Toon items op tag: paspoort

Morgen 15 mei van 16-19 uur vind het, uitgestelde, debat plaats met de minister van BZK en Tweede Kamerleden over de Paspoortwetperikelen.

Het overleg staat geagendeerd als debat van de commissie BZK over de afschaffing van de kinderbijschrijvingen op paspoorten en ID-kaarten van ouders cq voogd. Maar ook zijn onderwerp van debat: de Spoedwetgeving om de geldigheidsduur van reisdocumenten te verlengen en de reactie op het besluitvorming biometrie op reisdocumenten.

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende:

1- Tijdens de behandeling van het hoger beroep bij de Raad van State van drie 'vingerafdruk- weigeraars', moest de ambtenaar van BinZk toegeven dat de persoonsgegevens van en naar fabrikant Morpho en de gemeentes worden verzonden over de gewone digitale snelweg van KPN langs welke weg alle elektronische verkeer plaats vind tussen de gemeentes en rijksoverheid met alle burgers, organisaties en bedrijven waar via telecommunicatie contact mee wordt onderhouden.

Vrijbit publiceerde naar aanleiding hiervan een artikel over het GemNet/KPN netwerk wat , na verkoop van de aandelen door de overheid, voor 100% in particuliere handen is gekomen het artikel: 'Beheer tele transport van persoonsgegevens voor paspoort en ID- kaart is onveilig en in commerciële handen'. Een en ander werd aangevuld met actuele informatie over de verkoop van KPN aandelen en recente cijfers over het aantal databases waarin de gegevens van de Nederlandse burger door de overheid worden beheerd (5000). Zie Persbericht 'Overheid legt elektronische uitwisseling van persoonsgegevens in handen van KPN - Binnenkort in buitenlands beheer van rijke Mexicaan of rijke Rus?

2- De minister van BZK bleek op 30 maart 2012 nog steeds geen antwoord te kunnen geven op de Kamervragen of de Amerikaanse autoriteiten via de Franse paspoortfabrikant alle- dus ook de biometrische- gegevens van de paspoorten en ID-kaarten kan opeisen via de Patriot Act. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2036.html

3- Voorbereiding wetswijziging vingerafdrukvrije ID-kaart blijkt op sterk water gezet

https://www.vrijbit.nl/dossier/registratie/dossier-paspoortwet/item/888-voorbereiding-wetswijziging-vingerafdrukvrije-id-kaart-op-sterk-water.html

aanvulling 15-5-2012: De minister blijkt bij haar planning medio 2012 aan te houden om het wetsvoorstel eerst voor te leggen aan het eigen (gevallen) kabinet om te overleggen over het ontwikkelen van een ID-kaart met DigiD functie. Daarmee wordt duidelijk dat aan het invoeren van een vingerafdrukvrije ID-kaart geen enkele urgentie wordt gegeven en dit nu ook wordt uitgesteld omdat het ministerie de kaart met een extra technische functie wil gaan uitrusten.lees...

4- Verwijdering vingerafdrukken uit gemeentelijke databases gebeurt niet en zal op 1 oktober, ondanks de harde belofte van de minister, ook geen sprake van zijn.

(info rechtszaken 25-1-2012) https://www.vrijbit.nl/dossier/registratie/dossier-paspoortwet/item/871-uitzicht-daarop-ook-niet.html

5- EU commissaris Malmström liet op 19 april 2012 aan Europees Parlement weten hard in te zullen grijpen als onderzoek naar de Nederlandse Paspoortwet bewijst dat de verplichting tot biometrische opslag in de documenten niet naar behoren functioneert. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+CRE+20120419+SIT+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

We mogen aannemen dat de Tweede Kamerleden de minister toch minstens opheldering zullen vragen over de volgende zaken:

A- Waarom worden er nog steeds vingerafdrukken opgeslagen terwijl minister Donner op 27-4-2011 al liet weten hiermee te stoppen omdat de gegevens volkomen onbruikbaar zijn vanwege de foutmarge van 25%.

B- Waarom is er nog steeds geen wetswijzigingsvoorstel om de ID-kaart uit de Paspoortwet en vingerafdrukvrij te maken?

C- Waarom is er geen regeling voor gewetensbezwaarden, en waarom laat de minister de aanbeveling voor het treffen van zo'n regeling in haar reactie op het  het rapport Bekker onvermeld?

