vrijdag, 17 juni 2011 23:39

Open brief aan de leden van de Tweede Kamer

Donner_voor_web_WinCEID-bewijs zonder vingerafdrukken gewenst, en wel NU   

De minster van Binnenlandse Zaken liet u op 26-4-2011 weten om ‘voor nu’ te stoppen met de opslag van vingerafdrukken in de decentrale databases. In debat de volgende dag zei hij dat het ‘onverantwoord’ en ‘onrechtvaardig’ is om ermee door te gaan, omdat de opgeslagen gegevens in documenten en databases zó slecht blijken te zijn, dat ze ongeschikt zijn voor verificatie en identificatie.

Toch eist de overheid, tot op de dag van vandaag, dat burgers deze gegevens afgeven.

Mensen in nood

Voor mensen die, op grond van principiële bezwaren of uit veiligheidsoverwegingen, het afgeven van vingerafdrukken onacceptabel vinden levert dat gigantische problemen op zodra ze niet meer over een geldig identiteitsbewijs kunnen beschikken. Daarmee wordt de burger namelijk een normale deelname aan de Nederlandse samenleving, zelfs essentiële levensbehoeften, ontzegd.

Loopt hij dagelijks het risico om - ook als hij geen enkele wet overtreedt maar bijvoorbeeld getuige is van een ongeluk- op grond van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht (WU-ID) beboet of gearresteerd te worden. En kan niet meer vrij door Europa reizen.

Wat betreft de toepassing van de WU-ID ontstaat dan een Kafkaiaanse situatie. De burgemeester is als hoofd van de gemeentepolitie verantwoordelijk voor het toepassen van strafsancties voor het niet kunnen tonen van een geldig ID-bewijs, dat hij of zij zelf weigert te verstrekken. En de burger loopt het risico om als crimineel te worden bestempeld en een aantekening in het Justitieel Documentatie Systeem en het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag1 te krijgen. En loopt zelfs het risico gedwongen te worden om vingerafdrukken en gezichtsscan af te geven, als een overijverige opsporingsambtenaar hem als dak-of thuisloze beschouwd. Op grond van de Wet identiteitsstelling verdachten, veroordeelden en getuigen, is dan immers ieder strafbaar feit voldoende om deze biometrische gegevens op te slaan in het justitieel Strafketendossier.

De noodkreten en hulpvragen die bij onze vereniging binnenkomen liegen er niet om: banken die rekeningen dreigen te blokkeren zodat mensen niet meer over hun geld kunnen beschikken en zo ook bijvoorbeeld jaren opgebouwde wachttijd voor een woning verloren zien gaan (als de automatische incasso van de jaarlijkse bijdrage via WoningNet niet kan worden afgeschreven). Families die in de problemen komen bij het afwikkelen van een erfenis omdat een van de erfgenamen geen geldig identiteitsbewijs
heeft om de notaris te machtigen. Mensen die niet meer aan een demonstratie durven mee te doen. Familiebezoek in het buitenland niet meer aandurven. Mensen die een oproep van de rechtbank krijgen voor een zaak die zijzelf aanspanden maar enkel als bezoeker i.p.v. als eiser de rechtbank in mogen. Het gebouw van de Tweede Kamer niet in mogen. Geen huis kunnen kopen. Geen baan kunnen krijgen. Zich niet kunnen inschrijven voor een opleiding, niet naar de tandarts kunnen enz. (opsomming is willekeurig in volgorde en lang niet uitputtend).

Deze mensen waren buitengewoon verheugd om uit de media te vernemen dat de minster had toegezegd te stoppen met de vingerafdrukken.

Afgifte =opslaan

Bij afgifte via het RAAS worden de gegevens automatisch opgeslagen in de decentrale databases (1). Worden de gegevens automatisch aangeleverd aan de firma Morpho om in de documenten te verwerken ( en voor onderzoek te gebruiken)(2). Hebben veiligheids-en inlichtingendiensten daar integraal toegang toe(3) en mogen politie-justitiediensten de registratie bevragen voor identificatiedoeleinden in het kader van de opsporing.

Om te stoppen met het opslaan in decentrale databases moet men stoppen met het afnemen van de gegevens. Een andere mogelijkheid is er technisch niet.
Omdat dit geen technische aanpassing behoeft, kan de minister wat dat betreft zijn belofte om te stoppen met de opslag, per direct, gestand doen.

Tijdelijk soelaas voor bezwaarden nodig

Omdat een structurele oplossing voor vingerafdrukloze ID-bewijzen een langdurig wetswijzigingstraject vergt, is het nodig dat er ter overbrugging een tijdelijke oplossing wordt geboden.
De overheid kan immers in rede niet langer eisen dat burgers hun vingerafdrukken afstaan als die geen enkel nut dienen. En al helemaal niet als het mensen in gevaar brengt dat ze bij controle niet als zichzelf worden herkend of voor een ander worden aangezien en het risico lopen dat deze gegevens of foute verwijzing daarnaar tot in het oneindige in vervuilde data uitwisselingssystemen blijven rondstromen.
Gezien de belangen die daarbij voor de burger op het spel staan lijkt een afweging om dit snel te regelen, niet moeilijk te maken.

Grondslag tijdelijke oplossingen

Formeel gezien zou men kunnen stellen dat op grond van de eisen die de Europese Verordening stelt, aan kwaliteit van de gegevens en veiligheid van de opslagmediums, het Rijk niet meer verplicht kan worden om met de opslag door te gaan van vingerafdrukken die nergens toe dienen.
Wij vragen u te bewerkstelligen dat hierover contact wordt opgenomen met de EU Commissaris Reding. En maken u attent op het feit dat in de beroepsprocedure van P.Deutekom zelfs de mogelijk onrechtmatige grondslag van de EU Verordening inzet is van de juridische procedure.

