbus 28503, 2502 KM  Den Haag
RET: Antwoordnummer 50525, 3050 WB Rotterdam
NS: p/a Klantenservice, Postbus 2372,3500 GJ Utrecht


Deze voorbeeldbrief is een initiatief van de vereniging Vrijbit, Kruisweg 32,3513CT Utrecht  www.vrijbit.nl

Gepubliceerd in Dossier OV
dinsdag, 01 maart 2011 01:11

Brandbrief Vrijbit aan minister Donner

BRANDBRIEFAan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrjksrelaties,

Onderwerp: VERZOEK TOT AFSCHAF VAN ID-PLICHT STEMGERECHTIGDEN IN EIGEN KIESLOKAAL

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht

Een 'pittige' open brief stuurde Vereniging Vrijbit bijgestaan door Privacy International naar de Eerste Kamer.

In deze brief trekt Vrijbit fel van leer tegen de 'luchtigheid' waarmee het debat op 9 juni werd gevoerd, en weigert zich neer te leggen bij de bedroevende uitkomst. Ook de ondemocratische wijze waarop deze wijziging van de paspoortwet tot stand is gekomen is een heftig punt van kritiek. Tot slot kondigt vrijbit aan over deze kwestie een klacht in te dienen bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens.

Lees de volledige Brief aan de EK

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Brief van Vereniging Vrijbit aan de informateurs prof.dr.U.Rosenthal en prof.drs.J.Wallage

Onderwerp: Vrijheid en privacy

Privacy – een species van het vrijheidsrecht, het recht op bescherming van de persoonlijke vrijheid - is de afgelopen 10 jaar dramatisch ingeperkt. Enerzijds is dit te wijten aan de technologische ontwikkelingen van de afgelopen tijd, anderzijds is privacy binnen overheidsbeleid het onderschoven kindje sinds de aanslagen van 11 september 2001.(1)

Meer dan dertig nieuwe wetten werden de afgelopen 10 jaar ingevoerd die de persoonlijke vrijheid beknotten.

Zonder noemenswaardig overleg met parlement en mensen uit het veld of de uitwerking wel effectief zou zijn. Niet gehinderd door het feit dat ze strijdig zijn met de Nederlandse Grondwet en/of hogere internationale wet- en regelgeving. Ook niet gehinderd door inzicht in de omvang of kennis van zaken over de negatieve effecten die de uitvoering met zich mee kan brengen.

Gepubliceerd in Wet en Regelgeving
maandag, 27 december 2010 19:31

Britse ID-kaart en biometrische databank RIP

Persbericht

Op 21 januari worden de biometrische ID- kaarten in Groot Brittannië ongeldig en wordt de daaraan gekoppelde database met biometrische gegevens vernietigd.

 

Op 22 december 2010 werd met de ondertekening van koningin Elisabeth II uitvoering gegeven aan de belofte van de nieuwe Britse coalitieregering om de ID cards ongeldig te laten verklaren en het eraan gekoppelde National Identity Register te vernietigen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken Identity& Passport Service maakte bekend ‘Under the terms of the Act the National Identity Register will be destroyed within two months of the Act coming in to force. This means all personal information supplied during process of applying for an identity card, including photographs and fingerprints, will be destroyed by 21 Januari 2011’.

 

Deze wijziging in de Identity Documents Bill vormt de aftrap van het beleid van de huidige regering om ‘de macht van de Staat ten opzichte van de burgers terug te schalen en de burgerrechten te herstellen. Het is een eerste stap in het proces om de vrijheid te herstellen en in ere te houden’. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Green haalde ongenadig uit over het ID-card project wat hij kenschetste als ‘opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur en het slechtste wat de overheid heeft kunnen doen’. Hij liet in een persbericht weten dat het zo geheten Identity Card Scheme ‘het slechtste is wat de overheid (2006) heeft kunnen doen.

