maandag, 09 oktober 2023 19:07

Na ruim 8 jaar behandeling van het Hoger Beroep tegen het DBC informatiesysteem (DIS) van de NZa gepland

Op woensdag 13 december gaat de Raad van State de rechtszaak (201906618/1/A3) van Burgerrechtenvereniging Vrijbit tegen het DBC informatiesysteem (DIS) van de NZa behandelen. De openbare zitting begint om 12:00 uur.

Toelichting

Deze juridische procedure gaat over het handhavingsverzoek van Vrijbit aan de toezichthouder CBP ( nu AP), om in te grijpen tegen de wijze waarop de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa) de medische diagnose- en behandelgegevens (DBC) van de gehele Nederlandse bevolking periodiek opeist van de zorgverleners, deze zelf verwerkt in het DIS en vervolgens ook verstrekt aan derde partijen.

Voorgeschiedenis

In 2004 werd het DBC informatiesysteem (DIS) opgericht door het ministerie van VWS. Deze database bevatte de behandelgegevens van alle zorgaanbieders die medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg), geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg leveren in Nederland. Zorgaanbieders werden wettelijk verplicht om deze gegevens aan te leveren. Per behandeling dienden alle zorgactiviteiten te worden vermeld in een voorgeprogrammeerd DBC zorgcode systeem dat de basis vormde voor de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Deze gigantische database lag van meet af aan onder vuur omdat het een aantasting vormde voor de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim alsook vanwege de bezwaren tegen het oneerlijke, omslachtige en voor patiënten on transparante bekostigingsmodel.

Toen op 1 mei 2015 het Dis werd ondergebracht bij de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa), en daarmee onder de publieke verantwoordelijkheid van de NZa kwam te vallen, heeft Burgerrechtenvereniging Vrijbit daarop direct op 3 mei het handhavingsverzoek ’Stop Dis’ ingediend bij het College Bescherming Persoonsgegevens (nu AP).

Na alle mogelijke vertraging- en tegenwerkingspogingen, van beide toezichthouders (NZa en AP) en de instanties die de gegevens aankochten, zou door het indienen van het Hoger Beroepsschrift door Vrijbit, in augustus 2019, de zaak door de hoogste bestuursrechter beslecht gaan worden. Maar nadat zelfs de in 2022 reeds geplande zitting alsnog werd geannuleerd door een onsmakelijke zet van de AP, heeft de hoogste bestuursrechter laten weten dat de kwestie aanstaande 13 december om 12 uur op zitting behandeld zal gaan worden.

Dat is dan ruim 8 jaar na de start van de juridische procedure en 4 jaar na het indienen van het Hoger Beroepsschrift. En daarmee ook 4 jaar nadat de NZa voor de rechtbank Midden- Nederland toegaf voornemens te zijn om minder gegevens te gaan opvragen, omdat de opgeëiste dataset bij nader inzien inderdaad niet nodig was voor de beleidsdoeleinden waarop men de rechtmatigheid van het registreren, analyseren en doorleveren als noodzakelijk baseerde. Wat des te pijnlijker is omdat de NZa inmiddels via 2 pogingen ( Benchmark ROM en Honos) met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg juist veel méér data probeerde te bemachtigen. Met dezelfde onrechtmatige redenering dat men daartoe gerechtigd zou zijn omdat men deze data voor beleidsdoeleinden noodzakelijk acht.

Zie voor meer informatie en processtukken ons vorige artikel d.d. 03-01-2022 ‘Hoger beroepszaak Vrijbit tegen AP over het DIS diagnose behandel informatiesysteem getraineerd’. Waaruit duidelijk blijkt dat de AP, nog steeds geheel voorbij gaat aan bezwaren en tekortkomingen zoals verwoord in de uitspraak van de rechtbank Midden- Nederland EN ook aan de kernbezwaren die voorliggen in deze Hoger beroepszaak.