donderdag, 07 april 2011 03:48

April besprekingen Paspoortwet

Persbericht 5-4-2011

Op 20 april (verzet van 21-4) zal een hoorzitting plaatsvinden van de Tweede Kamercommissie van Binnenlandse Zaken over biometrische data in de paspoorten/ID-kaarten en digitale overheidsdatabase. Op 27 april 2011 volgt een openbaar Algemeen overleg over ‘normen voor veiligheidskenmerken biometrische gegevens in paspoorten en reisdocumenten.

Vrijbit is bezorgd dat het debat voorbij dreigt te gaan aan de essentie van de bezwaren van opslag van biometrische gegevens in (op afstand uitleesbare documenten en allang gekraakte) paspoorten/ID-kaarten. En voorbij dreigt te gaan aan de principiële bezwaren en gevaren van opslag überhaupt, in enig digitaal overheidregister.

Vrijbit schreef hierover op 4 april 2011 een brief aan de leden van de Tweede Kamer waarin tevens een update werd gegeven over de lopende nationale rechtzaken, de moties in de diverse gemeenteraden die oproepen de biometrische opslag te doen beëindigen en de Europese onderzoeken naar de Nederlandse Paspoortwet.

Vrijbit is blij dat de meerderheid van de Tweede Kamer heeft laten weten niet akkoord te gaan met het inrichten van één centrale 7 dgs/24uur on-line Staats databank. Maar als de wijziging van de Paspoortwetgeving daartoe beperkt zou blijven, betekent dat enkel een cosmetische ingreep die geen oplossing biedt voor waar in essentie de problemen liggen. Immers zolang de vingerafdrukken -samen met de gezichtsscan -in enig digitaal overheidsregister en in op afstand uitleesbare paspoorten/ID-kaarten worden opgeslagen, wordt van de burger geëist dat hij de unieke lichaamskenmerken die onlosmakelijk deel uitmaken van zijn persoon in handen geeft van de Staat, ter beschikking stelt voor justitieel gebruik en kwetsbaar maakt voor gebruik door onbevoegden.

Het is de besluitvorming in politiek Den Haag geweest die oorzaak is van de onverteerbare situatie dat inmiddels zo’n 4 en een kwart miljoen burgers hun vingerafdrukken hebben moeten afgeven aan de Staat  en daardoor onherstelbare schade kunnen oplopen. En dat de nationale rechtsgang geen effectieve oplossing biedt voor burgers die principieel niet bereid zijn tot de afgifte van hun vingerafdrukken.

De politiek heeft dit veroorzaakt EN heeft de macht dit op korte termijn te niet te doen en de schade zoveel mogelijk te herstellen. Men dient ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een eind komt aan de situatie dat burgers die, principieel en uit veiligheidsoverwegingen, geen vingerafdrukken willen afgeven aan de Staat, worden buitengesloten van normale deelname aan de maatschappij en essentiële levensbehoeften worden ontzegd. En dat zij vanuit deze positie gedwongen worden om in jarenlange juridische procedures het respecteren van hun fundamentele burgerrechten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, lichamelijke integriteit, veiligheid en fair trial, moeten bevechten.