Toon items op tag: biometrisch paspoort

'Geeft niks want ze worden toch niet gecontroleerd bij de douane', aldus de Nederlandse regering bij monde van minister Plasterk.

Nog voor de invoering van vingerafdrukken op paspoorten en ID-kaarten, was de regering al bekend dat ze onbruikbaar zijn voor verificatie. MAAR wee de gebeente als je geen vingerafdrukken wilt afstaan !!!!

Voor update uitstel uitspraak Raad van State in Hoger beroep van de 7 lopende Paspoortzaken tegen gebruik van biometrie en RF-ID chips in paspoorten en ID-kaarten lees verder

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

VINGERAFDRUKKEN IN HET PASPOORT en ID-KAART

In 2004 is door de Europese Unie een verordening vastgesteld waarin bepaald wordt dat in de paspoorten van de aangesloten landen biometrische identificatie kenmerken opgenomen moeten worden. Als u na 26-8-2006 een paspoort/ID-kaart aanvroeg heeft u er al een met een gezichtsscan (vastlegging gezichtspunten).Wanneer u na 20 september a.s. een nieuw paspoort of ID-kaart aanvraagt zullen er ook vier vingerafdrukken (wijsvinger) van u worden genomen: twee komen er in het nieuwe paspoort en de twee andere worden opgeslagen in één centrale reisdocumenten-administratie.Dit gaat gelden voor iedereen vanaf 12 jaar. vanaf die leeftijd moeten kinderen een eigen document krijgen.

Dinsdag 9 juni stond die wetswijziging paspoortwet (31.324) op agenda van de Eerste Kamer.De opname  van de vingerafdruk was, in dit stadium, op grond van de Europese verordening niet meer tegen te houden, maar de opslag in één centrale database en het ter beschikking stellen van de gegevens aan justitie en inlichtingendiensten wel. De Europese verordening heeft namelijk uitsluitend de bedoeling dat de biometrische kenmerken worden opgenomen om bij het tonen van ID-bewijs te kunnen controleren of de drager en het document bij elkaar horen.Vrijbit en vele anderen hebben protesten ingediend in de hoop de Eerste Kamerleden ervan te kunnen overtuigen dat de centrale opslag voor gegevens er niet moet komen omdat dit ZEER ONVEILIG is, en om niet in te stemmen met het voorstel om vingerafdrukken van onschuldige burgers in handen van politie/justitie en inlichtingendiensten te geven.

Tevergeefs zo bleek, want na afloop van het debat ging de meerderheid accoord met het wetsvoorstel en vond men het zelfs niet nodig om er over te stemmen.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
woensdag, 12 januari 2011 14:40

Voorbeeld brief - Verwijder-Vingerafdruk-

Vrijbit heeft een voorbeeldbrief samengesteld voor haar leden en iedereen die zich gedwongen heeft gezien om, ter verkrijging van een paspoort of ID/kaart, zijn vingerafdrukken door de overheid te laten opslaan en deze uit de gemeentelijke reisdocumentenadministratie verwijderd wil zien. U kunt deze brief uitprinten en ingevuld opsturen naar de burgemeester van uw woonplaats.

Een voorbeeldbrief om de minister te vragen de opslag te doen verwijderen van de vingerafdrukken die zijn opgeslagen ter verwerking in de paspoort-ID/kaartdocumenten zelf is in voorbereiding.

Download voorbeeldbrief als .TXT

Download voorbeeldbrief als .DOC

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
maandag, 10 augustus 2009 08:00

Vrijbit dient klacht in tegen Nederlandse Staat

Vereniging Vrijbit voegde op 2 augustus 2009 daad bij het woord en deponeerde een klacht over opslag van biometrische gegevens- van iedere burger van 12 jaar en  ouder- door de Nederlandse regering, in één centrale paspoortdatabase, en  het ter beschikking stellen van deze gegevens aan justitie en inlichtingen en veiligheidsdiensten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens [EHRM].

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Wederom richt Vrijbit het woord aan de Tweede Kamer middels een brief waarin Vrijbit ernstig bezwaar maakt tegen de voorgenomen opname van de vingerafdrukken in paspoort/ID kaart en instellen van één centrale elektronische overheidsdatabase per 21 september aanstaande.

Ook uw invloed als burger uitoefenen?
Stuur dan Uw brief aan de Tweede Kamer, U kunt daarvoor gebruik maken van onze voorbeeldbrief

Vrijbit wijst daarbij specifiek op het feit dat er van werkelijke democratische besluitvorming nauwelijks sprake is geweest en dat de overheid ernstig tekort is geschoten op het gebied van voorlichting, verder laat Vrijbit aan de Tweede Kamer weten dat duizenden mensen daardoor nu rond lopen met identificatiedocumenten die op afstand uitleesbaar zijn, zonder dat zij hier weet van hebben, laat staan dat zij op de hoogte zijn van het gevaar wat zij hierdoor lopen omdat zowel de RFID-chip als de versleuteling van de gegevens die erin zijn opgeslagen al meermalen gehackt zijn.

