Teken de petitie tegen strafbaarstelling illegaal verblijf

Wet en Regelgeving dinsdag, 14 mei 2013 10:04

illegaal-nee 59dacEr is in Nederland een reëel gevaar dat onschuldige mensen, enkel en alleen omdat ze niet over geldige documenten kunnen beschikken, door de overheid als criminelen zullen worden behandeld. Onder de titel 'Een restrictief en rechtvaardig immigratiebeleid, gericht op integratie' heeft het kabinet op 7 januari 2013 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om het illegale verblijf van migranten in Nederland strafbaar te stellen (no. 33 512). Onder datzelfde wetsvoorstel zouden mensen die zonder verblijfspapieren worden aangetroffen nooit meer legaal verblijf in Nederland kunnen verkrijgen, zelfs niet als er nieuwe feiten zijn die dat wel zouden rechtvaardigen.

Inmiddels is duidelijk dat de PvdA, ondanks de 'principiële' bezwaren van de partij waarschijnlijk instemt met het wetsvoorstel. Het criminaliseren van onschuldige burgers is strijdig met de fundamentele beginselen van de Nederlandse rechtsstaat en staat haaks op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Nederland geeft op internationaal vlak doorgaans hoog op over het belang van de bescherming van mensenrechten en huisvest notabene het Internationaal Hof van Justitie, maar dreigt in eigen huis nu actief de meest fundamentele mensenrechten te gaan schenden. Burgerrechtenvereniging Vrijbit is mordicus tegen het voorgenomen overheidsbeleid, en wenst net als talloze andere organisaties en particulieren, een krachtig protestgeluid te laten horen tegen het invoeren van dit wetsvoorstel

Wij eisen van de regering dat men af ziet van de letterlijk onmenselijke beleidsvoornemens. Ook roepen we iedereen op om tenminste IETS concreets te doen om te voorkomen dat, de beoogde groep onschuldige mensen ieder recht op leven in Nederland kan worden ontzegt.

Een simpele manier om uiting te geven aan uw afwijzing van het strafbaar stellen van illegaliteit wordt geboden via de petitie TEKEN MEE TEGEN STRAFBAARSTELLING ILLEGAAL VERBLIJF .

Lees voor nadere informatie waarom de wet niet alleen onmenselijk is maar ook geen oplossing biedt voor de problemen die het kabinet ermee aangeeft te willen oplossen de artikelen op http://www.strafbaarstelling.nl.

Daar vind u eveneens welke organisaties zich goed gedocumenteerd hebben uitgesproken tegen het wetsvoorstel.

Alvast bedankt voor uw steun!