maandag, 15 juli 2013 20:23

Chrono overzicht wetgeschiedenis wetsvoorstel Prostitutie registratie

2009

10 november 2009 indiening wetsvoorstel 32 211 ‘Wet regulering van prostitutie en bestrijden misstanden in de seksbranche’

2010

Begin 2010 was ook het VN-Comité tegen discriminatie van vrouwen er (door lobby van VVR Clara Wichmann) kritisch over; Lees

2011

11 maart 2011 Amendement Rouvoet over een vergunningsplicht voor de thuiswerkende prostituee  TK, 32

brief regering; Beantwoording vragen gesteld tijdens de mondelinge behandeling van regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (32 211) en het oordeel over de ingediende amendementen TK, 33

Vierde nota van wijziging TK, 34

 1. maart 2011 voortzetting behandeling nr. 60, item 29, blz. 47-78

Gewijzigd amendement Arib ter vervanging van nr. 29 over raadpleging van de GGD TK, 35

 

Gewijzigd amendement Van Toorenburg/Van der Steur ter vervanging van nr. 16 over hogere straffen i.v.m. mensenhandel TK, 36

 

Gewijzigd amendement Arib ter vervanging van nr. 22 over de inrichting van een landelijke registratie van geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen van prostitutiebedrijven. TK, 37


Nader gewijzigd amendement Arib ter vervanging van nr. 37 over de inrichting van een landelijke registratie van geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen van prostitutiebedrijven. TK, 38


Motie Gesthuizen over de capaciteit en expertise bij politie en toezichthouders TK, 39


Motie Gesthuizen over het verbeteren van de sociale positie van de prostituee TK, 40


Motie Gesthuizen over de effectiviteit van de registratieplicht TK, 41


Motie Rouvoet over uitstapprogramma's TK, 44


Motie Rouvoet over prostituees uit Oost-Europese landen TK, 45


Motie Dibi over de maatschappelijk en rechtspositie van sekswerkers TK, 43


Motie Van Toorenburg en Arib over doelgroepspecifieke maatregelen TK, 42


Motie Rouvoet over passende arbeid voor ex-prostituees TK, 46


Motie Arib over het versterken van de sociale positie van prostituees TK, 47

 

gewijzigde motie Gesthuizen en Dibi over het verbeteren van de sociale positie van de prostituee (ter vervanging van 32211, nr. 40) TK, 48

17 maart 2011 Amendement Van der Staaij/Agema ter vervanging van nr. 11 over het niet-uitputtend specificeren van de weigeringsgrond voor de verlening van een vergunning van een exploitant of beheerder van een seksinrichting vanwege slecht levensgedrag. TK, 51

Gewijzigd amendement Agema ter vervanging van nr. 24 over het invoegen van een uiterste termijn voor het doorgeven van wijzigingen TK, 49

18 maart 2011 Gewijzigd amendement Gesthuizen/Rouvoet, ter vervanging van nr. 54, over het voorhangen van de AMvB uit artikel 8, derde lid. TK, 57

Gewijzigd amendement Gesthuizen/Rouvoet, ter vervanging van nr. 55, over het voorhangen van de AMvB uit artikel 29, eerste lid. TK, 58

Gewijzigd amendement Van der Staaij/Agema, over het toevoegen van een weigeringsgrond voor de verlening van een vergunning. TK, 56

Amendement Gesthuizen/Rouvoet, over het introduceren van een zware voorhang bij artikel 8.
TK, 54

Nader gewijzigd amendement Rouvoet/Van der Staaij, over instellen van een landelijk register van geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen van seksbedrijven.
TK, 53

 1. maart 2011 Gewijzigd amendement Arib ter vervanging van nr. 21 over het laten vervallen van de registratieplicht. TK, 59
 2. maart 2011 Gewijzigd amendement van de leden Rouvoet / Van Toorenburg ter vervanging van nr. 32 over ruimte voor gemeenten nadere regels te stellen die ook betrekking kunnen hebben op de thuiswerkende prostituee TK, 61
 3. maart 2011 stemmingsoverzicht Tweede Kamer stemming nr. 66, item 12, blz. 20-22

brief regering; Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche TK, 60

brief regering; Reactie op het gewijzigd amendement Rouvoet/Van Toorenburg (32211, nr. 61) over ruimte voor gemeenten nadere regels te stellen die ook betrekking kunnen hebben op de thuiswerkende prostituee TK, 62

29 maart 2011 gewijzigd voorstel van wet EK, A

12 april 2011 korte aantekening commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en voor Justitie (Just.)

