18 maart 2015 verkiezingen Provinciale Staten /Eerste Kamer

Dossier Verkiezingen en Stemrecht donderdag, 26 maart 2015 00:42

Stem WIJS voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer & protester mee tegen de ondoelmatige en beledigende aanvullende ID-plicht bij verkiezingen. ( met update 16-3-2015)

Privacy Stemwijzer

Hoewel u een oproep heeft gekregen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten, is het van groot belang dat u bij het uitbrengen van uw stem rekening houdt met het feit dat dit bestuursorgaan op 26 mei zal bepalen wie er de komende 4 jaar  de dienst uit zullen maken in de Eerste Kamer.

Vandaar dat de Privacybarometer een Privacy Stemwijzer 2015 heeft ontworpen om u een handreiking te doen om uw keuze af te stemmen op het stemgedrág van de Eerste Kamerleden in de afgelopen periode. Dat wijkt namelijk nogal af van de partijprogramma’s en mooie woorden van de politici.

De Eerste Kamer is belangrijk als het om de bescherming van onze vrijheden gaat. De Eerste Kamer toetst of nieuwe wetsvoorstellen wel in overeenstemming zijn met bestaande wetten, waaronder de Grondwet. Zo heeft de Eerste Kamer een streep gehaald door het verplichte Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), heeft ze de slimme meter vrijwillig gemaakt (waar die eerste verplicht zou worden) en heeft ze een bewaarplicht voor reis- en bankgegevens voor de inlichtingendiensten voorkomen.

De komende periode worden er weer wetsvoorstellen met grote gevolgen voor de privacy in de Eerste Kamer behandeld. Zo is de Tweede Kamer nu bezig met het plan om alle auto's op snelwegen door kentekenscanners vast te laten leggen, maar ook met een voorstel om de geheime dienst het internet ongericht te laten afluisteren. Staan de hackplannen van minister Opstelten nog steeds in de steigers, komt de herziene wetgeving over marktwerking in de zorg weer aan bod, wordt een aanpassing van de wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens voorbereid, nieuwe databeschermingswetgeving en een nieuwe Datawet. De samenstelling van de komende Eerste Kamer is dus van zeer groot belang voor komende wetgeving met betrekking tot de bescherming van ons privéleven.

De stemwijzer bestaat uit zes stellingen over ‘privacy’ onderwerpen die de afgelopen periode in de Eerste Kamer aan bod zijn gekomen. Als u daarbij uw mening aangeeft kunt u direct zien met welke partij in de Eerste Kamer die het meest overeenkomt. Zonder dat de Privacy Barometer informatie verzameld over wat u invult.

PROTESTEREN tegen aanvullende ID-PLICHT

We vragen u- net als vorige verkiezingen- om protest aan te tekenen tegen de ondoelmatige, beledigende aanvullende ID-plicht om uw stem uit te mogen brengen.

Toelichting

U wordt met een persoonlijke stempas, voorzien van tal van persoonsgegevens, uniek uitgiftenummer en vermelding van het dichtsbijzijnde kieslokaal  opgeroepen om uw stem uit te brengen voor de volksvertegenwoordiging.

Na dat Vrijbit klachten had ingediend over het feit dat men de al dan niet vermeende verkiezingsfraude met stempassen beter zou kunnen bestrijden door gebruik te maken van het briefgeheim, dan door invoeren van een ID-plicht, krijgt u deze toegangspas tot deelname aan de verkiezingen in een gesloten envelope thuisgestuurd.

Toch vertrouwt de overheid haar burgers zó slecht dat er enkele jaren geleden een aanvullende ID-plicht in de Kieswet is opgenomen. Wie geen geldig officieel identiteitsbewijs laat zien naast de persoonlijke stempas krijgt geen stembiljet en mag niet stemmen. Terwijl voorheen de voorzitter van het stemlokaal uitsluitend de bevoegdheid had om bij verdenking van fraude om legitimatie te verzoeken.  Inmiddels is de ID-plicht, ook mede dankzij de acties van Vrijbit, zodanig versoepeld dat men een ‘tot 5 jaar verlopen ID-bewijs’ voor deelname aan de verkiezingen als geldig aanmerkt.

Maar het blijft een verfoeilijk, systeem.

Niet alleen omdat op geen enkele manier onderbouwt is dat deze maatregel doelmatig zou zijn tegen stemfraude. Ook het feit dat men een kopie van een ID-bewijs moet laten zien van degene waar men bij volmacht voor stemt, terwijl van mensen die lijfelijk aanwezig zijn geen kopie wordt geaccepteerd, vormt een aanfluiting als het werkelijk zou gaan om fraude tegen te gaan en is bovendien als rechtsongelijkheid formeel strijdig met ons rechtssysteem.

Vandaar dat we u opnieuw vragen om hier tegen te protesteren. Dat kan eenvoudig door uw bezwaar kenbaar te maken aan de voorzitter van het stembureau. Deze is daarop verplicht om aantekening van uw protest te maken in het verslag van bevindingen van het betreffende stembureau (p-v). Hiervan moet dan vervolgens melding worden gemaakt bij de vergadering van het hoofdstembureau de dag na de verkiezingen. Een gelegenheid waarbij u uw protest alsnog ook rechtstreeks mondeling kunt inbrengen. Vervolgens wordt de Kiesraad er van op de hoogte gesteld.

Op deze manier komt bij dit invloedrijke orgaan dan minstens het signaal binnen dat niet alle burgers er van gediend zijn dat ze, nota bene bij het kiezen van de volksvertegenwoordiging,  door de eigen overheid preventief gecontroleerd worden op verdenking van fraude. De Kiesraad kunt u natuurlijk ook rechtstreeks hierover aanschrijven.

Bugerrechtenvereniging Vrijbit stelt ook weer Voorbeeldbrieven beschikbaar om protest aan te tekenen in het stemlokaal en bij de Kiesraad.

Voorbeeldbrief protest tegen aanvullende iD-plicht in stemlokaal Pdf

Voorbeeldbrief protest tegen aanvullende iD-plicht aan Kiesraad Pdf

Update 16-3-2015 verzoek tot afschaffen aanvullende ID-plicht aan Kiesraad en Kamerleden

Tot Slot

We wijzen u er op dat als u niet over een identiteitsbewijs beschikt of enkel over een dat langer dan 5 jaar verlopen is, er nog één U-bochtconstructie bestaat, waarbij uw stem niet verloren hoeft te gaan. Als u 14 dagen vóór de verkiezingen aan de burgemeester een verzoek doet om zonder ID-bewijs te mogen stemmen krijgt u een brief thuisgestuurd waarmee u iemand kan machtigen om zonder kopie van een ID-bewijs namens u een stem uit te brengen. Als staatsburger kan men u namelijk niet helemaal verbieden om uw stem uit te brengen.

In dat geval, als u bijvoorbeeld zodanig bezwaar heeft tegen de in 2006 ingevoerde de biometrische gechipte paspoorten en ID-kaarten werden ingevoerd dat u sindsdien niet meer over een dergelijk document kan beschikken, kan u indirect uw stem alsnog laten uitbrengen. Maar zelf stemmen is daarbij uitgesloten. Wat u wellicht aanleiding geeft om ook daarover een pittige brief naar de autoriteiten te schrijven of in te brengen in de rechtszaken tegen de Paspoortwet.