D- Hoe verklaart de minister dat het ministerie naar de gemeentes post stuurt dat men op schema ligt met het verwijderen van vingerafdrukken uit de gemeentelijke databases (na uitgifte van de documenten) terwijl onder ede aan de rechtbank Amsterdam verklaard werd dat volkomen onduidelijk is of men daar volgend jaar technisch al toe in staat zal zijn. Acht de minister dergelijke uitlatingen niet misleidend gezien het feit dat het nakomen van de toezegging dat alle vingerafdrukgegevens per 1 oktober aanstaande uit de databases absoluut onverwezenlijkbaar blijken.

E- Wil de minister bevestigen dat het 'niet raadpleegbaar'maken van de vingerafdrukkopslag in de databases iets heel anders is dan het verwijderen van die data. En kan de minister toelichten wat het in de praktijk het 'niet raadpleegbaar'maken van data voorstelt?

E- Hoe verklaart de minister dat de verantwoordelijke staatssecretaris mev. Bijleveld aan de Kamer liet weten dat zij niet kon beschikken over cijfers betreffende het aantal look-a-like fraude gevallen,die de vingerafdrukregistratie beoogde te doen verminderen? Terwijl die cijfers na een WOB verzoek wel bekend en opvraagbaar bleken.

Is de minister bekend met het aantal look-a-like gevallen waarvan de fraudevermindering het hoofddoel van de Paspoortwet was?

En acht de minister de inbreuk van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit door de afname van vingerafdrukken, nog steeds proportioneel op grond van de enkele fraudegevallen per jaar?

F- is de minister op de hoogte dat er in 4 politieregio's geen aangifte meer gedaan hoeft te worden van vermissing van paspoort ID-kaart documenten en in de politieregio Arnhem ook niet meer van diefstal van deze documenten?

Hoe ziet de minister het effect van deze ontwikkeling in het kader van de bestrijding van fraude met paspoorten en ID-kaarten?

G- Is de minister het eens met de stelling dat er geen sprake is van een volledige en correcte voorlichting van de Kamer inzake de invoering van biometrie voor paspoorten en ID-kaarten, omdat BPR kritiek negeerde en positieve onderzoeksresultaten die gepresenteerd werden, gebaseerd waren op onderzoek waarvan de aanbesteding en gunning niet volgens de regels gebeurde en het verlenen van onderzoeksopdrachten volgens het rapport Bekker gebaseerd waren het criteria dat de snelle voortgang van het project tot de invoering van biometrie maatgevend was en bovendien de onderzoeksopdrachten werden gegund aan mensen die in de persoonlijke omgang goed lagen.

H- Hoe kan het dat een minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet op de hoogte is van de reikwijdte van de Patriot Act?

Is de minister het ermee eens dat hiermee een ernstige inbreuk wordt gemaakt op de voorzienbaarheid van de Paspoort wetgeving? En wil de minister de Kamer nader informeren over de precieze contractuele afspraken met Morpho qua gebruik van de persoonsgegevens, behoudens die voor de aanmaak van de documenten zelf. Specifiek met name informatie over het gebruik voor het doen van onderzoek.

I- Hoe kijkt de minister aan tegen het feit dat de uitwisseling van persoonsgegevens van de paspoorten en ID-kaarten qua netwerkbeheer volledig in handen is van het particuliere bedrijfsleven? En onderkent de minister de kwetsbaarheid van de gegevensuitwisseling omdat deze zijn toevertrouwd aan de KPN waar men regelmatig met grote veiligheidsproblemen blijkt te kampen.

J- Wil de minister, conform de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer afstand nemen van het voornemen van haar voorganger om, tegen de wil van de Kamer in, toch door te gaan met het plan om de gemeentelijke reisdocumentenadministraties om te smelten tot één centrale 7dgs/24 uurs on-line bevraagbare reisdocumentatie?

H- Wil de minister afstand nemen van de het toepassen van de reisdocumentendata voor justitieel gebruik?

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Zaterdagavond 26-9-2009, vermoeid na een drukke dag in Den Haag ging ik retour naar Utrecht. De heenweg was al niet zonder perikelen verlopen. Na eerst vertraging bij vertrek van Utrecht CS door chaos op het spoor omdat er weer eens een treinbotsing ravage aanrichtte nadat er door ‘rood’ gereden was slipte in Gouda een jonge vrouw van de treeplank tussen trein en perron. Ook dat leverde oponthoud op omdat de conducteurs zich er eerst van wilde overtuigen of het slachtoffer haar reis wel kon vervolgen.