 

Volledige Tekst brief aan de Tweede Kamer

Gepubliceerd in Dossier Bewaarplicht

Op 10 mei jongsleden stuurde Vrijbit een brief aan alle burgemeesters van Nederland om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om bezwaren tegen de Paspoortwet te toetsen aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), wanneer inwoners van hun gemeente zich daarop beroepen.

We schreven hen: ‘Volgens de wet bent U verplicht, als burgers u daarom vragen, zelfstandig te besluiten om het EVRM te laten prevaleren boven de Paspoortwet. Het Rijk daarentegen verplicht U de Paspoortwet zonder meer toe te passen, met als consequentie dat U, als gevolg van de vele identificatieverplichtingen, daarmee principieel bezwaarden buiten de maatschappij plaatst.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

stembureauAlle partijen zijn nu met hun verkiezingsprogramma’s gekomen voor de verkiezingen op 9 juni a.s. Het is interessant om na te gaan in hoeverre zij aandacht besteden aan het beschermen van de privacy of het eigenlijk maar van ondergeschikt belang vinden.

Douwe Jansz keek met een kritische blik voor ons naar de diverse verkiezingsprogramma's die gemiddeld toch zo'n 50 tot 70 pagina's tellen en maakte een een korte maar krachtige samenvatting van de 'privacy standpunten' van de belangrijkste politieke partijen.

Gepubliceerd in Wet en Regelgeving
woensdag, 23 november 2011 03:59

Weer vertraging in rechtszaak tegen de Paspoortwet

Op 7 december zou de rechtbank te Amsterdam het vonnis bekend maken in de beroepszaak van  Dhr..Jongenelen vs de burgemeester van Amsterdam. Jongenelen tekende beroep aan tegen de beslissing van de burgemeester om hem geen ID-kaart te verstrekken omdat hij daarvoor geen vingerafdrukken afstaat.Vandaag kwam het bericht binnen dat ook deze rechtsgang opnieuw wordt vertraagd.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
dinsdag, 03 februari 2009 21:23

Wijziging Paspoortwet

WETSONTWERP WIJZIGING PASPOORTWET

 

thumb_vingerafdrukDe paspoortwetten zijn altijd een zeer gevoelig politiek onderwerp geweest. Zo moesten in 1987 (?) de minister van Defensie, Van Eekelen, en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Van der Linden, aftreden vanwege de invoering van een nieuw paspoort, dat onvoldoende fraudebestendig bleek. De mate van fraudegevoeligheid is steeds een heikel punt geweest bij het invoeren van nieuwe paspoorten.


Momenteel ligt bij de Tweede Kamer (TK) het wetsontwerp Wijziging Paspoortwet. Het nieuwe paspoort moet naast algemene gegevens (naam , geboortedatum/plaats, etc) voorzien zijn van een gezichtsopname, 2 vingerafdrukken en de handtekening van de paspoorthouder. Het huidige paspoort bevat al de gezichtsscan. Het opnemen van de vingerafdrukken is een uitvloeisel van een EU-verordening van december 2004, waarbij de lidstaten van de Europese Unie verplicht worden een gezichtsopname en vingerafdrukken in een chip in de reisdocumenten op te nemen. Dit moet uiterlijk op 28 juni 2009 plaatsvinden.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Met vreugde en gemengde gevoelens laten wij u weten dat vanaf maandagmorgen 9 uur het (eindelijk) ook voor de Nederlandse bevolking mogelijk is om een geldig identiteitsbewijs aan te vragen zonder dat daarvoor vingerafdrukken moeten worden afgegeven.

Na een weeklang gedoe met brieven schrijven, rondbellen en druk uitoefenen over het uitblijven van de publicaties in het Staatsblad werden deze afgelopen vrijdag-  op de laatste werkdag vóór het in werking treden- gepubliceerd. Zie:  17-1-2014 Publicatie wetswijzigingen Staatsblad https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-10.html en Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wijziging van de Paspoortwet https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-11.html

Dat de overheid tot inkeer is gekomen over het gebruik van vingerafdrukken als instrument voor identificatie met nationale identiteitskaarten, stemt tot tevredenheid.

