maandag, 20 april 2015 09:06

Op 16 april 2015 deed het EU Hof van Justitie uitspraak over de Nederlandse Paspoortwetgeving.

De Raad van State wist, via het stellen van prejudiciële vragen aan dit Hof, de behandeling , van de 7 rechtszaken in Hoger Beroep tegen de biometrische paspoorten en ID-kaarten, weer 2 ½ jaar op te houden. En blokkeert zo de weg dat eisers hun grieven kunnen voorleggen aan de hoogste rechtbank in deze: het EU Hof voor de Rechten van de Mens.

De uitspraak van het EU Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg luidde:

1- Dat de EU Verordening die de aangesloten landen ertoe verplicht om 2 vingerafdrukken en een digitale gezichtsopname te verwerken in paspoorten die langer dan 1 jaar geldig zijn, wettechnisch als rechtsgeldig is beoordeeld. Waarbij het arrest uitdrukkelijk aangeeft dat deze eis alsnog kan komen te vervallen als het EU Hof voor de Rechten van de Mens, zou oordelen dat dit niet strookt met de fundamentele mensenrechten, ter bescherming van het privéleven en de lichamelijke integriteit.

2- Dat de truc van Nederlandse Staat om de nationale identiteitskaart, net als de paspoorten, onder EU wetgeving te schuiven, niet opgaat.  

3- Dat in geval lidstaten de afgenomen biometrische kenmerken voor het paspoort, ook in een database gaan opslaan en voor andere doeleinden willen gebruiken dan uitsluitend voor controle bij de grens, ze dat op eigen verantwoording doen.

Onjuiste berichtgeving media

Hoewel het ANP, en in hun kielzog de hele Nederlandse schrijvende pers, nog voor de uitspraak integraal beschikbaar was, berichtte ‘Nederland mag vingerafdrukken afnemen en bewaren’, is dat niet bepaald in overeenstemming met het arrest. Deze stemmingmakerij is schadelijk voor de gerechtvaardigde bezwaren waarmee burgers zich via het bestuursrecht trachten te verweren tegen een overheid die veel te ver gaat met het zich toe-eigenen van gegevens over de burger zonder diens fundamentele burgerrechten te respecteren.

Waarbij we opmerken dat waar de pers ook systematisch bericht over de 4 zaken waarover de Raad van State het EU Hof heeft ingeschakeld, dat ten onrechte de indruk wekt dat er niet veel meer juridische procedures tegen de Paspoortwet worden gevoerd. De juiste score, voor zover bij ons bekend is inmiddels dat er in het bestuursrecht nog een zaak in eerste aanleg is aangebracht bij de rechtbank, 2 zaken op een behandeling in hoger beroep wachten en 7 zaken in hoger beroep dienen bij de Raad van State. Met parallel hieraan ook nog de civiele procedure tegen de Paspoortwet die in beroep bij de Hoge Raad dient.

Aanvulling (wordt momenteel aangewerkt)

Uitgebreide annotatie van Burgerrechtenvereniging Vrijbit op het arrest.

Implicaties van voor de uitspraak op de rechtszaken tegen de Paspoortwet, de weigering van de overheid om 1 jarige paspoorten zonder vingerafdrukken af te geven en de ondemocratische totstandkoming van de huidige biometrische RFID -kaart