De terugreis liep echter uit op een soort rel door mijn weigering mijn abonnementkaart te laten uitlezen door een chipuitleesapparaat.

Dit ging als volgt:

Gepubliceerd in Dossier OV
zondag, 20 februari 2011 15:44

Actie Kies Keurig maart 2011

Oproep bezwaar te maken tegen aanvullende ID-plicht in eigen kieslokaal

Stemrecht

Op 2 maart 2011 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Waarvan de gekozen leden op 23 mei vervolgens de leden van de Eerste Kamer kiezen. En weer roept Vrijbit op om bezwaar te maken tegen het feit dat het stemrecht van alle kiezers door de nieuwe Kieswet afhankelijk wordt gemaakt van het kunnen beschikken over een identiteitsbewijs.

Deelname aan verkiezingen afhankelijk van de beschikking over een identiteitsbewijs.

Wie zelf zijn stem wil uitbrengen moet standaard een ( tot 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs laten zien om aan te tonen dat men zich niet voor een ander uitgeeft. Van mensen die een onderhandse machtiging afgeven, door dit in te vullen op achterkant stempas, wordt een kopie van een identiteitsbewijs geëist.
Wie geen ID-bewijs heeft, of weigert aan de aanvullende ID-plicht te voldoen kan enkel via de ingewikkelde, onbekende en beperkte mogelijkheid van stemmen bij schriftelijke volmacht ervoor zorgen dat zijn stem niet verloren gaat. Maar ook op deze manier is het stemmen gekoppeld aan het tonen van een ID-bewijs omdat men enkel iemand kan machtigen die zelf wel een identiteitsbewijs moet tonen.

Wat is het probleem?

Stemrecht heeft iemand op grond van zijn staatsburgerschap. Dat betekent dat je een kiessysteem zo moet inrichten dat mensen met hun stempas moeten kunnen stemmen. De huidige Kieswet echter eist dat burgers moeten voldoen aan een aanvullende identificatieplicht.
Dat burgers principieel verdacht worden van verkiezingsfraude en systematisch allemaal, naast het overleggen van hun persoonlijke stempas, met een identiteitsdocument moeten aantonen dat zij zich niet voor een ander uitgeven, getuigt van een ongezond wantrouwen van de overheid tegenover de burgers. Dat is een overheid die de burgers heet te vertegenwoordigen onwaardig en beschadigend voor een democratische rechtsstaat. Bovendien worden hierdoor stemgerechtigden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen.
Een opmerkelijke gevolg van de aanvullende ID-plicht is bovendien dat het rechtsongelijkheid schept tussen mensen die zelf komen stemmen, waarvoor een origineel ID-bewijs wordt geëist, en mensen die iemand anders machtigen, waarvoor een kopie van het ID-bewijs volstaat. Ook veroorzaakt de ontheffing van 5 jaar verlopen ID-bewijzen discriminatie van mensen die een langer verlopen document hebben.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht
dinsdag, 01 december 2009 12:12

Bezwaarschrift Identiteitsbewijs Aanvragen

Onderstaand formulier kunt u gebruiken als bezwaarschrift tegen de opname van vingerafdrukken in een overheidsdatabase ter verkrijging van een paspoort of identiteitskaart.

Bezwaarschrift tegen opname vingerafdrukken in digitale database ter verkrijging identiteitskaart of paspoort.

Bezwaarschrift Vingerafdrukken Bezwaarschrift Vingerafdrukken Bezwaarschrift Vingerafdrukken.txt
Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
maandag, 27 december 2010 19:31

Britse ID-kaart en biometrische databank RIP

Persbericht

Op 21 januari worden de biometrische ID- kaarten in Groot Brittannië ongeldig en wordt de daaraan gekoppelde database met biometrische gegevens vernietigd.

 

Op 22 december 2010 werd met de ondertekening van koningin Elisabeth II uitvoering gegeven aan de belofte van de nieuwe Britse coalitieregering om de ID cards ongeldig te laten verklaren en het eraan gekoppelde National Identity Register te vernietigen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken Identity& Passport Service maakte bekend ‘Under the terms of the Act the National Identity Register will be destroyed within two months of the Act coming in to force. This means all personal information supplied during process of applying for an identity card, including photographs and fingerprints, will be destroyed by 21 Januari 2011’.

