Toon items op tag: Persberichten

nslogoDonderdag 18-12 -08 zal een zitting plaatshebben plaats vinden van de Geschillencommissie Openbaar Vervoer inzake de opslag van pasfoto’s en pasfotoscan van klanten in digitaal NS administratiesysteem. Het geschil ontstond 2 jaar geleden toen een klant weigerde tegemoet te komen aan de eis van de NS om ten behoeve van het vervaardigen van een voordeelurenabonnement voortaan een pasfoto te laten inscannen en opslaan in de NS administratie.

Persbericht 14-12-2008

*Onderwerp: onrechtmatige opslag pasfoto’s en pasfotoscan door NS*

Donderdag 18-12 -08 zal een zitting plaatshebben plaats vinden van de Geschillencommissie Openbaar Vervoer inzake de opslag van pasfoto’s en pasfotoscan van klanten in digitaal NS administratiesysteem.

Het geschil ontstond 2 jaar geleden toen een klant weigerde tegemoet te komen aan de eis van de NS om ten behoeve van het vervaardigen van een voordeelurenabonnement voortaan een pasfoto te laten inscannen en opslaan in de NS administratie.

Gepubliceerd in Dossier Registratie

Utrecht, 18 juli 2011

Op 15 juli deed de bestuursrechter te Utrecht uitspraak in de tijdelijke voorziening zaak van Koopmans vs de burgemeester van Utrecht.

Inzet was dat Koopmans wegens zijn principiële bezwaren geen vingerafdrukken kan afstaan voor het verkrijgen van een ID-bewijs en dacht te kunnen vertrouwen op de toezeggingen van de minister van Binnenlandse Zaken op 26 en 27 april j.l. dat er wegens het technisch falen van de vingerafdruktechnologie ‘voor nu’ gestopt zou worden met de opslag van vingerafdrukken in de decentrale databases.

Vandaag werd bekend dat de bestuursrechtbank zijn verzoek, zelfs dat om hem desnoods een tijdelijke ID-bewijs voor de duur van één jaar te verstrekken, heeft afgewezen.

Eiser komt daarmee in een onleefbare situatie terecht. Zijn bankrekening dreigt te worden geblokkeerd omdat hij zich niet bij de bank met een geldig identiteitsbewijs kan identificeren. Zijn hele familie wordt ook gedupeerd omdat men een lopende erfeniszaak niet kan afwikkelen. Op straat loopt hij, ook als hij bijvoorbeeld getuige zou zijn van een ongeluk, het risico om beboet en/of gearresteerd te worden op grond van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht. En zelfs het risico dat zijn vingerafdrukken door de politie worden afgenomen om rechtstreeks op te slaan in een zogenaamd preventief Strafketendossier. Vrij reizen door Europa is voor hem ook niet mogelijk.

Gepubliceerd in Rechtszaken

Persbericht

Donderdag 22 november 11:30 uur schrijven we een nieuw hoofdstuk aan het Paspoortwetdrama. Middels een kort geding forceert de heer Willems dan namelijk dat de Raad van State- nu men alle hoger beroepszaken tegen de Paspoortwet heeft stilgelegd, toch een uitspraak moet doen over de vraag welk belang het zwaarste dient te wegen:

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
Getagged onder

persbericht 11maart 2011

Motie Gemeenteraad Utrecht  ‘stop opslag biometrische gegevens’ met grote meerderheid aangenomen.

Gemeenteraad van Utrecht  in vergadering bijeen op donderdagavond 10 maart 2011 heeft ,met overweldigende meerderheid een motie aangenomen ter stopzetting van de gemeentelijke opslag van biometrische gegevens (vingerafdrukken en gezichtsscans) bij de aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart.

Op initiatief van D66 Utrecht werd, in nauwe samenwerking met vereniging Vrijbit, een motie opgesteld die zowel de Tweede Kamer als de Minister van Binnenlandse Zaken oproept om de huidige opslag van biometrie stop te zetten en daartoe de Paspoortwet aan te passen.

