Protest tegen aanvullende ID-plicht bij verkiezingen houdt aan.

Dossier Verkiezingen en Stemrecht dinsdag, 07 februari 2017 18:28

In 2009 werd de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen ingevoerd. Zogenaamd om verkiezingsfraude via persoonsverwisseling tegen te gaan, maar feitelijk als symboolpolitiek van een overheid die daadkrachtig wenste over te komen en als ontmoedigingsmaatregel tegenover burgers die geen paspoort of ID-kaart meer wilde aanvragen vanwege de dat jaar ingevoerde vingerafdrukverplichting.

Aan de werkelijke risico’s van manipulatie van de verkiezingsuitslagen door de onbetrouwbare software die ook in 2009 in gebruik werd genomen werd daar in tegen niets gedaan. Lees…

Net als alle eerdere jaren maakt Burgerrechtenvereniging Vrijbit bezwaar tegen de aanvullende ID-plicht en roept zij stemgerechtigden op om hierover protest aan te tekenen in het stemlokaal. Lees Chrono verslag vanaf 2009

De aanvullende ID-plicht draagt bij aan het ongezonde klimaat van wantrouwen tussen de burger en de overheid:

  • Een ongelofelijk ongedifferentieerd algeheel wantrouwen van de overheid naar de bevolking toe door van iedereen die met een persoonlijke- en van tal van veiligheidskenmerken en persoonsgegevens voorziene- stempas te eisen dat men door het tonen van een officieel ID-bewijs aantoont dat men zich niet voor een ander uitgeeft. De regering institutionaliseert daarmee een ongekend groot wantrouwen tegenover de bevolking omdat in principe iedere burger hiermee als potentieel verdachte van stemfraude wordt bestempeld.
  • Een wantrouwen van de burger naar de politiek toe omdat men A- als potentiële crimineel wordt behandeld. Nota bene door de overheid die hen behoort te vertegenwoordigen. En B- wordt opgezadeld met een ID-plicht waarvan, in tegenstelling tot de schrijnende gevolgen, nut en noodzaak niet zijn aangetoond.

Naast de dramatische gevolgen van bovenstaand wantrouwen voor het in stand houden van een parlementaire democratie in het algemeen, bevordert het in elk geval ook beslist niet de gewenste grotere opkomst van stemgerechtigden bij verkiezingen.

Dat de jarenlange waarschuwingen, over wat het gevolg is van wet-en regelgeving waarmee de overheid de burger als potentieel verdachte bestempelt, terecht waren wordt in het kader van het opkomend populisme en fascisme met de dag duidelijker. Dat zal ongetwijfeld niet alleen gevolgen hebben voor de opkomstpercentages maar ook in uiting komen in de uitslag van de komende verkiezingen.

Naast deze principiële bezwaren blijven we de Kiesraad er eveneens attent op maken dat de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen staatsrechterlijk ‘rammelt’:

  • Dit omdat de verplichting niet strookt  met de fundamentele waarden waarop ons rechtsstelsel is gebaseerd, namelijk dat een ieder  uitsluitend als daar gegronde reden voor zijn als verdachte mag worden aangemerkt. Een principieel uitgangspunt waardoor de bevoegdheden van de voorzitter van het stemlokaal, net als vóór de invoering van de aanvullende ID-plicht, beperkt dient te blijven tot het recht om uitsluitend  IN GEVAL VAN TWIJFEL het tonen van een identiteitsbewijs te vorderen.
  • Omdat er rechtsongelijkheid mee wordt gecreëerd naar burgers toe die niet over een tot 5 jaar verlopen ID-bewijs kunnen beschikken maar op grond van hun staatsburgerschap ZELF ( en niet bij schriftelijke volmacht door een ander) hun stem willen kunnen uitbrengen. Dat betreft in het bijzonder de burgers die zich al vanaf 2006 verzetten tegen de introductie van de biometrische op afstand uitleesbare paspoorten en ID-kaarten, waarvan de afschaffing van de vingerafdrukverplichting geen afdoende oplossing biedt en de juridische procedures ( momenteel ter beoordeling van het EHRM) nog voortduren.
  • Omdat kiezers die zelf hun stem uitbrengen gedwongen worden om een origineel identiteitsbewijs te tonen, terwijl voor het bij volmacht stemmen van hen die niet zelf aanwezig zijn een kopie van dit document voldoet, hetgeen ook er rechtsongelijkheid vormt.

We hebben daarom wederom een dringende oproep gedaan aan de Kiesraad om het initiatief te nemen om de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen te doen afschaffen.

Om wat druk op de ketel te zetten deden we dit vergezeld van een (WOB) verzoek om ons informatie ter hand te stellen ‘aangaande data over geconstateerde verkiezingsfraude middels persoonsverwisseling vanaf 2001 en met betrekking tot een feitelijke onderbouwing voor uw standpunt dat de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen een effectieve bijdrage zou leveren aan het bestrijden van verkiezingsfraude middels identiteits -fraude of diefstal’.

Download de brief 6-2-2017aan de Kiesraad

Daarnaast stellen we, net als voorheen, een aangepast Voorbeeldformulier beschikbaar om protest aan te tekenen in het kieslokaal. Waarbij we, ter herinnering nog maar weer eens aangeven dat de voorzitter van het Kieslokaal verplicht is om protesten - ook als dat alleen mondeling worden gedaan-  verplicht dient te vermelden in het proces-verbaal van de gang van zaken. En dat deze p-v’s dienen te worden ingebracht in het verslag van het hoofdstembureau van het stemdistrict en via deze weg bij de Kiesraad die de verkiezingen evalueert. Protesten kunnen ook nog ingebracht worden bij de openbare vergadering van het hoofdstembureau wat de tweede dag na de verkiezingen wordt gehouden.

Download Voorbeeldformulier protest ID-plicht bij Tweede Kamer verkiezingen15 maart 2017