Het aftellen tot het exacte moment van vernietiging van de database wordt tot op de seconde geklokt op de Identity card validity countdown.

‘ID card UK RIP, Scrapping ID cards is a momentous step’ zo kopten respectievelijk de Daily Mail en de Britse burgerrechten organisatie NO2ID.

Gepubliceerd in Dossier Registratie
maandag, 07 november 2011 23:41

Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Omdat Vrijbit een vereniging is die zich inzet voor burgerrechten, en zich als zodanig ook duidelijk naar buiten toe wil profileren hebben we, tijdens de Algemene leden vergadering van 12 september 2011, besloten een naamswijzing door te voeren. Op 31-10-2011 heeft de statutenwijziging plaatsgevonden en is de term ‘burgerrechten’ in onze naam opgenomen. Voortaan gaan we door het leven als Burgerrechtenvereniging Vrijbit zodat het voor iedereen helder is.
Ook onze doelstelling hebben we bij statutenwijziging scherper geformuleerd: “Het doel van de vereniging is het zich als organisatie, zonder binding met enige politieke of levensbeschouwelijke stroming of organisatie, in te zetten voor het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht over de eigen persoonsgegevens, in de ruimste zin des woords, van burgers in Nederland- en voor zover mogelijk en zo nodig daarbuiten- ongeacht leeftijd, geslacht, ras, nationaliteit, religie, seksuele voorkeur of maatschappelijke status. (art. 2 statuten)”.
Bij deze willen wij iedereen die onze contact gegevens administratief heeft vastgelegd, vriendelijk verzoeken om de vermelding 'vereniging Vrijbit'te wijzigen in Burgerrechten vereniging Vrijbit. Bij voorbaat dank voor de moeite!
Gepubliceerd in Over Vrijbit
vrijdag, 27 november 2009 22:59

Daahaag Rechten van de Mens

10 December 2009 (Dag van de Rechten van de Mens)

Plein - Den Haag - van 16:00 tot 19:00 uur

"Daahaag Rechten van de Mens!"

Protest Demonstratie

leanor Roosevelt met 'Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens', 1949Aanleiding: Op 10 december 1948 werd door de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Nu, 61 jaar later, moeten we helaas constateren dat de fundamentele burgerrechten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ook in ons land, steeds verder worden aangetast.

De opeenhoping van alle wet- en regelgeving die de privacy inperken heeft de afgelopen jaren ertoe geleid dat mensen steeds vaker worden gereduceerd tot een nummer of ander beperkt kenmerk. Daardoor raakt de eigenheid van de persoon ondergeschikt aan beleid van de overheid en het bedrijfsleven. In een angstvallige poging de maatschappij door persoons-registratie en -controle veiliger te maken is de balans tussen wat technisch mogelijk is en wat wenselijk in een gezonde samenleving is ernstig verstoord.

Gepubliceerd in Dossier Verzet
zondag, 22 januari 2012 18:58

DNA dat ben je zelf. Maar voor hoe lang nog?

PERSBERICHT

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Europese dag van de Privacy organiseert Burgerrechtenvereniging Vrijbit een avond om het grootschalig verzamelen en gebruik van DNA aan de orde te stellen.

Doelen: Informatie verstrekken over de wijze waarop derden de beschikking willen krijgen over het DNA van alle burgers. Onderzoeken welke gevolgen het toenemend gebruik van DNA heeft voor de fundamentele rechten op zelfbeschikking, de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit van de mens. En praktische aanzet te geven tot een brede bewustwording over deze kwestie om te komen tot het hoognodige maatschappelijk debat dat hierover gevoerd moet worden.

Waar: Boekhandel de Rooie Rat Oude Gracht 65  3511 AD Utrecht

Tijd: 20:00- 22:30 uur (deur open vanaf 19:30 uur)

Toegang: Gratis. Aanmelden wordt op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk.

Gepubliceerd in Dossier Registratie
Pagina 1 van 5