woensdag, 02 december 2015 13:10

Gebruik persoonsgegevens paspoorten en ID-kaarten fabrikant afhankelijk

Op 26-11-2015 behandelde de Raad van State 4 van de 7 hoger beroepsprocedures van bezwaarden tegen de biometrische gechipte paspoorten en ID-kaarten.

Naast de principiële mensenrechterlijke bezwaren, betreffende de inbreuk op het privéleven, lichamelijke integriteit, het ontbreken van de mogelijkheid van gewetensbezwaar en ontzegging van het recht op fair trial, kwam de onveiligheid die veroorzaakt wordt uitgebreid aan bod.

Daarbij kwam de landsadvocate met een merkwaardige nieuwe inbreng over een onbekende firma ‘Identiteit & Diensten’ genaamd, die zou zijn opgericht om te voorkomen dat de fabrikant van de paspoorten en ID-kaarten de firma Morpho de persoonsgegevens die men registreert bij het aanvragen van de documenten, doorgeeft aan de inlichtingendiensten in de VS.

Na jaren procederen bleek er eindelijk duidelijkheid te komen bij de rechtbank over de toegang tot de data uit de reisdocumentatie door politie, justitie, veiligheids- en inlichtingendiensten en de wijze waarop Morpho contractueel deze gegevens voor onderzoeksdoeleinden mag gebruiken en volgens Amerikaanse wetgeving verplicht is aan te leveren aan de VS.

Uiteraard hebben politie en justitie de mogelijkheid om via de Wet Vorderen Gegevens inzage te krijgen in de gemeentelijke databases. En kunnen AIVD-MIVD, op grond van de wet op de inlichtingen en veiligheidsdienst, integraal toegang krijgen. ( in memorie van toelichting op paspoortwet-2009 wordt dit ook vermeld) .

Toch volhardde de landsadvocate in haar pleidooi, dat dit niet in de Paspoortwet zelf was geregeld, en het dus volgens die wet niet zo zou zijn.

Dat de clausule van de Paspoortwet, die beoogt de gemeentelijke registers om te zetten in één 24/7dgs online Centrale database voor opsporingsdoeleinden, kwam ook meer duidelijkheid over.

Weliswaar is die clausule ‘nog niet in werking getreden’, maar de rechter constateerde fijntjes dat een brief van de minister aan de Kamer met de belofte dat niet zonder hen in te schakelen in werking zou zetten, geen garantie bood dat het parlement daar daadwerkelijk vooraf goedkeuring zou moeten geven.

Vervolgens kwam de kwestie aan de orde of Morpho, die de documenten vervaardigd en de regie heeft over het aanvraag- en uitgifteproces, de persoonsgegevens echt enkel gebruikt voor het aanmaken van de documenten ze daarna verwijderd.

Dat Morpho een contract heeft afgesloten met de Nederlandse Staat waarin men carte blanche kreeg om  ‘alles ‘te mogen doen in het kader van onderzoek naar het verbeteren van de documenten en het aanvraag en verificatieproces, was de Tweede Kamer op 24-9-2010 al uitgelegd aan de Kamer. (Vrijbit publiceerde daar eerder al over). De opmerking van de landsadvocate en ambtenaar van BZK dat Morpho de gegevens na aanmaak van de documenten verwijderd is apert onjuist. het enige wat echt verwijderd wordt is de vingerafdrukregistratie die na het ophalen van een nieuw paspoort/ID-kaart ( of verlopen van de afhaaltermijn)  niet langer in de gemeentelijke databases worden bewaard ( zoals van oorsprong 11 jaar het geval zou zijn).

Toen kwam aan de orde of het nou wel of niet waar is dat Morpho rechtstreeks onder de Amerikaanse Patriot Act verplicht is om bij vordering de persoonsgegevens van de Nederlandse bevolking door te spelen inclusief de plicht zich te houden aan geheimhouding over een dergelijke opdracht.

Verweerder had tot op heden altijd stug volgehouden dat de Patriot Act niet van toepassing was, maar krabbelde nu terug met een uitleg dat dit nu niet meer van toepassing was omdat die wet was aangepast en nu niet meer ongedifferentieerd gegevens mochten worden opgevraagd ( volgens de Freedom of Information Act ).NB Dat de data met een andere vraagstelling alsnog geleverd moeten worden, maakt  dat het in de praktijk niet veel uitmaakt. En voor de uitspraak is natuurlijk vooral van belang dat bezwaarden gelijk hadden op het moment dat hen een paspoort/IDkaart werd geweigerd.

Nadat de rechter een opmerking plaatste dat we inmiddels ook rekening moeten houden met andere manieren waarop de VS aan de gegevens kan komen via aftappen van telecommunicatie, bleef er weinig over van de voormalige stellige beweringen van verweerder dat dat allemaal onzin was. Waarna er een nieuwe poging werd gedaan om alsnog aan te geven dat er een oplossing zou zijn geregeld waardoor Morpho de persoonsgegevens niet zelf in bezit heeft en dus niet zou kunnen afgeven. Dat had men geregeld via de firma Identiteit & Diensten B.V.- waar nog geen van de aanwezigen buiten de ambtenaren van BZK verder van gehoord hadden.

De rechter veronderstelde prompt dat er een goede kans bestond dat die firma een dochter maatschappij van Morpho zou kunnen blijken te zijn. Bitter ontkende dit want het was heus een zelfstandige onderneming.

Er werd nog wat gegrapt dat het dan misschien wel een ‘schoondochter’ was en afgesproken werd dat op de komende zitting de landsadvocate met nadere gegevens over deze B.V. zou komen.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit deed daarop zelf maar vast onderzoek en ontdekte dat op 28-10-2014 zowel de BV Identiteit& Diensten werd opgericht, als de enige aandeelhouder daarvan zijnde Stichting Administratie kantoor Identiteit & Diensten.

Wie geïnteresseerd is in de schimmige constructie waarbij Morpho en beide bedrijven op het zelfde adres in Haarlem gevestigd zijn, de B.V. I&D slechts 1 bestuurslid heeft , die statutair met meerderheid van stemmen beslissingen moet nemen, en de stichting met een aandeel van €1,00 door drie bestuursleden wordt vertegenwoordigden waarvan 2 op aanbeveling van Morpho moeten worden benoemd…….verwijzen we naar het overzicht van de bedrijfsgegevens en akte van oprichting I&D b.v.  I&D b.v. en Stichting Administratie kantoor I&D pdf