Toon items op tag: democratie

donderdag, 19 augustus 2010 21:09

ACTA onderhandelingen bedreigen vrij internet.

Vrijbit steunt de oproep om een eind te maken aan de geheime onderhandelingen over het handelsverdrag ACTA. Wij willen dat het Anti-Namaak Handels Verdrag (ACTA) zich beperkt tot het bestrijden van namaakproducten. En dat het niet gebruikt wordt als mogelijkheid om strafrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen overeen te komen die een eind maken aan het vrije gebruik van internet. We dringen erop aan dat de onderhandelingen bovendien niet langer in het geheim plaatsvinden, maar dat het transparant is hoe het verdrag tot stand komt.

Gepubliceerd in Wet en Regelgeving

Vrijbit is aangenaam verrast vanwege het grote aantal protesten tegen de ID-plicht bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Het grote aantal protesten komt naar voren uit een Evaluatieonderzoek van TNS Nipo in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waaruit overduidelijk blijkt dat Nederland niet blij is met de aanvullende identificatieplicht bij verkiezingen.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • Bij 85 % van de stembureaus meldden zich mensen zonder (geldige) identificatie, per stembureau ongeveer zes. In totaal zijn dat 59 duizend kiesgerechtigden.
  • In totaal werden 44.000 volmachtstemmen geweigerd wegens het ontbreken van een kopie van het ID-bewijs van de volmachtgever.
  • Eén op de tien stembureaus nam klachten over de identificatieplicht op in het proces-verbaal;
  • 62% van de gemeenten ontving klachten over de identificatieplicht via het proces-verbaal.
Gepubliceerd in Dossier Registratie

Minister Hirsch Ballin van Justitie bekort de termijn voor het verplicht opslaan van gegevens over internetverkeer van de aanvankelijk voorgestelde twaalf maanden naar zes. Hiermee komt hij tegemoet aan bezwaren van een aantal fracties in Eerste Kamer tegen de voorgestelde wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten ( 31.145 ). Het voorstel voor deze gecombineerde wetswijziging werd op 6 juli in eerste termijn en op 7 juli in tweede termijn uitgebreid besproken in de Eerste Kamer.

Gepubliceerd in Dossier Bewaarplicht
donderdag, 22 september 2011 22:15

Poppenkastvoorstelling Wie betaalt voor de ID-kaart?

Iedere burger verdacht en schatplichtig aan de overheid om met biometrische gegevens en geld te betalen om voortdurend te kunnen bewijzen dat men zich niet voor een ander uitgeeft.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht

OPROEP: Stop de  identificatieplicht voor alle stemgerechtigden.

De mogelijkheid om op vertoon van de persoonlijk stempas in een eigen kieslokaal kunnen blijven stemmen dient behouden te blijven. Hierbij is geen vertoon van een geldig ID-bewijs verplicht maar wordt daar, als vanouds, uitsluitend naar gevraagd als er een specifieke aanleiding  is om extra op fraude te controleren.

Het wetsvoorstel zoals het er nu ligt geeft de mogelijkheid dat mensen voortaan in een stembureau naar keuze mogen gaan stemmen. Handig voor een deel van de bevolking maar met onacceptabele gevolgen voor duizenden stemgerechtigden die niet op dit nieuwe systeem zitten te wachten omdat daar een uitbreiding van de ID-plicht aan gekoppeld is.

Volgende week (15,16 of 17 juni ) stemt de Tweede Kamer over het voorstel. De exacte datum wordt maandag 14 juni op de stemmingslijst bekend gemaakt.

De Kamer wil de resultaten van het onderzoek niet afwachten en heeft één dag voor de experimentele verkiezing al laten weten vóór te gaan stemmen.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht
donderdag, 22 september 2011 16:32

Vrijbit aanbevelingen bij Privacy debat Tweede Kamer

Op 15 september 2011 stond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de Privacy op de agenda. Onder een mengelmoesje van bespreking van het regeringsbeleid, de wijziging van de Europese Dataprotectie Verordening en evaluatie van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en uitbreiding van bevoegdhedenvan het College Bescherming Persoonsgegevens. Vrijbit stuurde de Tweede kamerleden daarover een brief (11-9-2011) en schreef mee aan de brief van het Platform Bescherming Burgerrechten.

Privacy gaat over bescherming van de persoonlijke vrijheid. Om een vruchtbaar debat te voeren over ‘Privacy’ verdient het aanbeveling om deze aanduiding slechts als een werktitel te beschouwen. Het is namelijk van het grootste belang om nooit uit het oog te verliezen dat het bij privacybescherming in essentie gaat over de bescherming van de persoonlijke vrijheid van de burger.

Privacy als werktitel beschouwen is van groot belang om te bewerkstelligen dat het debat daadwerkelijk zal gaan over hoe, in het huidige informatietijdperk, de persoonlijke vrijheid behouden kan blijven. Om te voorkomen dat men om de kern van de zaak blijft heen draaien wanneer de aanpak beperkt zou blijven tot technische oplossingen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het gaat om fundamentele zaken zoals het recht van de burger om onbespied te kunnen leven en niet preventief als verdachte te worden aangemerkt. Een democratisch debat dient niet te blijven steken bij het becommentariëren van het kabinetsstandpunt van 3 november 2009 (TK 28.684, nr. 199 met bijlage)  en de beleidsvoorstellen zoals deze op 29 april 2011 (32761-1) aan u zijn voorgelegd.

Gepubliceerd in Dossier Registratie
Getagged onder