dinsdag, 19 december 2023 11:26

Hoger beroep handhaafverzoek tegen AP inzake Gedragscode Zorgverzekeraars

Hoger beroep handhaafverzoek tegen AP inzake Gedragscode Zorgverzekeraars

Stichting KDVP eiste van de toezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens  tegenwoordig Autoriteit Persoonsgegevens  (d.d. 02-03-2015!)  om handhavend op te treden tegen de Gedragscode Zorgverzekeraars. Omdat deze door Zorgverzekeraars Nederland(ZN) gebezigde Gedragscode voor de omgang met medische persoonsgegevens indruist tegen de fundamentele mensenrechten op bescherming van het privéleven zoals vastgelegd in het EVRM en Handvest van de EU & een inbreuk vormt op het medisch beroepsgeheim.

Deze zitting bij de Raad van State handelt over het afwijzen van het handhavingsverzoek. In casu over de Gedragscode die (na meer dan 8 jaar procederen door zowel de KDVP als door Vrijbit) nog steeds niet voldoet aan de eisen die de wet stelt aan de fundamentele bescherming van bijzonder gevoelige medische persoonsgegevens. De in de gewraakte Gedragscode vastgelegde verwerkingsprocedures zijn namelijk  onvoldoende dan wel onjuist getoetst aan vereisten voor de bescherming van privacy rechten van patiënten/verzekerden zoals vastgelegd in wet en verdrag.

Deze rechtszaak sleept zich al jaren voort door o.a. het lang traineren door de AP en het uitblijven van de aanpassing van de Gedragscode Zorgverzekeraars, na de uitspraak van de rechtbank Amsterdam uit 2013  dat de in de Gedragscode vastgelegde werkwijzen en procedures dienden te worden aangepast aan de fundamentele bezwaren vervat in deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Noch door de toezichthouder noch door ZN is echter na de uitspraak van de rechtbank Amsterdam uit 2013 actie ondernomen om de in de Gedragscode vastgelegde procedures en bedrijfsprocessen aan te passen. Dit terwijl ZN en zorgverzekeraars wèl nadrukkelijk hebben laten weten dat zij zich – tot op heden – aan deze Gedragscode gehouden bleven achten, ook nadat de door het CBP verleende goedkeuring daarvan door de rechter was vernietigd. Het uitblijven van aanpassing van verwerkingsprocedures aan de uitspraak van de rechter heeft inmiddels geleid tot het jarenlang niet legitiem verwerken van medische persoonsgegevens door zorgverzekeraars.

Op de websites www.vrijbit.nl en www.kdvp.nl is relevante informatie over loop van de zaken tot nu toe te vinden.

Beide zaken gaan om het belang van correct en zorgvuldig omgaan met medische gegevens, zijnde bijzondere( uiterst gevoelige) persoonsgegevens, en gaan dus over principiële zaken die de bescherming van het privéleven van de gehele Nederlandse bevolking aangaan.

De Openbare zitting van de Raad van State zal plaatsvinden op woensdag 20 december 2023 om 10:30 uur