vrijdag, 15 september 2023 10:58

29-09-2023 Honos rechtszaak coalitie 'Vertrouwen in de GGZ' tegen de NZa

Op 29-09-2023 start de behandeling van de rechtszaak tegen de NZa vanwege de verplichte aanlevering van medische persoonsgegevens via de HONOS+ vragenlijsten, waarmee de NZa een databank met mentale profielen van alle GGZ-cliënten creëert.

De zitting staat gepland van13:30 – 16:00 uur in de rechtbank Midden-Nederland, Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht

Dagvaarding

Een coalitie van partijen – bestaande uit GGZ-cliënten, behandelaren, wetenschappers en een aantal maatschappelijke organisaties hebben een rechtszaak tegen de NZa gestart. Omdat het aanleveren van de zogenaamde HONOS-datalijsten een ongeoorloofde schending van het medisch beroepsgeheim vormt en indruist tegen het recht op bescherming van de privacy van patiënten. Dit alles vanwege de fictieve doelstelling dat de door de NZa verzamelde HONOS-gegevens door middel van algoritmische analyse en bewerking geschikt zouden zijn om toekomstige GGZ behandelingen te voorspellen en daarmee tot een kostenbesparing van de GGZ financiering gebruikt zouden kunnen worden.

Toelichting:

Wetenschappelijk is allang overtuigend bewezen dat de Honos-data absoluut ongeschikt zijn om een algoritme te ontwikkelen waarmee de kosten van GGZ-behandelingen zouden kunnen worden voorspeld. Het loslaten van algoritmes op een gigantisch datapakket aan persoons- diagnose- en behandelgegevens levert op individueel niveau geen betrouwbare voorspellende waarde op, laat staan dat daar dan kostenbesparing uit zou voortkomen.

Terwijl de algemene behoefte aan hulp bij geestelijke gezondheidsproblemen geografisch direct af te leiden zijn van de sociaal-economische positie van groepen uit de bevolking. Gegevens die wel geschikt zijn dus om beleid op te ontwikkelen om kostenbesparing te bewerkstelligen door de oorzaken van structurele zorgbehoeften aan te pakken.

De enige manier waarop de NZa haar inmiddels derde poging (DIS,ROM,Honos) om zoveel mogelijk data van patiënten en zorgverleners in de GGZ te bemachtigen kan omzetten in een kostenbesparend beleid is om de data te gebruiken als grondstof voor het ontwikkelen van gestandaardiseerde diagnose-behandel modellen, die vervolgens via de zorgverzekeringsmaatschappijen als enig verzekerde zorg kunnen worden opgelegd.

Zodat niet langer de zorgverlener samen met de zorgbehoevende de regie houden over de wijze van hulpverlening, maar dit via een vaste financierings categorisering van buitenaf kan worden opgelegd. Waarbij evident is dat als het pact van VWS, toezichthouder NZa en de zorgverzekeraars kunnen gaan bepalen wie al dan niet en op welke wijze en voor hoelang zorg kan krijgen het organiseren van kostenbesparing in de zorgsector eenvoudig te realiseren valt.

Schrijnend daarbij is dat mensen die niet meer kunnen rekenen op de vertrouwelijkheid in de spreekkamer, zeker waar het om geestelijke gevoelige medische gegevens gaat, zich wel zullen wachten om nog open met een psychiater of psycholoog te praten of helemaal geen beroep meer op hen zullen durven gaan doen. Dat leidt als afschik- ontmoedigingsbeleid vast wel tot de gewenste kostenbesparing en tot het terugdringen van wachtlijsten. Maar het strookt uiteraard niet met de opdracht van de overheid om mensen in geestelijke nood in staat te stellen om goede zorg te kunnen krijgen.

Welke informatie eist de NZa via de Honos+ lijst op?

Psychiaters en psychologen worden in de regeling verplicht om van iedere cliënt die bij hen onder behandeling is een ingevulde ‘HONOS+ vragenlijst’ aan te leveren. Deze vragenlijsten beslaan een brede verzameling sociale en mentale problemen, die de behandelaar een score moet geven om aan te geven hoe ernstig de problematiek van een cliënt is.

De in te vullen vragenlijst beslaat in totaal zestien onderwerpen, die samen een veelomvattend beeld geven van de mentale en sociale problemen die cliënten in de GGZ ervaren. Het gaat onder andere over agressieproblemen, fobieën en angsten, zelfverwondingen, alcohol- en drugsgebruik, depressies, relatieproblemen, seksuele problemen en waanvoorstellingen.ie file:///C:/Users/vrijbit/Downloads/HoNOS-vragenlijst-Instructie-bij-het-invullen.pdf

Voor meer informatie over de coalitie ‘vertrouwen in de GGZ’ zie: https://vertrouwenindeggz.nl/