vrijdag, 27 november 2009 22:59

Daahaag Rechten van de Mens

10 December 2009 (Dag van de Rechten van de Mens)

Plein - Den Haag - van 16:00 tot 19:00 uur

"Daahaag Rechten van de Mens!"

Protest Demonstratie

leanor Roosevelt met 'Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens', 1949Aanleiding: Op 10 december 1948 werd door de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Nu, 61 jaar later, moeten we helaas constateren dat de fundamentele burgerrechten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ook in ons land, steeds verder worden aangetast.

De opeenhoping van alle wet- en regelgeving die de privacy inperken heeft de afgelopen jaren ertoe geleid dat mensen steeds vaker worden gereduceerd tot een nummer of ander beperkt kenmerk. Daardoor raakt de eigenheid van de persoon ondergeschikt aan beleid van de overheid en het bedrijfsleven. In een angstvallige poging de maatschappij door persoons-registratie en -controle veiliger te maken is de balans tussen wat technisch mogelijk is en wat wenselijk in een gezonde samenleving is ernstig verstoord.

Zo stevenen we nu af op een samenleving die is gebaseerd op angst en wantrouwen. Een maatschappij bovendien waarin de overheid steeds grotere greep krijgt op alle doen en laten van iedere burger. Mensen die hier de dupe van raken kunnen zich nauwelijks verweren. Verzet tegen deze ontwikkeling is nauwelijks mogelijk. En het gros van de mensen ontdekt pas te laat wat er gaande is.

Tot voor kort had de meerderheid van de bevolking geen flauwe notie van de gevolgen als alles van je wordt geregistreerd, als onbevoegden toegang hebben tot je gegevens, er fouten worden gemaakt of met de gegevens wordt geknoeid. Nu nog zijn miljoenen onwetend over de technische mogelijkheden van koppeling van digitale bestanden, van gebruik hiervan voor datamining en aanleggen van profielen, van koppeling aan automatische identificatiesystemen en gebruik hiervan om het gedrag te beïnvloeden. Nu de controledrift echter zulke draconische vormen begint aan te nemen dat onschuldige burgers door hun eigen regering stelselmatig met gevangenisstraffen worden bedreigd,als men zich niet bij nieuwe wetgeving neerlegt, begint er bij steeds meer mensen te dagen wat er aan de hand is.

daahaag rechten van de mensDoel: De Dag van de Rechten van de Mens aangrijpen om duidelijk te maken dat wij in Vrijheid willen leven, in een samenleving waarin mensen met elkaar er het beste van proberen te maken. Waar we elkaar in principe vertrouwen tenzij dit vertrouwen beschaamd wordt. Waar mensen pas verdacht worden als daar serieuze aanleiding voor is en pas schuldig bevonden als daarvoor bewijs is geleverd. Waar geen omgekeerde bewijslast wordt ingevoerd in het rechtssysteem. Waar we geen vazal zijn van andere mogendheden. Waar plaats is voor mensen die afwijken van gemiddelden. Waar mensen niet belemmerd worden om zich te ontwikkelen. Waar geen angst regeert. Waar de jeugd als belofte voor de toekomst wordt beschouwd in plaats van baby’s vanaf de geboorte als potentieel risico te gaan screenen. Waar iedereen een volwaardig leven gegund wordt.

Inzet: Duidelijk maken dat de regering met de afbraak van de privacy steeds vaker de fundamentele burgerrechten schendt zoals deze zijn vastgelegd in de Grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. Dat dit heel snel afgelopen moet zijn of we kunnen met ons handje wel Daaag zeggen tegen de Rechten van de Mens.

De demonstratie wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Privacy First