dinsdag, 01 maart 2011 01:11

Brandbrief Vrijbit aan minister Donner

BRANDBRIEFAan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrjksrelaties,

Onderwerp: VERZOEK TOT AFSCHAF VAN ID-PLICHT STEMGERECHTIGDEN IN EIGEN KIESLOKAAL

Geachte minister Donner,

Bij deze vragen wij uw aandacht voor de aanhoudende sores inzake de aanvullende  identificatieplicht voor stemgerechtigden in eigen kieslokaal.

Wij vragen u dringend om uw bevoegdheid zodanig in te zetten dat u per onmiddellijk een eind maakt aan de aanvullende identificatieverplichtingen voor stemgerechtigden die hun stem in het eigen kieslokaal uitbrengen.

Daarmee zou het probleem van rechtsongelijkheid tussen kiezers met 5 jaar verlopen ID-bewijs en langer verlopen ID-bewijzen worden opgeheven. Zo komt er een eind aan de rechtsongelijkheid dat mensen die zelf een stem uitbrengen, daarvoor een origineel document dienen te tonen maar dat bij onderhandse machtiging een kopie van het ID-bewijs voldoet.

Zo krijgen mensen, die niet over een paspoort of ID-kaart kunnen beschikken, maar op grond van hun staatsburgerschap stemgerechtigd zijn de mogelijkheid om rechtstreeks hun eigen stem uit te brengen. Zo wordt de mensonterende situatie opgeheven waarin voorzitters van stemlokalen gedwongen worden om van hun naasten, hun ouders, kinderen, partner, buren en vrienden te eisen, dat zij, met een identiteitsdocument aantonen dat zij zich niet voor een ander uitgeven en anders op verdenking van verkiezingsfraude worden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. U zou zo een uiterst krachtig signaal afgeven en als overheid erkennen dat het toenemend wantrouwen, van de overheid richting burgers, geen goede zaak is. Daarmee kunt u het herstel inluiden van een eerlijker verhouding tussen de overheid en de burger dan de scheve machtsverhouding die de afgelopen jaren gegroeid is. En u kunt ermee een aanzet geven dat burgers, die niet met wantrouwen bejegend worden, automatisch ook meer vertrouwen in de overheid zullen durven krijgen.

U heeft de bevoegdheid dit met één pennestreek te regelen en het kost de overheid bovendien geen stuiver.

Als u de voorzet geeft dat de Nederlandse regering, de ommekeer van de huidige conservatieve regering in Groot Brittannië in bejegening van de burgers volgt, steken we de vlag uit.

Indien u niet bereid bent om aan ons verzoek te voldoen, zullen weer duizenden potentiële kiezers geen gebruik maken van hun stemrecht. Terwijl de hele operatie Stemmen in Willekeurig Stembureau nou juist de bedoeling had om de opkomstcijfers op te vijzelen.

In afwachting van uw antwoord verblijven wij, het bestuur van de vereniging Vrijbit