woensdag, 08 januari 2014 16:47

GEEN ID- GEEN IDEE WANNEER WEL, EN WAT DOET DE POLITIEK?

GEEN ID- GEEN IDEE WANNEER WEL, EN WAT DOET DE POLITIEK? Foto: Berry Geerlings

Zoals we op Nieuwjaarsdag al berichtten konden er begin dit jaar, nog steeds geen vingerafdrukvrije ID-kaarten worden aangevraagd, hoewel de Eerste Kamer al medio december met de formele wetswijziging daartoe instemde.Zie…Die situatie is tot op heden niet veranderd omdat de wetswijzigingen domweg niet gepubliceerd worden en daardoor geen kracht van wet krijgen.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit schreef hierover brieven aan de minister en Eerste en Tweede Kamerleden en vroeg de parlementsleden daarbij tevens om niet langer lijdzaam aan te zien dat de regering doet voorkomen alsof met de uitgifte van een vingerafdruk-vrije ID-kaart de bezwaren tegen de Paspoortwet van de baan zouden zijn, of buiten de reikwijdte van de nationale beslissingsbevoegdheid zouden vallen.

Citaat:

‘A- Het minste wat u hier tegenover kunt stellen, dunkt ons, is om de minister zo spoedig mogelijk om opheldering te vragen over de gang van zaken en om

B- eindelijk toch maar eens de motie in dienen (die de PvdA al voorjaar 2012 toezegde onder minister Spies) om een tijdelijke voorziening af te dwingen voor bezwaarden; ten miste voor de termijn dat de juridische procedures nog niet tot een effectieve oplossing hebben geleid.

Ook vragen we u om niet langer lijdzaam aan te zien dat de regering doet voorkomen alsof met de uitgifte van een vingerafdruk-vrije ID-kaart de bezwaren tegen de Paspoortwet van de baan zouden zijn, of buiten de reikwijdte van de nationale beslissingsbevoegdheid zouden vallen. De uitgifte van een identiteitsbewijs waarvoor geen vingerafdrukken meer worden opgeëist vormt namelijk  slechts een klein stapje in de goede richting aangezien vingerafdrukken voor paspoorten nog steeds zullen blijven worden afgenomen(1), er geen alternatief wordt geschapen voor bezwaarden tegen de opslag van een digitale gezichtsscan in de databases en documenten(2), geen afstand wordt gedaan van het gebruik van de op afstand uitleesbare RFID-chip als gegevensdrager(3) en de inrichting van één 24uurs-7dgs on-line Centrale Nationale Biometrische database voor justitieel gebruik niet uit de Paspoortwet is geschrapt(4).

C- Graag zouden we zien dat u ten aanzien van de inrichting van deze Centrale database een initiatief wetswijzigingsvoorstel zou indienen om dit onderdeel uit de Paspoortwet te doen verwijderen. Conform de wens van de voltallige Tweede Kamer die zich hier al jaren terug met algemene stemmen over heeft uitgesproken.

D- Een onderzoek doen instellen naar de wijze waarop het agentschap BPR samen met fabrikant Morpho de regie heeft over de verstrekking van paspoorten en identiteitsbewijzen lijkt bepaald ook geen overdaad.

E- Daarnaast zouden we graag zien dat de Tweede Kamer die eerder al een expertbijeenkomst organiseerde met deskundigen over de kwaliteit van de vingerafdruktechnologie  en de veiligheidsrisico’s van het inrichten van een centrale reisdocumentenadministratie, opnieuw een bijeenkomst zou beleggen om zich te informeren over de impact van de manier waarop de voor de documenten aan te leveren pasfoto’s worden omgezet in digitale gezichtsopnamen ter verwerking in de documenten en opslag in overheidsdatabases ( inclusief de bevoegdheden en mogelijkheden binnen het huidige rechtssysteem om deze data- tegen de uitspraken van het EU Hof voor de Rechten van de Mens in- te kunnen gebruiken voor justitieel gebruik). En om voor eens en altijd helderheid te krijgen over de mogelijkheden die het huidig gebruik van de op afstand uitleesbare RFID-chips introduceerde voor identiteitsfraude- en diefstal.

Dat de minister geen tijdelijke voorziening regelt, maar wel de moeite heeft genomen om de termijn te verlengen waarop men volgens de Kieswet met een verlopen ID-bewijs mag stemmen,  zie 19-12-2013 bekendmaking ministerie BZK, is tekenend voor de wijze waarop de belangenafweging wordt gemaakt. Hoewel Vrijbit indertijd zelf, samen met de ANBO, bewerkstelligde dat aan de aanvullende identificatieplicht bij verkiezingen met een verlopen ID-bewijs kon worden voldaan( lees...&...), is het extra wrang om nu te moeten constateren dat de regering deze regeling, die officieel in de Kieswet werd opgenomen, uitsluitend  beperkt tot de gevallen waarin het in het partij politieke straatje te pas komt om stemmen te winnen. Dan kan een verlopen ID-bewijs wèl als geldig worden aangemerkt…… maar als de burger belemmerd wordt om medische zorg te krijgen of, een inkomen of onderdak, dus niet.

Inmiddels is Utrecht een nieuwe burgemeester rijk. Tijdens de receptie waarbij ‘de gewone burgers’ in de gelegenheid werden gesteld hem welkom te heten, werd hij er door Vrijbitleden op ludieke wijze van op de hoogte gesteld dat er nog 3 bestuursrechtelijke procedures tegen hem lopen over de Paspoortwet, waarvan 1 bij de bestuursrechtbank in Utrecht en 2 zaken in hoger beroep bij de Raad van State. Zie brief

Het laatste nieuws kwam via de Nationale Ombudsman binnen die van de persvoorlichter van de minister had vernomen dat, in tegenstelling tot wat de de persvoorlichtster van het ministerie tegen de pers had gezegd, de vingerafdruk-vrije ID-kaart heus nog in januari beschikbaar komt.  Wat intussen na alle trucs mensen doet verzuchten of daarbij zelfs wel januari 2014 wordt bedoeld……………