zondag, 30 mei 2010 13:05

Wat zeggen de verkiezingsprogramma's over Privacy?

stembureauAlle partijen zijn nu met hun verkiezingsprogramma’s gekomen voor de verkiezingen op 9 juni a.s. Het is interessant om na te gaan in hoeverre zij aandacht besteden aan het beschermen van de privacy of het eigenlijk maar van ondergeschikt belang vinden.

Douwe Jansz keek met een kritische blik voor ons naar de diverse verkiezingsprogramma's die gemiddeld toch zo'n 50 tot 70 pagina's tellen en maakte een een korte maar krachtige samenvatting van de 'privacy standpunten' van de belangrijkste politieke partijen.

CDA wijdt er één zin aan:

 • “Bij de ontwikkeling van nieuwe technieken is privacy een belangrijk aandachtspunt, maar nooit op voorhand een belemmering”.

Kort maar krachtig! Meer heb ik in het CDA-programma (helaas) niet kunnen vinden. Maar ja, de programma’s zijn vaak zo uitgebreid dat het mogelijk is dat mij een andere opmerking over privacy ontgaan is.


PvdA stelt in een paragraaf over “radicalisering en terrorisme” dat we in de aanpak hiervan kritisch moeten kijken naar de effectiviteit van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen.

 • “Staan die voldoende in verhouding tot de bescherming van de privacy?”. Het opslaan van allerlei privégegevens van burgers is voor de PvdA alleen aanvaardbaar als dat een direct en aantoonbaar effect heeft in de bestrijding van terrorisme.

VVD heeft een aparte paragraaf over privacy.

 • “De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers is van groot belang”. Ze wijst er op dat met de hedendaagse technieken grote hoeveelheden persoonsgegevens opgeslagen kunnen worden. “Te vaak moeten we maar uitgaan van de goede bedoelingen van de overheid, zonder dat voldoende garanties en waarborgen tegen misbruik worden geboden”.
 • Bij grote informatiseringsprojecten moet in een vroeg stadium nagedacht worden over het goede gebruik van persoonsgegevens (DJ: wat is dat precies?), de noodzaak van het gebruik van deze gegevens en de bescherming daarvan. Inbreuken op de privacy zijn toegestaan voor criminaliteitsbestrijding.

SP wil maatregelen die de privacy en burgerrechten te veel inperken,

 • zoals de Europese bewaarplicht van telecommunicatiegegevens, terug draaien.
 • Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) moet meer sanctiemogelijkheden krijgen en hogere boetes kunnen opleggen als er sprake is van schendig van de privacy.

CU “ De persoonlijke levenssfeer van de burger verdient meer bescherming”, zo stelt de CU.

 • Bij maatregelen van terrorisme of criminaliteit legt de overheid structureel verantwoordelijkheid af van de mate waarmee zij de privacy van haar burgers beschermt dan wel beperkt.
 • De bewaartermijnen van gegevens door overheden en in het bijzonder door bedrijven worden beperkt.

SGP

 • “Bij het volgen van verdachte personen of organisaties ter voorkoming van terrorisme is de bescherming van burgers belangrijker dan de privacy van degenen die mogelijk kwaad in de zin hebben”, aldus de SGP.
 • Verder vindt zij dat er ruime mogelijkheden moeten komen voor DNA onderzoek bij verdachten in strafzaken.
 • Dit moet ook toegepast kunnen worden bij verwanten van de verdachte.

Partij voor de Dieren. Hoewel 80 % van het verkiezingsprogramma is gereserveerd voor de dieren (hun privacy) is er toch een paragraaf voor de privacy van de mens.

 • “De privacy van burgers dient gegarandeerd te worden”.
 • Het tappen en/of opslaan van telecommunicatiegegevens is een elementaire aantasting van de burgerlijke vrijheden en moet tot een minimum beperkt worden.

PVV In haar verkiezingsprogramma komt het woord privacy niet voor. Wel staat er dat na het mislukken van de OV-chipkaart de strippenkaart behouden moet blijven. Maar dit is meer gebaseerd op grond van technische problemen dan vanuit privacy-overwegingen. De PVV wil uit de grondwet de bepaling “handhaving van de internationale rechtsorde”schrappen. Valt hier ook het Verdrag van de Rechten van de Mens onder??


D66 heeft een uitgebreide paragraaf over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ik zal daar dus een selectie uit moeten maken

 • “Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht onder meer vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens”, zo luidt de eerste zin van deze paragraaf.
 • Het opslaan van persoonlijke informatie dient onderworpen te worden aan “privacy impact analyses”. Het moet aan een grondige evaluatie worden onderworpen .
 • Rechtsbescherming en controle moeten een integraal onderdeel zijn van informatiseringsprojecten.
 • D66 wil de opslag van vingerafdrukken bij het nieuwe paspoort beëindigen. Dit is een vorm van onnodige inbreuk van het recht op privacy van burgers.
 • Het koppelen van verschillende dossiers mag niet zonder toestemming (DJ: hoewel het er niet staat, zal wel bedoeld zijn van degenen waarvan die gegevens in de dossiers staan) en burgers moeten altijd hun eigen data kunnen inzien.
 • Privacy is steeds uitgangspunt en niet sluitpost bij grootschalige informatiseringsprojecten.
 • Er moet een meldpunt voor slachtoffers van identiteitsfraude komen.

GroenLinks Ook deze partij noemt een serie concrete punten ten aanzien van de bescherming van privacy.

 • Ze wil in de Grondwet opnemen dat naast het brief- en telefoongeheim deze rechten eveneens gelden voor web en e-mail.
 • De bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens wordt beperkt tot 6 maanden (het Europees minimum).
 • Bovendien moet Nederland zich inzetten binnen de EU voor afschaffing van de bewaarplicht. Er komt geen landelijk databank voor de vingerafdrukken in het paspoort.
 • De biometrische gegevens van de identiteitsdocumenten worden alleen in de chip van dat document opgeslagen.
 • Privacy en persoonsgegevens moeten beter beschermd worden en de burgers dienen inzicht in het gebruik van hun persoonsgegevens te krijgen.
 • De overheid moet zich maximaal inspannen om de gevolgen van identiteitsdiefstal voor slachtoffers te minimaliseren.

Bovenstaande is een weergave van de belangrijkste voorstellen van de politieke partijen (in de Tweede Kamer). Deze voorstellen kan men ook toetsen aan het stemgedrag van de Tweede Kamerfracties bij wetgeving, waar sprake was van aantasting/bescherming van de privacy .Zie bijvoorbeeld wat de CU in haar programma hierover vermeldt en haar stemgedrag bij deze wet.

Het wordt te uitvoerig om alle betrokken wetten hier aan te geven. Daarom slechts 3 spraakmakende wetten.

Paspoortwet. Het gaat hier dus om de biometrische gegevens die centraal zullen worden opgeslagen. Voorstemmers: PvdA, VVD, CU,SGP, CDA, PVV en Verdonk
Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens (formeel heet deze wet anders): stelt een bewaartermijn vast voor gegevens over internetverkeer en telefonie. Voorstemmers: VVD, CU, SGP, CDA, PVV en Verdonk
Elektronisch Patiëntendossier Het gaat hier om het invoeren van een landelijk elektronisch patiëntendossier. Voorstemmers: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, CU, SGP en CDA.

Douwe Jansz