maandag, 20 januari 2014 16:23

Eerste ‘vingerafdruk-vrije’ ID-kaarten aangevraagd. Verslag van bevindingen

Vanmorgen gingen enkele leden van Vrijbit een ‘vingerafdruk-vrij’ ID-bewijs aanvragen. Waarmee ze over 5 werkdagen ( volgende week maandag) eindelijk weer gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij en in de gelegenheid zijn om binnen de EU gebruik te maken van hun recht op vrij reizen.

Hoewel hier en daar de publieksinformatie nog abusievelijk vermeldde dat voor zowel paspoorten als identiteitsbewijzen vingerafdrukken zouden worden opgenomen, en in Utrecht iemand bij het ophalen van een volgnummer in eerste instantie  te horen kreeg dat dit pas vanaf 9 maart kon( terwijl dat de datum is dat de 10-jarige , nog duurdere documenten worden ingevoerd).…….lijkt de overgang naar het niet meer afnemen van vingerafdrukken voor ID-kaarten zonder problemen te verlopen.

Eerste stap in strijd tegen de Paspoortwet succesvol

Dat enkele volhardende ‘vingerafdruk-weigeraars’ het samen met hun medestanders voor elkaar hebben gekregen dat de overheid zich gedwongen zag om de Paspoortwet te wijzigen, is geen geringe prestatie. Uit de felicitaties die binnen kwamen blijkt dat de grote rol die Burgerrechtenvereniging Vrijbit hierin heeft gespeeld niet onopgemerkt is gebleven.

Uit de inbox:

     Bestuur Vrijbit……….PROFICIAT.

Wat je met een handje vol burgers niet vermag. Eindelijk is het dan zo ver met ingang van 20-1-2014  een ID kaart zonder vingerafdrukken (al zijn we er nog niet) dus de geschonden grondrechten door strijd weer terug gewonnen. Heb ook altijd in mijn kring erop aan gedrongen:’ Wordt lid van Vrijbit; voor 10 euro kan je niet zonder zitten. Geef zelfs iets meer daar de geldelijke armslag groter wordt kortom = Eendracht maakt macht =”. Ik ben blij dat ik zo’n kaart kan halen, want dat is voor gewoon mee doen in het maatschappelijke verkeer wel zo gemakkelijk. Zelf was ik altijd veel op reis maar kwam het land niet uit via een vliegtuig. Met trein en bus ging wel maar voor verder weg kon niet; de reis weg ligt nu weer open. Stemmen kon ook niet enz enz. Was altijd trots op Nederland maar door het jaren schenden en het ontnemen van mijn grondrechten kan dit land mij eigenlijk gestolen worden. De, denk ik, grote groep mensen die hierna weer een IDkaart zonder VINGERAFDRUKKEN in bezit krijgen en daarmee hun grondrechten als staatsburger van Nederland hebben dat te danken aan Vrijbit. DANK en nog een DANK- G.W.M

     Perfect persbericht!!!! Heel helder over wat bereikt is en minstens zo duidelijk over wat de kritische aandacht verdient (en krijgt als het aan jullie ligt) willen we niet allemaal worden tot "De verdachte burger"- A.v.E.               

     Gefeliciteerd met het nieuwe ID-bewijs. Na vele jaren strijd - L.B

Het geeft de burger moed wanneer blijkt dat het op den duur vruchten afwerpt, als burgers zich standvastig blijven verzetten wanneer de overheid op onverantwoorde en disproportionele wijze inbreuk meent te kunnen maken op de fundamentele rechten van de burger ter bescherming van het privé-leven en de lichamelijke integriteit.

Maar vooralsnog zijn het wel tamelijk wrange vruchten, gezien de grote bezwaren tegen de Paspoortwetgeving waar geen oplossing voor wordt geboden. Zeker als men nagaat, dat nu pas een eerste stap gezet is, terwijl sommige mensen zich al 9 jaar lang inzetten voor de strijd tegen het gebruik van biometrie en onveilige RFID-chips voor de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten. En gezien de stand van zaken dat er voor de mensen die een paspoort nodig hebben, in feite nog helemaal niets veranderd is, al worden er sinds vandaag voor paspoortaanvragen niet langer 4 maar 2 vingerafdrukken afgenomen.