Niet omdat daarmee alle bezwaren tegen het gebruik van biometrie en RF-ID chips zouden zijn opgelost, want op drie belangrijke punten blijft de Paspoortwet, zowel om principiële redenen als uit veiligheidsoogmerk, onaanvaardbaar. Het betreft dan met name de opslag van een gedigitaliseerde gezichtopname in de overheiddatabase(1), het gebruik van op afstand uitleesbare RF-ID chips in de documenten(2) en de mogelijkheid voor het opzetten van een Centrale on-line reisdocumenten- database voor justitieel gebruik (3).

Waarbij we eveneens aantekenen dat er voor de paspoorten vanaf maandag  nog maar 2 in plaats van 4 vingerafdrukken worden afgenomen, maar dat met deze reductie voor de burger in feite helemaal niets verandert, omdat deze data zowel uit de documenten als de tijdelijke opslag in de gemeentelijke databank, het telecommunicatie transport tussen gemeente en fabrikant en uit de databank van de fabrikant zelf kunnen worden doorgesluisd naar opslag door veiligheids- en inlichtingendiensten of particuliere criminele organisaties.

Wel omdat gebleken is dat een handjevol principiële burgers een machtige tegenstander als de Rijksoverheid heeft weten te dwingen tot knieval aangaande de manier waarop de Staat zich ongestraft de vingerafdrukken van alle burgers dacht te kunnen toe-eigenen.

Maandag aanstaande kan een deel van de ‘vingerafdruk-weigeraars’ dus eindelijk een geldig ID-bewijs gaan aanvragen, zodat ze de week erop ( aanmaak kost gemiddeld 5 werkdagen) eindelijk weer gewoon kunnen deelnemen aan de meest normale zaken in de samenleving. Zoals toegang tot medische zorg, een bankrekening kunnen openen en een bankpas aanvragen, een afspraak maken met de notaris, zich kunnen opgeven voor een rijbewijs, aanmelden voor een opleiding, een betaalde baan kunnen accepteren, enz.

Maandag aanstaande kunnen mensen die een ’ vingerafdruk-vrije ID-kaart’ aanvragen dan ook eindelijk formeel bezwaar aantekenen tegen het feit dat na aanmaak van het document, de overheid een gedigitaliseerde gezichtopname blijft opslaan in de onveilige RF-ID-chip en de reisdocumentendatabase.

Omdat de opslag van zo’n digitale gezichtsopname middels automatische zoekprogramma’s gebruikt kan worden voor hele andere doeleinden dan waarvoor men pasfoto’s inlevert bij de aanvraag van de ID-kaart, maakt deze praktijk: A. een ongerechtvaardigd inbreuk op ieders fundamentele recht op privacy ( EVRM art 8), B. op de Wet bescherming persoonsgegevens ( die bepaalt dat men zicht moet kunnen blijven houden op wie er over iemands gegevens beschikt en voor welk doel ze gebruikt worden) en op het rechtsprincipe dat politie en justitie enkel iemand als verdachte mogen aanmerken als daar concrete aanleiding voor bestaat.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit, die zich vanaf de oprichting in 2008 met hart en ziel heeft ingezet om het tij te keren wat betreft het gebruik van biometrische identificatiemethoden, zal de strijd tegen de Paspoortwet voortzetten. Daartoe stellen we o.a. eenvoorbeeldbrief beschikbaar (in voorbereiding) om te gebruiken voor het indienen van een formeel juridische bezwaar tegen de digitale gezichtopname (voor zover deze niet alleen wordt gebruikt om een zichtbare afbeelding in de documenten op te nemen).

Wat te doen als Morpho via de ICT nog roet in het eten zou strooien?

Komend weekend wordt, op alle plekken waar paspoorten en ID-kaarten kunnen worden aangevraagd, de software aangepast om te kunnen voldoen aan de nieuwe Paspoortwetgeving. Mocht daarbij iets misgaan en mensen maandag op Burgerzaken geconfronteerd zouden worden met de technische onmogelijkheid om vingerafdruk-vrije ID-kaarten aan te vragen, LAAT U ZICH DAN NIET AFSCHEPEN. Nu met de publicatie in het Staatsblad de wettelijke basis voor de nieuwe ID-kaart is bekrachtigd MOET de aanvraag in behandeling worden genomen. Zelfs al zou de overheid daarvoor moeten teruggrijpen op de noodoplossing om u ten dienste te zijn met een tijdelijk 1-jarig document (waarvoor volgens de Paspoortuitvoeringsregeling PUN, altijd al vingerafdruk-vrije ID-kaarten konden worden verstrekt)

Voor meer info kunt u terecht op onze website www.vrijbit.nl of contact opnemen met ons bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan wel postadres Kruisweg 32, 3513 CT in Utrecht

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
Pagina 5 van 6