Op grond van de bepalingen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) kan het bevoegd gezag zelf alsnog beslissen om de Paspoortwet, voor zover het de opslag van vingerafdrukken betreft, buiten werking te stellen, voor dit uiteindelijk in rechte zal worden afgedwongen.
We maken u er op attent dat de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens hierover, zowel in de zaak S& Marper als in de zaak W.vs Nederland, geen enkele onduidelijkheid laten bestaan dat de ‘categorale ongedifferentieerde opslag van biometrisch materiaal van onschuldige personen’ uit den boze is.

Op grond van de Paspoortwet artikel 3.3 heeft de minister de bevoegdheid bij Algemene Maatregel van bestuur in individuele gevallen reisdocumenten aan te wijzen die niet worden voorzien van een of meer van deze gegevens (gezichtsopname, twee vingerafdrukken en de handtekening) indien deze gegevens niet van de houder kunnen worden verkregen.
We merken daarbij op dat er wordt voldaan aan de voorwaarde dat van bezwaarden geen vingerafdrukken kunnen worden verkregen, en dat iedere burger een individueel geval vormt.
Via deze weg kan de minister dan ook zijn toezegging van 27-4-2011, in het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer , inlossen. Daar zei hij immers tegen u: ’Voor de wetswijziging moet ik nagaan in welke vorm en in hoeveel wetten het speelt. Dat is nu een slag in de lucht. Als ik het praktisch en snel kan oplossen via een Algemene Maatregel van bestuur of ander regeling, heeft dat prioriteit boven het regelen bij wet. De nationale ID-kaart wil ik snel aanpakken, maar ik kan nog niet zeggen hoeveel tijd dat vergt’. Einde citaat.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de Uitvoeringsregeling Paspoortwet PUN art 28A. Het parlement werd deze informatie expliciet onthouden, elke keer dat u uitsluitend over de fysieke belemmering geïnformeerd werd.
Maar in de PUN wordt daarentegen de mogelijkheid geboden om op basis van een fysieke OF tijdelijke beperking, voor de duur van maximaal één jaar een paspoort of ID-kaart te verstrekken. Het eenvoudig aankruisen op het aanvraagformulier van tijdelijk of fysieke belemmering volstaat daartoe.
In het Hoger beroepsschrift van Louise v.L wordt gemotiveerd aangetoond dat een principieel bezwaar als tijdelijke belemmering kan worden aangemerkt. En dat gezien de toezegging van de minister om te stoppen met de onvrijwillige vingerafdrukeis voor identiteitsbewijzen niet duidelijker aangetoond kan worden dat vingerafdrukweigeraars slechts tijdelijk de belemmering voelen aangezien zeker is dat de verplichte afgifte eis binnen afzienbare termijn zal verdwijnen.
In Utrecht is een burger inmiddels zo ernstig gedupeerd dat hij bij de bestuursrechtbank een tijdelijke voorziening heeft aangevraagd om de burgemeester te dwingen hem desnoods tijdelijk een geldig identiteitsbewijs te verstrekken.
Deze zaak (Koopmans vs burg. van Utrecht) dient op 1 juli.
Maar u begrijpt hoe laaiend we zijn dat burgers, enkel omdat ze willen dat de overheid hun fundamentele grondrechten respecteert, zo getergd worden dat zij gedwongen worden om zich in rechte hierover tegen de overheid te verdedigen. Dat inmiddels vele mensen fysieke problemen ontwikkelden als gevolg van de Paspoortwet maakt het allemaal helemaal wrang. Mensen liggen er wakker van, krijgen last van angsten, hoofdpijn, maagzweren en andere stress gerelateerde lichamelijke ongemakken.

Pogingen tot oplossing te komen van  Vrijbit tot nu toe

Vrijbit heeft op 28 april 2011 bezwaar ingediend bij de burgemeester van Utrecht tegen het nog steeds eisen van vingerafdrukken.
Vrijbit heeft het aangekaart bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die schriftelijk lieten weten het met ons eens te zijn dat er op korte termijn soelaas geboden diende te worden voor noodsituaties, en dat zij dit bij de minister zouden bepleiten.
Op 4 mei vroeg zowel onze vereniging Vrijbit als Stichting Privacy First de minister om het snel te regelen.
Op 30 mei ontvingen we antwoord van de minister dat hij geen uitzondering kon maken op grond van de Paspoortwet en dat de tijdelijke belemmering geen oplossing bood voor mensen die geen tijdelijke belemmering hadden(?).
Op15 juni hebben we schriftelijk gereageerd op de afwijzing van minster Donner. Wij vroegen hem nogmaals om alsnog ervoor zorg te dragen dat er snel een oplossing komt, en niet pas over jaren zoals hij op 19 mei7 de Kamer had laten weten.
We steunen de diverse rechtszaken met raad en daad en waar mensen het zelf niet kunnen bekostigen ook financieel.

Bij deze roepen we alle Tweede Kamerleden op om zo snel mogelijk een oplossing te bieden zodat, tenminste vóór het zomerreces, mensen die geen vingerafdrukken willen afgeven toch over een geldig ID-bewijs kunnen beschikken om aan nationale identiteitsverplichtingen te kunnen voldoen en gebruik kunnen maken van hun recht op vrij reizen binnen Europa.