maandag, 27 december 2021 17:33

Vrijbit verzoekt Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS 35.447/ SyRI-2.0 ) integraal te verwerpen, Eerste Kamer dubt 1 februari 2022 verder

SyRI 2.0 kaderwet WGS overheid mag alles SyRI 2.0 kaderwet WGS overheid mag alles

Op 14 november jongsleden verzocht het bestuur van onze Burgerrechtenvereniging Vrijbit, namens haar leden, aan de leden van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel WGS 35.447 te verwerpen. ( zie pdf brief)

Met het WGS wetsvoorstel wil de overheid regelen dat persoonsgegevens van individuele burgers uit allerlei publieke en private bronnen kunnen worden gekoppeld, samengevoegd en omgewerkt tot een rekenkundig vast te stellen inschatting van het huidige of toekomstige risico dat deze burger geacht wordt te vormen. Dit zogenaamde ‘risicoprofiel’, vormt dan vervolgens een label aan de digitale bestanden van allerlei bedrijven en instanties die dit kunnen gebruiken om burgers extra onder controle te houden, sancties op te leggen, bepaalde diensten te weigeren, indicaties voor uithuiszetting van de kinderen af te geven, enz.

Het opzet van de WGS is dat alle mogelijke gegevens van de burger via ‘samenwerkingsverbanden’ gedeeld zouden mogen worden, zonder dat de betrokkene weet of de gegevens die voor een bepaald doel ergens worden geregistreerd ook op ander plekken terecht komen. En zo ja, voor welk doel dat gebeurt, wat er vervolgens mee gebeurt, wie daar toegang toe heeft, wie er verantwoordelijk voor gesteld kan worden, hoe foute data gerectificeerd zouden kunnen worden, hoelang data bewaard worden, hoe de beveiliging is geregeld e.d.

Burgers hoeven op grond van de WGS evenmin in kennis gesteld te worden òf en zo ja hoe ze worden gevolgd en geprofileerd. Ook blijven ze onkundig van welke data-analyses op hun gegevens worden toegepast, wat daarvan  de uitkomsten zijn, met wie die data-analyses worden gedeeld en waarvoor deze resultaten worden gebruikt.

Allemaal werkwijzen die strijdig zijn met de Privacywetgeving en de fundamentele mensenrechten op bescherming van het privéleven. Evenals strijdig met het ‘onschuldbeginsel’ als pijler van de rechtsstaat en het recht of ‘fair trial’ volgens het EVRM.

Schandalig is de enige passende aanduiding dan ook van dit wetsvoorstel dat in de wandeling al jaren wordt aangeduid als ‘SyRI-2.0’ of ‘Kaderwet Overheid Mag Alles’. Omdat met dit wetsvoorstel geprobeerd wordt om een nationale wettelijke basis te creëren die strijdig is met alle normen van goed fatsoen aangaande de wijze waarop de overheid zich in dienst zou dienen te stellen van de burgers die deze volksvertegenwoordiging hebben gekozen.

Dat het wetsvoorstel is aangenomen door de leden van de Tweede Kamer is al beschamend genoeg. De Eerste Kamer is kennelijk iets gevoeliger voor de overweldigende kritiek op het wetsvoorstel, ook al meende de Raad van State op 24-november j.l. de voortgang van de invoering te bespoedigen door haar vernietigende advies om te zetten in een positief advies mits de wet maar ‘zorgvuldig’ zou worden toegepast. ( zie de menig hierover van de anti SyRI 1.0 coalitie en deed de minister daar middels zijn ’18 x zo mogelijk’ brief daar op 17 december ook nog een poging toe.

Vooralsnog heeft de Eerste Kamer commissie J&V op 21-12-2021 nu  voorgesteld om het voorbereidend onderzoek door te schuiven naar 1 februari 2022 onder een nieuwe minister voor J&V van een nieuw aan te treden kabinet.