De motie werd mede ondertekend door de Christen Unie, Groen Links, PvdA, Stadspartij Leefbaar Utrecht en SP. De VVD ondertekende niet maar stemde wel voor.  Raadslid van TON, liet mondeling weten het wel met de motie eens te zijn maar zich wegens dienstbetrekking bij de politie van stemming te moeten onthouden. ( Ook bij de medestanders van mevr. Verdonk , waar we de verplichting van vingerafdrukken in de Europese Verordening aan te danken hebben, is het enthousiasme kennelijk over) Het CDA stemde als enige partij tegen.

Raadslid Klaas Verschuure: "de opslag van vingerafdrukken in een database is een forse inbreuk op de privacy van Utrechters. Daarnaast heeft D66 grote vraagtekens bij het nut van de opslag in een database en grote zorgen over de beveiliging van de opslag."

Miek Wijnberg- voorzitter van Vrijbit “ Zo heeft de brief die Vrijbit in mei 2009 naar alle burgemeesters en alle gemeenteraden van ons land stuurde, eindelijk effect gehad. De Utrechtse gemeenteraad heeft de primeur zich als eerste krachtig te hebben uitgesproken tegen de opslag van biometrische gegevens ( vingerafdrukken en de combinatie daarmee met de gezichtsscan) in een digitaal overheidregister”.

audio opname De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2011

 

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
maandag, 07 februari 2011 21:46

persbericht stemmen zonder ID-bewijs

Persbericht 8-2-2011

Deelname aan verkiezingen zonder identiteitsbewijs.

Sinds de protesten bij de vorige verkiezingen wordt dit jaar een tot 5 jaar verlopen paspoort of ID-kaart als voldoende aangemerkt om, als verplichte aanvulling op uw stempas, te mogen stemmen. Wie geen, tot 5 jaar verlopen, ID-bewijs heeft, of principieel weigert aan de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen te voldoen, kan tot en met 16 februari via de omweg van ‘stemmen per schriftelijke volmacht’ van zijn of haar stemrecht gebruik maken. Hiertoe moet men de gemeente verzoeken een schriftelijke volmacht-stempas af te geven en is geen identificatiebewijs voor nodig.

Stemgerechtigde kiezers, die niet aan de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen willen of kunnen voldoen, wordt het bijna onmogelijk gemaakt om van hun stemrecht gebruik te maken.

Dat treft in eerste instantie met name de burgers die zich verzetten tegen de Wet op de Uitgebreide ID-plicht uit 2005, die afdwong dat mensen over een geldig paspoort of ID-bewijs moesten kunnen beschikken. Ook de mensen die principieel bezwaar hebben tegen de op afstand uitleesbare biometrische paspoorten die augustus 2006 werden ingevoerd en zij die bezwaar hebben tegen het feit dat het sofi nummer op paspoort en ID-kaart sinds 2007 is omgezet in een algeheel persoonsregistratie nummer. Daarnaast zijn het mensen die sinds 21 september 2009 geen identiteitsdocumenten meer kunnen aanvragen omdat men de afgifte van vingerafdrukken onaanvaardbaar acht. En degene die de registratie hiervan samen met de gezichtsscan in de documenten zelf, en/of  in een digitale overheidsdatabank niet zien zitten. Maar ook diegene die bezwaar hebben tegen de toegang tot deze data voor gebruik door inlichtingen- en veiligheidsdiensten en voor justitieel gebruik.

Vrijbit blijft van mening dat de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen in eigen kieslokaal dient te worden afgeschaft.

Voorzitter Miek Wijnberg:

“WEG MET HET WANTROUWEN VAN DE OVERHEID NAAR DE BURGERS! Weg met praktijken waarbij voorzitters van stemlokalen gedwongen worden om van hun naasten, hun ouders, kinderen, partner, buren en vrienden te eisen dat zij, met een identiteitsdocument aantonen dat zij zich niet voor een ander uitgeven en anders op verdenking van verkiezingsfraude worden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen.”

Vrijbit roept kiezers op om uit principe uit solidariteit en als signaal aan de overheid gebruik te maken van de mogelijkheid te stemmen op grond van staatsburgerschap, zonder dat dit afhankelijk wordt gemaakt van het al dan niet bezitten van een identiteitsdocument. Gebruik daartoe de mogelijkheid om per schriftelijke volmacht te stemmen. Let er daarbij op als u een aanvraagformulier van uw gemeente ophaalt of download, dat u niet verplicht bent de gevraagde telefoon en e-mail gegevens te verstrekken!

