Vrijbit steunt de oproep om een eind te maken aan de geheime onderhandelingen over het handelsverdrag ACTA. Wij willen dat het Anti-Namaak Handels Verdrag (ACTA) zich beperkt tot het bestrijden van namaakproducten. En dat het niet gebruikt wordt als mogelijkheid om strafrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen overeen te komen die een eind maken aan het vrije gebruik van internet. We dringen erop aan dat de onderhandelingen bovendien niet langer in het geheim plaatsvinden, maar dat het transparant is hoe het verdrag tot stand komt.

Brief van Vereniging Vrijbit aan de informateurs prof.dr.U.Rosenthal en prof.drs.J.Wallage

Onderwerp: Vrijheid en privacy

Privacy – een species van het vrijheidsrecht, het recht op bescherming van de persoonlijke vrijheid - is de afgelopen 10 jaar dramatisch ingeperkt. Enerzijds is dit te wijten aan de technologische ontwikkelingen van de afgelopen tijd, anderzijds is privacy binnen overheidsbeleid het onderschoven kindje sinds de aanslagen van 11 september 2001.(1)

Meer dan dertig nieuwe wetten werden de afgelopen 10 jaar ingevoerd die de persoonlijke vrijheid beknotten.

Zonder noemenswaardig overleg met parlement en mensen uit het veld of de uitwerking wel effectief zou zijn. Niet gehinderd door het feit dat ze strijdig zijn met de Nederlandse Grondwet en/of hogere internationale wet- en regelgeving. Ook niet gehinderd door inzicht in de omvang of kennis van zaken over de negatieve effecten die de uitvoering met zich mee kan brengen.

Het gevoel van veiligheid en de daadwerkelijke veiligheid komen niet altijd overeen, zegt computerveiligheidsexpert Bruce Schneier. Bij TEDxPSU legt hij uit waarom we miljarden uitgeven aan risicoverhalen uit het nieuws, zoals het 'veiligheidstheater' dat zich afspeelt bij uw lokale vliegveld, terwijl we waarschijnlijkere risico's negeren -- en hoe we dit patroon kunnen doorbreken.

Bruce Schneier thinks hard about security -- as a computer security guru, and as a philosopher of the larger notion of making a safer world.

Welkom bij VRIJBIT

Over Vrijbit zondag, 21 september 2008 22:55

Wat is Vrijbit?

 
De vereniging Vrijbit stelt zich ten doel zich grensoverschrijdend in te zetten voor het recht op privacy, vrije communicatie en toegang tot informatie.
Vrijbit is een onafhankelijke organisatie en en bestaat louter uit vrijwilligers. Vrijbit steunt mensen die zich tegen de afbraak van privacy verweren en actie ondernemen om de controledrift een halt toe te roepen. Elke eerste zondag van de maand vanaf 14:00 uur organiseren we daarom in Utrecht werkvergaderingen voor leden en belangstellenden. Verder organiseert Vrijbit film en debat avonden, verzamelt nieuws en informatie en houdt lezingen. Vrijbit voert actie en staat initiatieven van derden bij met raad en daad.

Hoe is Vrijbit ontstaan?

kidprintVrijbit is ontstaan uit de oproep tot een volksopstand als protest tegen de plannen van de regering om de vingerafdrukken van iedere burger vanaf zes jaar te registreren en op te slaan in één centrale database.

Op 24 juni 2008 werd de vereniging Vrijbit opgericht met de gedachte het niet bij een eenmalig protest te laten. Sindsdien groeit het ledental gestaag en neemt de bewustwording van de burger inzake privacyverloedering in ras tempo toe.

Waarom is Vrijbit nodig?

De privacy van de burgers in Nederland en daarbuiten is de laatste jaren ernstig aangetast. Er worden continu nieuwe wetten ingevoerd die de rechtspositie van alle burgers ernstig verzwakken. Er worden steeds meer persoonlijke gegevens geregistreerd en opgeslagen in databases. Wat er met die gegevens gebeurt onttrekt zich volledig aan het zicht van de burgers om wie het gaat.

privacy1toetsIn de huidige en toekomstige maatschappij, is een dag zonder computers niet meer voor te stellen. De inzet van geautomatiseerde systemen ten behoeve van dataverwerking en datatransport bieden vele mogelijkheden, maar ook grote gevaren voor het individu en de samenleving. De inzet van informatie en communicatie technologie verandert de verhouding tussen mens en machine en mensen onderling. Daarbij ontstaat een spanning tussen wat mogelijk is en wat wenselijk is. Door toenemende overheidscontrole, en registratie van gegevens, inclusief meetbare lichaamskenmerken, vingerafdrukken en DNA profielen is de balans tussen wat technisch mogelijk is en wat wenselijk is in een gezonde samenleving ernstig verstoord.

Waarom lid worden van Vrijbit?

vrijbit protest

Zoals de industriële revolutie heeft geleid tot het ontstaan van de milieubeweging en de vakbeweging, zo vraagt de huidige informatie en dataverwerkende samenleving om een beweging ter bescherming van het recht op vrije communicatie, toegang tot informatie en recht op privacy. Of het nu gaat om het volhangen van de publieke ruimte met camera's, identificatieplicht, preventief fouilleren, gegevens registreren en uitwisselen, er dient een afweging te worden gemaakt tussen wat mogelijk is en wat wenselijk is, waarbij het doelbindings principe en het proportionaliteits beginsel weer recht wordt gedaan.

We vragen mensen die onze doelstelling onderschrijven om lid te worden van Vrijbit. Dat kan online, via de vrijbit kraam, of gewoon per post. Wie geen geregistreerd lid wil of kan worden, vragen we een financiële bijdrage te overwegen.Want ook al wordt al het werk zonder onkostenvergoeding en door vrijwilligers gedaan, er is simpelweg geld nodig om de onkosten te dekken.

Bovendien staan we te springen om praktische hulp van mensen die zich:

  • In willen zetten voor de nieuwsdienst.
  • Voorlichting kunnen geven.
  • Acties op touw willen zetten.
  • De pers, de politiek en de wetenschap willen lobbyen.
  • Posters kunnen maken.
  • Goede brieven kunnen schrijven.
  • Zich willen verdiepen in wetgeving en literatuur inzake bepaalde dossiers.
  • Fondsen willen werven.
  • Juridische steun kunnen bieden.
  • enz. enz. enz....

Steun Vrijbit door lid te worden!