Bezwaren tegen de Paspoortwet niet opgeheven

Met de wetswijziging zijn de bezwaren tegen het gebruik van automatische gezichtsherkenning en RFID-chips, in zowel de paspoorten als ID-kaarten, niet weggenomen.

De documenten bevatten namelijk nog steeds een op afstand uitleesbare RFID-chip, met daarin niet alleen alle persoonsgegevens om te kunnen verifiëren of het document geldig is en te kunnen controleren of het document daadwerkelijk toebehoort aan degene die zich ermee identificeert. Het bevat óók een gezichtsscan voor automatische biometrische gezichtsherkenning op afstand. Ook de opslag van de ingescande pasfoto’s in de reisdocumentendatabase van de overheid- blijft op grote bezwaren stuiten.  

1 Gezichtsscans kunnen middels automatische zoekprogramma’s gebruikt worden voor hele andere doeleinden dan het doel waarvoor de oorspronkelijke pasfoto’s zijn ingeleverd. Zo kunnen inlichtingendiensten met behulp van een automatische zoekfunctie nu al rechtstreeks gebruik maken van deze administratiegegevens, en bevat de Paspoortwet-2009 nog steeds een zgn. 'nog niet in werking getreden artikel' dat het gebruik voor opsporing door politie- en justitiediensten mogelijk maakt.

2 De draadloze communicatie via een RFID chip is onveilig. Het signaal kan ook door onbevoegden worden opgevangen, met alle gevolgen voor het niet enkel denkbeeldige risico dat burgers via deze weg slachtoffer worden van identiteitsfraude Biometrische paspoorten zijn  al diverse malen gehackt.

3 De regering heeft, ondanks de wens daartoe van de Tweede Kamer, nog steeds niet afgezien van het voornemen om een 24 uurs/7dgs on-line Centrale database aan te leggen alle persoonsgegevens, inclusief de gezichtsscans, van alle Nederlanders die een paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Vervolg acties tegen de Paspoortwetgeving

Burgerrechtenvereniging Vrijbit heeft zich vanaf de oprichting in 2008 ingezet om het tij te keren wat betreft het gebruik van biometrische identificatiemethoden en zal de strijd tegen de Paspoortwet voortzetten.Daartoe helpen we mensen die zich tegen het gebruik van biometrie voor paspoorten en ID-kaarten blijven verzetten met raad en daad.

Te beginnen vanaf vandaag, door uitleg te geven hoe bezwaarden na het aanvragen van een ‘vingerafdruk-vrije’ID-kaart ps sinds vandaag, formeel juridisch, bezwaar kunnen gaan aantekenen tegen het gebruik van de digitale gezichtsopname (gezichtsscan) in de op afstand uitleesbare RFID chip van de documenten en de digitale reisdocumentenadministratie. En hoe men bij voorbeeld direct bij de aanvraag een verklaring voor beperkte toestemming voor het gebruik van de pasfoto kan afgeven bij Burgerzaken.

N.B.Voorbeeldbrieven voor het aantekenen van bezwaar tegen het gebruik van de RF-ID chip en digitale gezichtsopname zijn in voorbereiding.

Voor de mensen die geen pasfoto willen aanleveren voordat men de garantie krijgt dat deze uitsluitend zal worden gebruikt voor een met het blote oog fysiek waar te nemen gezichtsopname in het document, zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Dat geldt eveneens voor degenen die vooraf de garantie willen krijgen dat de opname in de database, na uitreiken van het document, daaruit zal worden verwijderd. Zij die daar tegen bezwaar willen aantekenen, zullen dezelfde route moeten volgen als tot nu toe alle ‘vingerafdruk-weigeraars’. Namelijk eerst een verzoek indienen bij de burgemeester om diens bevestiging te krijgen dat de aanvraag daadwerkelijk niet in behandeling is genomen, en pas daarna tegen dit besluit schriftelijk formeel bezwaar dat hem of haar de verstrekking van het document wordt geweigerd. Voorbeelden van deze ‘dubbele’ bezwaarroute zijn te kust en te keur te ontlenen aan de informatie over alle individuele Paspoortrechtszaken elders op deze site.

Steun

Om de taaie strijd tegen de Paspoortwet te kunnen volhouden is morele en financiële en juridische steun hard nodig. We hopen dat we daarop kunnen rekenen!

Media

aanvraag vingerafdruk-vrije id-kaart Vrijbit