 

Deze wijziging in de Identity Documents Bill vormt de aftrap van het beleid van de huidige regering om ‘de macht van de Staat ten opzichte van de burgers terug te schalen en de burgerrechten te herstellen. Het is een eerste stap in het proces om de vrijheid te herstellen en in ere te houden’. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Green haalde ongenadig uit over het ID-card project wat hij kenschetste als ‘opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur en het slechtste wat de overheid heeft kunnen doen’. Hij liet in een persbericht weten dat het zo geheten Identity Card Scheme ‘het slechtste is wat de overheid (2006) heeft kunnen doen.

Het aftellen tot het exacte moment van vernietiging van de database wordt tot op de seconde geklokt op de Identity card validity countdown.

‘ID card UK RIP, Scrapping ID cards is a momentous step’ zo kopten respectievelijk de Daily Mail en de Britse burgerrechten organisatie NO2ID.

Gepubliceerd in Dossier Registratie

Vanmorgen gingen enkele leden van Vrijbit een ‘vingerafdruk-vrij’ ID-bewijs aanvragen. Waarmee ze over 5 werkdagen ( volgende week maandag) eindelijk weer gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij en in de gelegenheid zijn om binnen de EU gebruik te maken van hun recht op vrij reizen.

Hoewel hier en daar de publieksinformatie nog abusievelijk vermeldde dat voor zowel paspoorten als identiteitsbewijzen vingerafdrukken zouden worden opgenomen, en in Utrecht iemand bij het ophalen van een volgnummer in eerste instantie  te horen kreeg dat dit pas vanaf 9 maart kon( terwijl dat de datum is dat de 10-jarige , nog duurdere documenten worden ingevoerd).…….lijkt de overgang naar het niet meer afnemen van vingerafdrukken voor ID-kaarten zonder problemen te verlopen.

Eerste stap in strijd tegen de Paspoortwet succesvol

Dat enkele volhardende ‘vingerafdruk-weigeraars’ het samen met hun medestanders voor elkaar hebben gekregen dat de overheid zich gedwongen zag om de Paspoortwet te wijzigen, is geen geringe prestatie. Uit de felicitaties die binnen kwamen blijkt dat de grote rol die Burgerrechtenvereniging Vrijbit hierin heeft gespeeld niet onopgemerkt is gebleven.

Uit de inbox:

     Bestuur Vrijbit……….PROFICIAT.

Wat je met een handje vol burgers niet vermag. Eindelijk is het dan zo ver met ingang van 20-1-2014  een ID kaart zonder vingerafdrukken (al zijn we er nog niet) dus de geschonden grondrechten door strijd weer terug gewonnen. Heb ook altijd in mijn kring erop aan gedrongen:’ Wordt lid van Vrijbit; voor 10 euro kan je niet zonder zitten. Geef zelfs iets meer daar de geldelijke armslag groter wordt kortom = Eendracht maakt macht =”. Ik ben blij dat ik zo’n kaart kan halen, want dat is voor gewoon mee doen in het maatschappelijke verkeer wel zo gemakkelijk. Zelf was ik altijd veel op reis maar kwam het land niet uit via een vliegtuig. Met trein en bus ging wel maar voor verder weg kon niet; de reis weg ligt nu weer open. Stemmen kon ook niet enz enz. Was altijd trots op Nederland maar door het jaren schenden en het ontnemen van mijn grondrechten kan dit land mij eigenlijk gestolen worden. De, denk ik, grote groep mensen die hierna weer een IDkaart zonder VINGERAFDRUKKEN in bezit krijgen en daarmee hun grondrechten als staatsburger van Nederland hebben dat te danken aan Vrijbit. DANK en nog een DANK- G.W.M

     Perfect persbericht!!!! Heel helder over wat bereikt is en minstens zo duidelijk over wat de kritische aandacht verdient (en krijgt als het aan jullie ligt) willen we niet allemaal worden tot "De verdachte burger"- A.v.E.               

     Gefeliciteerd met het nieuwe ID-bewijs. Na vele jaren strijd - L.B

Het geeft de burger moed wanneer blijkt dat het op den duur vruchten afwerpt, als burgers zich standvastig blijven verzetten wanneer de overheid op onverantwoorde en disproportionele wijze inbreuk meent te kunnen maken op de fundamentele rechten van de burger ter bescherming van het privé-leven en de lichamelijke integriteit.