Wie ondanks zijn of haar bezwaar toch zelf zijn stem wil uitbrengen, vragen we om net als voorgaande jaren onder protest, tegen de aanvullende ID-plicht, te stemmen. Dit kan door te protesteren bij de voorzitter van het kieslokaal. Deze is  verplicht zowel mondelinge als schriftelijke protesten te verwerken in het proces-verbaal van het kieslokaal.

Rechtstreeks protesteren bij het hoofdstembureau van uw gemeente is een mogelijkheid, of mondeling de dag na de verkiezingen op de openbare stembureauvergadering.

Maar uiteraard kunt u ook uw beklag doen bij de verantwoordelijke minister, leden van de Eerste en Tweede Kamer en bij de Kiesraad.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht
maandag, 22 september 2008 04:05

persbericht volksopstand

Persbericht: 

Utrecht
15 september 2008


Vrijbit roept op tot deelname aan de demonstratie/manifestatie Volksopstand 2008

De nog maar pas opgerichte vereniging Vrijbit organiseert op Zaterdag 11 oktober 2008 van 12:00 tot 17:00 uur de ludieke protest manifestatie 'Volksopstand2008' op het Plein in Den Haag.


Volgens de organisatoren is de aanleiding van deze demonstratie / manifestatie het steeds verder inperken van het burgerrecht op privacy in Nederland. In de afgelopen jaren zijn de door onze ouders, grootouders, en overgrootouders verkregen burgerrechten steeds vaker onder spanning komen te staan. Veelal onder het mom van de bestrijding van zware criminaliteit, kinderporno en terrorisme, in de wens naar een veiligere samenleving. Hierbij is de balans tussen veiligheid en burgerrechten zo verstoord dat we afsteven op een samenleving gebaseerd op angst en wantrouwen.

De organisatoren willen door middel van voorlichting en ludieke acties het publieke bewustzijn vergroten. Ze willen aandacht vragen voor het privacy vraagstuk in het algemeen, en dat vanuit zoveel mogelijk hoeken belichten. Diverse politieke en maatschappelijke organisaties zullen hun steun verlenen aan de demonstratie.

Gepubliceerd in Dossier Verzet

Op vrijdag 25 april om 9.30 uur dient in de Arrondissementsrechtbank te Utrecht de rechtszaak van de vereniging VPHuisartsen tegen de organisatie ‘VZVZ’ waarin de rechter gevraagd wordt om het verfoeide EPD- Landelijk Schakel Punt (LSP) te verbieden.

Zie persbericht VPHuisartsen

De zaak werd al ruim een jaar geleden aangespannen, toen bleek dat VZVZ- voluit de ‘Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie’ stug doorging met het aftroggelen van juridisch ondeugdelijke toestemming van patiënten om hun gegevens te gaan doorgeven via een centraal te ontsluiten medisch BIG DATA transformator centrum. En doorging met onder druk zetten van huisartsen om hun praktijk aan te sluiten op de EPD-LSP centrale.

Gepubliceerd in Dossier EPD

De vingerafdruk registratie voor ID-bewijzen gaat, ondanks de toezeggingen van minister Donner in de Tweede Kamer om daar mee te stoppen, tot op heden door.

Vrijbit roept alle verantwoordelijken op om ervoor zorg te dragen dat in Nederland vanaf 5 mei, wie dat wil, een ID-bewijs zonder vingerafdrukken kan aanvragen.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
maandag, 11 februari 2013 00:00

Persbericht: Hoger beroep ID-toonplicht (WU-ID)

Update! Op 26-2 om 9:00 uur zal op de rechtbank Den Haag mondeling het vonnis bekend worden gemaakt van de meervoudige kamer in de Hoger Beroepszaak betreffende de toonplicht van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht (WU-ID). het OM eist dat het vonnis van de kantonrechter om verdachte te ontslaan van rechtsvervolging nietig moet worden verklaard en dat betrokkene alsnog tot  betaling van €60,00 beboet dient te worden en als veroordeelde geregistreerd in het Justitieel Documentatie Register wegens overtreding van het Wetboek van Strafrecht artikel 447e (waarvoor een boete kan worden opgelegd van maximaal € 2.250,00 of vervangende hechtenis).

