dinsdag, 31 mei 2022 12:43

Inbreng Vrijbit aan internetconsultatie ‘Centrale voorziening voor biometrische gegevens Paspoortwet

31-05-2022 Inbreng Vrijbit aan internetconsultatie concept wetswijzigingsvoorstel ‘Centrale voorziening voor biometrische gegevens Paspoortwet ‘

Vraag 1 van 2

De pasfoto en de vingerafdrukken voor identiteitskaarten en paspoorten worden nu bewaard bij de gemeente waar u het reisdocument aanvraagt. De vingerafdrukken worden alleen kort bewaard, vanaf de aanvraag totdat u de identiteitskaart of paspoort krijgt.
Het wetsvoorstel regelt dat deze gegevens voortaan op een centrale plek in Nederland worden bewaard, in de centrale voorziening voor biometrische gegevens. De gegevens worden dus voor alle gemeenten op een centrale plek beschikbaar. Wat vindt u van het bewaren op een centrale plek?

Om te beginnen deugt de vraagstelling niet, aangezien niet de pasfoto’s maar de digitale voor gezichtsherkenning bruikbare digitale gezichtsscan wordt bewaard in de gemeentelijke reisdocumentenadministratie!!!

Dat maakt per definitie de uitkomsten van de hele consultatie onbruikbaar (met name om te gebruiken bij de voortgang van het wetswijzigingstrajekt om aan te tonen dat er geen massale volksopstand mee ontketend bleek te worden toen de regering het plan voor een centrale biometrische 24/7online database (na 2009 her-) lanceerde. De kosten die voor deze consultatie gemaakt zijn betreffen dan ook een moedwillige verspilling van gemeenschapsgeld waarvoor het agentschap de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verantwoordelijk gesteld dient te worden.

Dat het hier geen vergissing betreft maar een moedwillig bagatelliseren van de voorgestelde wetswijzigingen is overduidelijk. Het gaat immers niet om een simpele technische omzetting van de gedecentraliseerde gemeentelijke databases waar (behoudens de AIVD en MIVD) alleen op aanvraag gegevens kunnen worden opgevraagd door andere paspoort-ID-kaart verstrekkende instanties). Maar om het alsnog invoeren van één Centrale 24/7 online biometrische database met een compleet pakket aan persoonsgegevens van de gehele bevolking. Die en passant ook via inloggen rechtstreeks ter beschikking worden gesteld voor Veiligheids-inlichtingen- opsporingsdiensten, alle gemeentes, het ministerie van Buitenlandse zaken, consulaten en via aanwijzing door een algemene maatregel van rijksbestuur nog veel meer instanties.

Dit bagatelliseren wordt in het wetswijzigingsvoorstel en de daarbij behorende memorie van toelichting ook integraal doorgezet door systematisch gebruik van het versluierende woord gezichtsopname (i.p.v. digitale voor gezichtsherkenning bruikbare gezichtsscan).

Vraag 1 betreft geen consultatie over de daadwerkelijke inhoud van het concept wetswijzigingsvoorstel. Zoals:

 Over de voorgestelde toekomstige gesplitste verantwoordelijkheden,

De veiligheidsissues (simpel afgedaan met de gotspe dat centraal opslaan veiliger zou zijn),

Aangevoerde grondslag voor de (zogenaamde) noodzaak

 Motivering waarom het plan ondanks de er haaks op staande internationale en nationale wetgeving als niet strijdig daarmee doorgevoerd zou kunnen worden,

………………… deze opsomming is niet volledig.

Desalniettemin maakt Burgerrechtenvereniging van deze gelegenheid gebruik om als schot voor de boeg vast publiekelijk aan te geven dat de memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel, bol staat van onjuistheden, ongefundeerde aannames.

Kortom: Vrijbit geeft in dit stadium vast aan dat het wetsvoorstel absoluut onacceptabel is. Zowel om principiële als uit veiligheidsoverwegingen.

We vinden het daarbij ook domweg schandalig dat het ministerie van BZK (via staatssecretaris van Huffelen) het RvIG de ruimte geeft om voorliggend concept als (mogen we hopen proefballon) in te lanceren.

Let wel: tegen alle beloftes aan het parlement in, absoluut onverenigbaar met alle nationale en internationale wetgeving en verdragen ter bescherming van het fundamentele mensenrecht op bescherming van privéleven en lichamelijke integriteit in.

NB, Het agentschap wat waarover eerder al vernietigende rapporten verschenen over de wijze waarop overijverige ambtenaren door roeien en ruiten gingen om hun natte droom te verwezenlijken om als paradepaardje in Europa een voortrekkersrol te vervullen met het optuigen van een sluitend systeem voor permanente digitale 24/7 mogelijkheden tot identificatie van iedere burger. Een systeem Lenz-02, zogezegd wat Nederland beroemd maakte als toentertijd meest geavanceerde bevolkingsregistratie, die in de Tweede Wereldoorlog haar diensten bewees als instrument voor onderdrukking van de bevolking en vernietiging van zo velen.

Vraag 2 van 2

Wat vindt u ervan dat op de identiteitskaart niet meer het geslacht wordt vermeld?

Burgerrechtenvereniging acht deze vraag niet passend voor een consultatie aangaande de ingrijpende Paspoort (ID-kaart) wetwijzigingsvoorstellen. De vraag fungeert zo slechts als een afleidingsmanoeuvre om de burgers zich over wezenlijke zaken te doen uitspreken. Terwijl deze wijziging- analoog aan het schappen van geslachtsvermelding in tal van andere registers principieel geen issue is, maar slechts van belang omdat het kosten met zich mee zou brengen (zoals in memorie van toelichting vermeld).