Maar vooralsnog zijn het wel tamelijk wrange vruchten, gezien de grote bezwaren tegen de Paspoortwetgeving waar geen oplossing voor wordt geboden. Zeker als men nagaat, dat nu pas een eerste stap gezet is, terwijl sommige mensen zich al 9 jaar lang inzetten voor de strijd tegen het gebruik van biometrie en onveilige RFID-chips voor de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten. En gezien de stand van zaken dat er voor de mensen die een paspoort nodig hebben, in feite nog helemaal niets veranderd is, al worden er sinds vandaag voor paspoortaanvragen niet langer 4 maar 2 vingerafdrukken afgenomen.

Bezwaren tegen de Paspoortwet niet opgeheven

Met de wetswijziging zijn de bezwaren tegen het gebruik van automatische gezichtsherkenning en RFID-chips, in zowel de paspoorten als ID-kaarten, niet weggenomen.

De documenten bevatten namelijk nog steeds een op afstand uitleesbare RFID-chip, met daarin niet alleen alle persoonsgegevens om te kunnen verifiëren of het document geldig is en te kunnen controleren of het document daadwerkelijk toebehoort aan degene die zich ermee identificeert. Het bevat óók een gezichtsscan voor automatische biometrische gezichtsherkenning op afstand. Ook de opslag van de ingescande pasfoto’s in de reisdocumentendatabase van de overheid- blijft op grote bezwaren stuiten.  

1 Gezichtsscans kunnen middels automatische zoekprogramma’s gebruikt worden voor hele andere doeleinden dan het doel waarvoor de oorspronkelijke pasfoto’s zijn ingeleverd. Zo kunnen inlichtingendiensten met behulp van een automatische zoekfunctie nu al rechtstreeks gebruik maken van deze administratiegegevens, en bevat de Paspoortwet-2009 nog steeds een zgn. 'nog niet in werking getreden artikel' dat het gebruik voor opsporing door politie- en justitiediensten mogelijk maakt.

2 De draadloze communicatie via een RFID chip is onveilig. Het signaal kan ook door onbevoegden worden opgevangen, met alle gevolgen voor het niet enkel denkbeeldige risico dat burgers via deze weg slachtoffer worden van identiteitsfraude Biometrische paspoorten zijn  al diverse malen gehackt.

3 De regering heeft, ondanks de wens daartoe van de Tweede Kamer, nog steeds niet afgezien van het voornemen om een 24 uurs/7dgs on-line Centrale database aan te leggen alle persoonsgegevens, inclusief de gezichtsscans, van alle Nederlanders die een paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Vervolg acties tegen de Paspoortwetgeving

Burgerrechtenvereniging Vrijbit heeft zich vanaf de oprichting in 2008 ingezet om het tij te keren wat betreft het gebruik van biometrische identificatiemethoden en zal de strijd tegen de Paspoortwet voortzetten.Daartoe helpen we mensen die zich tegen het gebruik van biometrie voor paspoorten en ID-kaarten blijven verzetten met raad en daad.

Te beginnen vanaf vandaag, door uitleg te geven hoe bezwaarden na het aanvragen van een ‘vingerafdruk-vrije’ID-kaart ps sinds vandaag, formeel juridisch, bezwaar kunnen gaan aantekenen tegen het gebruik van de digitale gezichtsopname (gezichtsscan) in de op afstand uitleesbare RFID chip van de documenten en de digitale reisdocumentenadministratie. En hoe men bij voorbeeld direct bij de aanvraag een verklaring voor beperkte toestemming voor het gebruik van de pasfoto kan afgeven bij Burgerzaken.

N.B.Voorbeeldbrieven voor het aantekenen van bezwaar tegen het gebruik van de RF-ID chip en digitale gezichtsopname zijn in voorbereiding.

Voor de mensen die geen pasfoto willen aanleveren voordat men de garantie krijgt dat deze uitsluitend zal worden gebruikt voor een met het blote oog fysiek waar te nemen gezichtsopname in het document, zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Dat geldt eveneens voor degenen die vooraf de garantie willen krijgen dat de opname in de database, na uitreiken van het document, daaruit zal worden verwijderd. Zij die daar tegen bezwaar willen aantekenen, zullen dezelfde route moeten volgen als tot nu toe alle ‘vingerafdruk-weigeraars’. Namelijk eerst een verzoek indienen bij de burgemeester om diens bevestiging te krijgen dat de aanvraag daadwerkelijk niet in behandeling is genomen, en pas daarna tegen dit besluit schriftelijk formeel bezwaar dat hem of haar de verstrekking van het document wordt geweigerd. Voorbeelden van deze ‘dubbele’ bezwaarroute zijn te kust en te keur te ontlenen aan de informatie over alle individuele Paspoortrechtszaken elders op deze site.