Ondanks het feit dat betrokkene op 8-10-2011, toen de politie hem wilde identificeren terstond zijn naam en adres opgaf, uitlegde waarom hij geen ID-bewijs bij zich droeg en meewerkte aan het ophalen van zijn rijbewijs.

Zitting: Hoger beroep tegen ontslag van rechtsvervolging ID -toonplicht (WU-ID) dinsdag 12 februari 2013.

Inzet: Behandeling van het Hoger Beroep tegen de mondelinge uitspraak van de kantonrechter 18-2-2012 tot ontslag van rechtsvervolging ingesteld wegens het niet onmiddellijk tonen van een ID-bewijs op vordering daartoe.

Zitting rechtbank Den Haag Tijd: om 10.00 uur.

Toelichting

Het betreft de zaak van een man die tijdens de sabbath in oktober 2011 gesommeerd werd een geldig identiteitsbewijs te tonen. Betrokkene gaf gemotiveerd aan waarom hij geen ID-bewijs bij zich droeg, en verleende medewerking aan het doen vaststellen van zijn identiteit. Toch achtte de politie te Rijswijk hem strafbaar aan overtreding van het Wetboek van Strafrecht artikel 447e, waarvoor een boete kan worden opgelegd van maximaal € 2.250,00 of vervangende hechtenis.
Vandaar dat hij van Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een transactievoorstel kreeg gestuurd om, als schuldbekentenis en boetedoening € 60,00 te betalen wegens het niet onmiddellijk ter plekke tonen van zijn identiteitsdocument. Betrokkene achtte zich niet schuldig en weigerde om te betalen.

Daarop besloot het Openbaar Ministerie (OM) hem strafrechtelijk te gaan vervolgen en werd hij voor het (kanton)gerecht gedaagd.

Op vrijdag 17 februari 2012 oordeelde de Haagse kantonrechter dat hij daarbij in zijn recht stond omdat hij op grond van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht (WU-ID) niet verplicht kan worden om te allen tijde een identiteitsdocument op zak te hebben. De uitspraak luidde daarom 'ontslag van rechtsvervolging'
Voor info WU-ID zie: http://www.id-nee.nl/02-1WU-IDbepalingenhoofdtekst.htm.
Voor persbericht rechtbank 'uitspraak rechtbank lees...

Het OM pikte dit niet en besloot Hoger Beroep aan te tekenen tegen de uitspraak.

Ruim 8 jaar na invoering van de wet staat er dus eindelijk een zitting in hoger beroep op de rol, over de uitvoering van de ID-plichtwet die op 1 januari 2005 van kracht werd. Maar pers, media en politici blijken gezien hun uitlatingen absoluut niet te beseffen waar het juridische geschil om draait.
De kern van de zaak gaat over de discrepantie tussen de wet die geen draagplicht kent maar die aan wetshandhavers wel de bevoegdheid verleend om het onmiddellijk tonen van een geldig ID-bewijs te vorderen.

Verwarring ontstond vanwege het religieuze motief wat de betrokkene in dit specifieke geval aanvoerde als argument waarom hij geen geen ID-bewijs bij zich droeg; namelijk dat hij op sabbath wegens zijn religieuze opvattingen niks bij zich draagt'.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht
maandag, 01 maart 2010 14:02

Protest tegen idplicht stemgerechtigden

Persbericht

Vrijbit roept iedereen op om woensdag 3 maart bij het stembureau te protesteren tegen de identificatieplicht voor stemgerechtigden.

Ruim 200.000 stemgerechtigde Nederlandse staatsburgers zullen a.s. woensdag 3 maart 2010 geen gebruik mogen maken van hun stemrecht. Hun actief kiesrecht wordt hen ontnomen vanwege de nieuwe eis in de Kieswet (Staatsblad nr 452).

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht
Pagina 2 van 3