dinsdag, 26 november 2013 12:35

OPEN BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE EERSTE KAMER met oproep tot verwerpen wetsvoorstel vingerafdrukregistratie van alle vreemdelingen

Ook de veteraan  moet volgens Teeven voortaan voor herdenking van de oorlog zijn vingerafdrukken afstaan. Ook de veteraan moet volgens Teeven voortaan voor herdenking van de oorlog zijn vingerafdrukken afstaan.

Utrecht 26-11-2013

update:persbericht 26-11-2013 Eerste Kamer Het debat over het wetsvoorstel Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen in de Eerste Kamer wordt heropend. Over het wetsvoorstel zou dinsdag gestemd worden, maar op verzoek van de PvdA-fractie komt er een derde termijn; de Eerste Kamer stemde hier dinsdag mee in. De derde termijn zal mogelijk volgende week plaatsvinden.

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Vanmiddag gaat u stemmen over het wetsvoorstel 33.192, wat tot opzet heeft om van alle vreemdelingen die Nederland willen gaan bezoeken en van allen die hier al verblijven, 10 vingerafdrukken en een digitale gezichtsscan af te nemen. Biometrische data die zowel voor individuele identificatie als voor sleepnetanalyse bij strafrechtelijk onderzoek geregistreerd gaan worden in een Nationaal Nederlandse Vreemdelingen Databank.

U constateerde zelf al de frappante overeenkomst met de wetsgeschiedenis van de Paspoortwet in 2009, waarmee de grondslag werd gelegd voor een nationale databank met vingerafdrukken en digitale gezichtsopname van Nederlandse staatsburgers. Waarbij ook toen met het voorstel van wet geen duidelijkheid werd verschaft aan het parlement over nut en de noodzaak van de maatregelen de cijfermatige onderbouwing van de look-a-like fraude, om de proportionaliteit van de maatregel te kunnen toetsen werd achtergehouden.

Ook toen werd de opzet van een centrale databank formeel aan de man gebracht als instrument ter bestrijding van fraude, waar de werkelijke reden bestond uit de wens van de regering om biometrische gegevens, van onschuldige en niet verdachte personen te kunnen inzetten voor de opsporing en gebruik door veiligheids-en inlichtingendiensten.

Ook toen werd de EU Verordening die tot opslag van vingerafdrukken in de paspoortdocumenten verplicht, als rechtsgeldige grondslag aangevoerd waarmee inbreuk gemaakt kon worden op het EVRM en de Grondbeginselen van de EU. En ook toen werd u voorgespiegeld dat een ander gebruik van de biometrische kenmerken dan waartoe de Verordening uitdrukkelijk als uitsluitende toepassing toe verplicht, niet strijdig zou zijn met EU wetgeving.

De visie van het kabinet hierop beloofde men u toe te sturen nadát u met de wet heeft ingestemd.

We brengen u in herinnering dat diverse Eerste Kamerleden in de rapportage i-Overheid van de WRR opbiechtten dat men veel te lichtvaardig met de Paspoortwet had ingestemd.

En wijzen u erop dat het voorliggende voorstel een identieke constructie kent, waarbij alle vereisten om bij wet inbreuk te mogen maken op het fundamentele mensenrecht op bescherming van de privacy en lichamelijke integriteit met voeten worden getreden. Doelbinding ontbreekt, proportionaliteit kan niet getoetst, subsidiariteit door bij bestrijding van fraude gebruik temaken van reeds bestaande instrumenten wordt weggewuifd. Het recht op gewetensbezwaar zoals vastgelegd bij hogere wetgeving wordt ook dit keer eenvoudigweg genegeerd teneinde van ALLE vreemdelingen de lichaamskenmerken te kunnen opeisen die tot het moment van afname een onlosmakelijk deel uitmaken van hun identiteit.

Ook maken we u er op attent dat het justitieel gebruik van ongeclassificeerde grootschalig opgeslagen biometrische data van onschuldige burgers door het EU Hof voor de Rechten van de Mens - het hoogste rechtsorgaan in deze- al meermalen uitdrukkelijk is verboden. Een gegeven waar de indieners van het wetsvoorstel zich ook dit keer proberen onderuit te draaien met de vermelding dat de wet ook bedoeld is voor rampenbestrijding en identificatie van slachtoffers.

Hetgeen in alle lopende procedures tegen de Paspoortwet als argument wordt aangevoerd, wanneer alle andere doelstellingen geen stand blijken te houden, waardoor op grond van openbare orde handhaving om de wet alsnog niet buiten werking te stellen.

De boterzachte randvoorwaarden betreffende het verlenen van toestemming om de bevoegdheid tot gebruik voor justitiële doelen te kunnen inzetten, evenals de framing dat het bij verdenking van strafbare feiten waar voorlopige hechtenis of 4 jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd om ernstige delicten zou gaan, is ook van veel andere wetsvoorstellen bekend. Maar in dit verband dus, net als bij de Paspoortwetgeving, niet alleen onvoldoende om de bevoegdheden van politie en justitie op te rekken maar principieel buiten de orde.

Tot zover is dit alles u (mogelijk) al bekend.

Betreffende de uitspraken van het EU Hof van Justitie bleek u ( in debat 18-11 j.l.) evenwel niet te beschikken over de correcte informatie dat het arrest in de Duitse ‘zaak Schwarz’ geen adequaat antwoord is gegeven op de prejudiciële vragen van de Raad van State over de Nederlandse situatie.

Vandaar dat we u bij deze de meest recente- gisteren bij de Raad van State binnengekomen- informatie doen toekomen waaruit blijkt dat uitspraak van het HvJ ten onrechte door de staatssecretaris wordt opgevoerd als vaststaande finale uitspraak over de rechtsgeldigheid van de EU Verordening en de nationale bevoegdheid van lidstaten om het gebruik van biometrie anders in te zetten dan wat het gebruik van de Verordening als uitsluitende toepassing aanduid. De inhoudelijke informatie betreft de inbreng van meerdere personen waarvan de Hoger beroepszaken bij de Raad van State zijn stilgelegd. Inhoudelijk beperken ze zich qua feitelijke inbreng tot de 2 bijgevoegde reactie betreffende de zaak Willems en v. Luijck.

We raden u ten sterkste af om goedkeuring te verlenen aan het wetsvoorstel.  

Naast alle reeds aangeduide redenen ook omdat er geen sprake is van de vereiste ‘voorzienbaarheid van de wetgeving’, zolang de minister van BZK en de minister president zelf geen zicht blijken te hebben op de manier waarop internationale inlichtingendiensten kunnen beschikken over de biometrische, financiële, medische en telecommunicatie data, en combinatie daarvan, van de Nederlandse bevolking. De rechtszaak hierover dient morgen bij de rechtbank Den Haag.

Wij danken u voor uw aandacht,

We hopen erop te kunnen rekenen dat u leergeld heeft betaald met de wijze waarop de Paspoortwet tot stand is gekomen.

Hoogachtend namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit

J.M.T. Wijnberg- voorzitter
www.vrijbit.nl