Steun

Om de taaie strijd tegen de Paspoortwet te kunnen volhouden is morele en financiële en juridische steun hard nodig. We hopen dat we daarop kunnen rekenen!

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Woensdag 27 april 2011 om 16 uur heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer bekend gemaakt dat hij de opslag van vingerafdrukken volgens de nieuwe Paspoortwet-2009 afgeschaft.

Dat de Paspoortwet zou sneuvelen, stond inmiddels wel vast.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
woensdag, 17 maart 2010 16:13

En weer ligt de Paspoortwet onder vuur

vingerafdrukIn Zaanstad weigerde onlangs iemand om vingerafdrukken af te staan voor het verkrijgen van een paspoort. Roland van Braam (voormalig SP raadslid) stelde naar aanleiding hiervan schriftelijk vragen aan het college van B& W dat verantwoordelijk is voor de opname en opslag van de vingerafdrukken, de uitgifte van de paspoorten/IDkaarten en het beheer van de digitale reisdocumenten-administratie.

De vragen luidden of bewoners van Zaanstad op de hoogte zijn gesteld van de vingerafdruk eis, of ze wel weten dat allerlei instanties hun gegevens kunnen inzien en of de gemeente bereid is de inwoners voor te lichten over wat er met hun gegevens gebeurt. Of mensen die geen vingerafdrukken willen afgeven nog wel een identiteitsbewijs kunnen krijgen, wat de gemeente informatie is wanneer mensen weigeren en of men ergens wettelijk de mogelijkheid heeft om tegen de eis in beroep te gaan.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
zaterdag, 06 juli 2013 14:31

Experiment: hoe stom kan je als overheid zijn?

PASPOORTEN EN ID-KAARTEN AAN HUIS EN OP WERK BEZORGEN - Experiment ‘ hoe stom kan je als overheid zijn?’

Het magazine Binnenlands Bestuur maakte gisteren bekend dat er een experiment is gestart waarbij de aanvragers van een nieuw paspoort of ID-kaart deze niet meer hoeven op te halen op het gemeentehuis, maar ze voor een luttel bedrag thuis of op het werk kunnen laten bezorgen. Lees…

Vrijbit signaleert dat de gemeentes die op deze manier het uitgifte proces van de paspoorten en ID-kaarten in handen geven van een bodedienst, daarmee 50 % extra mogelijkheden creëren voor het plegen van identiteitsfraude bij het aanvraag-en uitgifte proces. Momenteel betreft dat de gemeentes Molenwaard, Haarlemmermeer, Amersfoort, Arnhem, Den Bosch en Dordrecht.

Als het niet zo ernstig was, zou dit nieuwe experiment opnieuw een lachwekkend voorbeeld vormen van hoe de overheid aan het klunzen is met haar eigen wet-en regelgeving. Maar helaas is de humor ver te zoeken als men beseft dat de verplichting tot het afgeven van vingerafdrukken sinds 21-9-2009 als noodzakelijke privacyinbreuk van groot maatschappelijk belang door het parlement werd geaccepteerd OMDAT met name de verificatie van persoonsgegevens bij uitgifte als essentieel werd gezien om look-a-like fraude bij het aanvraag en uitgifteproces te kunnen bestrijden.

Het hele Paspoortdossier begint ook op dit punt steeds meer te lijken op het script van een soap:

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Op 26-11-2015 behandelde de Raad van State 4 van de 7 hoger beroepsprocedures van bezwaarden tegen de biometrische gechipte paspoorten en ID-kaarten.

Naast de principiële mensenrechterlijke bezwaren, betreffende de inbreuk op het privéleven, lichamelijke integriteit, het ontbreken van de mogelijkheid van gewetensbezwaar en ontzegging van het recht op fair trial, kwam de onveiligheid die veroorzaakt wordt uitgebreid aan bod.

Daarbij kwam de landsadvocate met een merkwaardige nieuwe inbreng over een onbekende firma ‘Identiteit & Diensten’ genaamd, die zou zijn opgericht om te voorkomen dat de fabrikant van de paspoorten en ID-kaarten de firma Morpho de persoonsgegevens die men registreert bij het aanvragen van de documenten, doorgeeft aan de inlichtingendiensten in de VS.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
Pagina 1 van 4