dinsdag, 01 december 2009 12:12

Bezwaarschrift Identiteitsbewijs Aanvragen

Onderstaand formulier kunt u gebruiken als bezwaarschrift tegen de opname van vingerafdrukken in een overheidsdatabase ter verkrijging van een paspoort of identiteitskaart.

Bezwaarschrift tegen opname vingerafdrukken in digitale database ter verkrijging identiteitskaart of paspoort.

Bezwaarschrift Vingerafdrukken Bezwaarschrift Vingerafdrukken Bezwaarschrift Vingerafdrukken.txt

Bezwaarschrift

naam plaats, datum

adres

postcode

woonplaats

 

Aan de burgemeester van …........,

Onderwerp: vingerafdruk eis ter verkrijging geldig paspoort/IDkaart

 

Geachte ….................,

 

Op ….......................(datum) heb ik bij de afdeling Burgerzaken een ID-kaart/paspoort aangevraagd.

Een geldig identiteitsbewijs waar ik recht op heb om te kunnen reizen en om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer binnen ons land.

De aanvraag werd niet in behandeling genomen omdat ik weigerde mijn vingerafdrukken te laten registreren.

Dat de overheid zich mijn meetbare lichaamskenmerken wenst toe te eigenen beschouw ik als een grove inperking van mijn lichamelijke integriteit en bescherming van mijn privé leven.

Een inperking die indruist tegen mijn fundamentele burgerrechten zoals deze zijn vastgelegd in

het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)

Mijns inziens begaat de overheid daarmee een onrechtmatige daad.

Door de gezichtsscan en vingerafdrukken niet enkel te verwerken in de identiteitsdocumenten zelf - zoals de Europese Unie verordent- maar op te slaan in een digitale overheidsdatabank word ik bovendien in gevaar gebracht.

Ik raak de regie over mijn gegevens kwijt als ik geen zicht meer kan houden op wie er toegang heeft tot die gegevens, waar die gegevens terecht komen en wat ermee gebeurt. Het digitaal registreren van mijn lichaamskenmerken leidt ertoe dat er buiten mijzelf een virtueel equivalent van mijn persoon ontstaat, waar ik geen grip op kan houden.

Dat deze biometrische gegevens samen met alle andere ‘paspoortgegevens’(Naam,adres, woonplaatsgegevens, Burger Service Nummer en uitgiftenummer van mijn identiteitsdocument) worden opgeslagen in een databank is zeer onveilig. Het roept het risico op dat onbevoegden voldoende gegevens van mij kunnen bemachtigen, dat ik gerede kans maak om op deze manier slachtoffer te worden van identiteitsdiefstal. Iedere deskundige op gebied van computerbeveiliging of bescherming persoonsgegevens zal bevestigen dat zo’n databestand niet valt te beveiligen, noch tegen misbruik door onbevoegden van binnen uit noch tegen hackers van buiten. Om deze redenen hebben deskundigen, naast de principieel ethische bezwaren, altijd gewaarschuwd tegen de opslag van biometrische gegevens in databanken.

Omdat de Paspoortwet erin voorziet dat de gemeentelijke databestanden zullen worden omgesmeed tot één centraal 7 daag en 24 uurs on-line overheidsregister, zullen de veiligheidsrisico’s automatisch nog groter worden dan nu al het geval is. Dat de gegevens toegankelijk zijn voor nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die buiten de openbaarheid van bestuur opereren, neemt iedere illusie weg dat iemand ooit de garantie kan krijgen zicht te houden op wat er met zijn gegevens gebeurt. Het rapport van de Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (30-9-’09) maakt dit bezwaar nog groter met de constatering dat de AIVD steeds ruimere afwegingen maakt om persoonsgegevens ook uit te wisselen met buitenlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten en daarbij zodanige marges overtreedt dat van onrechtmatig handelen gesproken kan worden.

Dat de wet regelt dat de biometrische gegevens voor justitiële doeleinden zullen gaan worden gebruikt, vind ik helemaal schandalig.

Ik wens niet als potentieel verdachte te worden beschouwd, en vrees het ergste voor het geval ik ten onrechte als daadwerkelijk verdachte wordt bestempeld, bijvoorbeeld omdat men meent mijn lichaamskenmerken te hebben gevonden op een plek waar ik nooit ben geweest. Dat kan maar zó als er fouten worden gemaakt in databestanden, als gegevens fout worden geïnterpreteerd of er onbevoegden met gegevens aan de haal zijn gegaan.

Uit hoofde van uw ambt bent u als burgemeester momenteel verantwoordelijk voor het feit dat ik geen geldig identiteitsbewijs kan krijgen. Ik teken bij deze, om bovengenoemde redenen, formeel bezwaar aan tegen uw beslissing om mijn aanvraag niet in behandeling te nemen.

Ik beroep me hierbij op mijn fundamentele grondrechten zoals vastgelegd zijn in het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Zijnde het recht op lichamelijke integriteit, bescherming van mijn privé-leven, het recht op bescherming van mijn veiligheid en het recht op een eerlijke procesmogelijkheid.

handtekening