dinsdag, 03 februari 2009 17:27

Het EPD de stand van zaken

Zoals ieder weet, komt er een elektronisch patiëntendossier (EPD), waarbij de zorgverleners (artsen, apotheken, ziekenhuizen, etc) verplicht worden zich aan te sluiten op het digitale landelijk schakelpunt. Daarmee kunnen de zorgaanbieders gegevens uitwisselen omtrent hun patiëntendossiers. De opzet is dat eind 2009 het overgrote deel van de zorgaanbieders is aangesloten. Deze wet is primair gericht op de zorgaanbieders, maar de patiënt is hier natuurlijk nauw bij betrokken, omdat zijn medische gegevens door betrokken zorgaanbieders onderling (kunnen) worden uitgewisseld.

Op dit moment vindt dit - meestal regionaal - al veelvuldig plaats, maar dat is op vrijwillige basis. Nu wordt het verplicht.
Op grond van de Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) kunnen medische gegevens aan derden worden verstrekt, indien de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven. Ik denk niet dat vele patiënten dat weten en dat hun zorgverlener uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft gevraagd. De patiënt heeft recht van inzage en correctie.

De toegang tot het EPD is voorbehouden aan de zorgverleners, die een behandelrelatie hebben met de patiënt en alleen voorzover noodzakelijk voor de behandeling , waarbij zij betrokken zijn.

Gezien de invoering van het EPD met de verplichte aansluiting voor zorgverleners op het landelijk schakelpunt heeft daarom Klink, de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan iedereen het Bezwaarformulier EPD toe gezonden. In wezen is dit nogal voorbarig, omdat de wet nog in behandeling is. Het wetsontwerp moet namelijk nog in de Eerste Kamer worden behandeld. De Tweede Kamer heeft deze week over een aantal moties gestemd die o.a betrekking hebben op het bezwaarschrift. Van de 5 moties zijn er 2 aangenomen. Deze zijn van de PvdA, waarin de regering verzocht wordt nadat de wet is aangenomen een nieuwe en gebruiksvriendelijke mogelijkheid te ontwerpen om bezwaar te maken.

De andere motie van het CDA wil dat de burger op elektronische wijze inzage heeft in zijn eigen dossier en in de inloggevens met daartoe voldoende beveiligde identificatie- en authenticatiemiddelen.

De minister ondersteunt deze 2 moties en ze heeft aangegeven hieraan prioriteit te geven, zodat de patiënt eind 2009 elektronische inzage kan krijgen in zijn gegevens. Er wordt gewerkt aan een verbeterde DigiD (is de huidige dan kennelijk niet goed ??) om dit zo te realiseren.

Zoals hiervoor al vermeldt, gaat de EK zich nu bezig houden met het EPD.
De vraag is moet Vrijbit naar de EK reageren met op/aanmerkingen op dit dossier en eventueel zelfs proberen gesprekken te voeren met die EK-kamerleden die dit onderwerp in hun portefeuille hebben??

Douwe Jansz

Meer in deze categorie: Alternatief bezwaar tegen EPD »