dinsdag, 16 juni 2009 18:18

Brief aan Eerste Kamer ivm Instemming Senaat met wetswijziging Paspoortwet

Een 'pittige' open brief stuurde Vereniging Vrijbit bijgestaan door Privacy International naar de Eerste Kamer.

In deze brief trekt Vrijbit fel van leer tegen de 'luchtigheid' waarmee het debat op 9 juni werd gevoerd, en weigert zich neer te leggen bij de bedroevende uitkomst. Ook de ondemocratische wijze waarop deze wijziging van de paspoortwet tot stand is gekomen is een heftig punt van kritiek. Tot slot kondigt vrijbit aan over deze kwestie een klacht in te dienen bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens.

Lees de volledige Brief aan de EK

 

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal,

 

Onderwerp: Instemming Senaat met wetswijziging Paspoortwet ( 31324)

 

Leden van de Eerste Kamer,

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van het debat in de Eerste Kamer, vorige week dinsdag 9 juni, inzake het voorstel tot wijziging van de Paspoortwet.

Verbijstering zowel inhoudelijk over de consequentie van de beslissing als over de wijze waarop in de Senaat het besluit tot stand kwam.

Verbijsterdi zijn we omdat we het eigenlijk niet kunnen geloven en tegelijkertijd lamgeslagen worden door de verpletterende zekerheid dat het allemaal echt waar is.

Wij hebben er behoefte aan om u hiervan deelgenoot te maken.

 

U heeft verregaande maatregelen goedgekeurd waarvan u weet heeft dat deze voor onschuldige, respectabele burgers onaanvaardbaar zijn. U nam dit besluit in de wetenschap dat goedkeuring van het wetsvoorstel betekent dat allen die dit, op religieuze gronden, uit levensovertuiging en/of veiligheidsoverwegingen, onaanvaardbaar vinden, over 3 ½maandii buiten de maatschappij worden geplaatst.

 

De luchtigheid van het debat, in combinatie met de manier waarop goedkeuring werd verleend zonder het gezegde te laten bezinken, zonder terug te koppelen naar de politieke achterban en zonder het zelfs maar belangrijk genoeg te vinden om dit voorstel in stemming te brengen, ervaren wij als schokkend.

 

De directe consequentie hiervan is dat nog diezelfde avond Nederlandse staatsburgers, die nimmer met politie of justitie in aanraking zijn geweest zich moesten beraden:

  1. Over juridische mogelijkheden om de beslissing te kunnen laten terugdraaien.

  2. Over hoe men een uitzonderingspositie voor bezwaarden kan verkrijgen/afdwingen.

  3. Over emigratie en/of asiel aanvraag in een buitenland waar hun persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit niet wordt aangetast.

  4. Over het opzeggen van hun partij lidmaatschap en/of overstap naar een partij die liet aantekenen niet akkoord te gaan.

  5. Over het gegeven dat men tot burgerlijke ongehoorzaamheid wordt gedwongen.

 

Gevolg van deze beslissing is tevens dat dit voor velen het bewijs is dat Nederland:

  1. Geen parlementaire democratie meer is omdat beslissingen buiten het parlement om worden voorgekookt. Het inhoudelijk debat in de Kamer blijkt niet meer dan een wassen neus te zijn waar niet eens meer de schijn wordt opgehouden dat zwaarwegende argumenten van tegenstanders op inhoud, in plaats van op zetelverdeling, worden gewogeniii.

  2. Geen democratische samenleving meer is waar ook de rechten van minderheden worden gerespecteerd.

  3. Geen rechtstaat meer vormt omdat mensen niet langer zicht kunnen houden op welke gegevens er van hen worden vastgelegd, of die gegevens correct zijn, waar die zijn opgeslagen, wie er over beschikt en wat ermee gebeurd.

  4. De overheid naar eigen inzicht handelt zonder de zorgplicht voor allen in de samenleving tot leidraad te nemen.

 

Dit zijn harde woorden.

We vragen allen die instemden met het wetsvoorstel om deze niet ter zijde te schuiven maar ter harte te nemen.

Ook vragen wij u om terug te komen op de procedure waarbij een zo ingrijpende wetswijziging, zonder in stemming te zijn gebracht, wordt goedgekeurd.

De bevolking heeft er recht op te weten welke politici hun stem eraan verbinden en wie, afwijkend van zijn of haar partijstandpunt het niet met zijn/haar geweten of inzicht overeen kan komen.

Ons dunkt dat een hoofdelijke stemming met mogelijkheid tot stemverklaring in de analen van de staatsgeschiedenis geboekstaafd dient te worden, zeker waar het zo’n belangrijk wetsvoorstel betreft.

 

Tot slot stellen we u ervan op de hoogte dat wij over deze kwestie een klacht indienen bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens.

 

Wij danken u voor uw aandacht,

Namens het bestuur van de vereniging Vrijbit,

J.M.T.Wijnberg

Namens Privacy International

Dr. Ian (Gus) Hosein

 

Afschrift verzonden aan: Humanistisch Verbond, Amnesty International, Tilt ( Centrum voor Recht,Technologie en Samenleving), Radboud universiteit Nijmegen, Faculteit der rechtsgeleerdheid Groningen, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJJC) Leiden, College Bescherming Persoonsgegevens, Mondiaal Centrum- Haarlem, Instituut voor informatica- universiteit Amsterdam, koepel van DCB-Vrije praktijken van psychotherapeuten en psychiaters, Rathenau Instituut, Nederlands Juristenblad.

 

 

i Dikke van Dale: verbijsterd (bn) 1 van streek gebracht, syn. verward, radeloos 2. stomverbaasd, perplex, versteld

ii Vanaf 21 september 2009

iii Critici die binnenkort ook niet meer in staat zullen zijn om via verkiezingen hun stem te laten tellen, zodra een wijziging van de Kieswet bepaalt dat stemrecht niet langer uitsluitend gekoppeld is aan de inschrijving in de burgerlijke stand maar afhankelijk wordt van een geldig reisdocument of rijvaardigheidsbewijs.