24 mei 2011 korte aantekening commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en voor Justitie (Just.)

31 mei 2011voorlopig verslag commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en voor Justitie (Just.) EK, B

1 november 2011memorie van antwoord EK, C

8 november 2011korte aantekening

15 november 2011brief regering; Bestrijden schijnzelfstandigheid in de prostitutiebranche TK, 64

29 november 2011korte aantekening

13 december 2011 nader voorlopig verslag EK, D herdruk

2012

26-1-2012 Registratiebewust of -belust; de peesdatabase van Opstelten column Platform Burgerrechten
 

29-2-2012 Brief Platform Bescherming Burgerrechten aan Eerste Kamer( met afschrift aan minister van Justitie)

16 maart 2012nadere memorie van antwoord EK, E

20 maart 2012korte aantekening

23-3-2012 Privacynieuws Prostitutieplan strandt in Eerste Kamer

23-3-2012 Spits  http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/03/prostitutieplan-strandt-in-eerste-kamer

4 mei 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanvullende informatie betreffende wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche EK, F

8 mei 2012 korte aantekening commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)

15 mei 2012 korte aantekening commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)

5 juni 2012 korte aantekening commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)

9 juni 2012 korte aantekening commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)

10 juli 2012korte aantekening commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)

12 juni 2012 korte aantekening commissie Veiligheid en Justitie (V&J)

18 juli 2012 verslag van een informatiebijeenkomst EK, H   Bevat bijlagen

19 juni 2012 eindverslag EK, G

25 september 2012 korte aantekening commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)

27 oktober 2012 e-mail Privacy First aan Eerste Kamer  http://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/wetgeving/item/594-oproep-tegen-centrale-database-prostitutie.html.

28 oktober 2012 Open brief PrivacyBarometer aan politiek

30 oktober 2012 behandeling nr. 5, item 7, blz. 10-33 Eerste Kamer besloot de de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden in afwachting van een herbezinning van de minister op de door diverse woordvoerders geuite bezwaren over de uitvoerbaarheid van de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten.

In de eerste termijn aan de kant van de Kamer werden door diverse woordvoerders ernstige bezwaren geuit over onder meer de in het wetsvoorstel geregelde registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten. De Minister van Veiligheid van Justitie gaf naar aanleiding van deze geuite bezwaren aan zich te willen herbezinnen op het wetsvoorstel en vroeg de Kamer de behandeling aan te houden. Bij monde van senator Duthler (VVD) gaf de Kamer unaniem gehoor aan dit verzoek, waarna de behandeling tot nader order is aangehouden.

2013

27-1-2013 stop met prostituee als onderdeel van het probleem te zien’ -verslag 2-2-2012  http://www.platformburgerrechten.nl/artikelen/2012/cybercafeprostitutie

Januari 2013 - Evaluatie breed maatregelenpakket barrièrevorming mensenhandel

gemeente Utrecht

 

8-3-2013 Brief minister van Veiligheid & Justitie aan Eerste Kamer ‘Herbezinning wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’

 

 1. maart 2013
  korte aantekening commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)
 2. maart 2013
  korte aantekening commissie Veiligheid en Justitie (V&J)
 3. maart 2013
  behandeling van het wetsvoorstel Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101) ( 33309 )
  nr. 67, item 11, blz. 56-76
 4. maart 2013
  Motie van de leden Segers en Hilkens over strafbaar stellen van prostitutie onder de 21 jaar
  TK, 9
 5. april 2013
  korte aantekening commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)
 6. april 2013
  Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op de brief van 8 maart 2013 (EK 32.211, I)
  EK, J   Bevat bijlagen

24-5-2013 Privacybarometer Brief aan de politiek Wetsvoorstel en onderbouwing aanpak bestrijding misstanden in de prostitutie moet beter.  http://www.privacybarometer.nl/

28-5-2013 voortzetting behandeling van het wetsvoorstel minister Opstelten geeft aan dat hij gelet op de bezwaren de vergewisplicht niet in werking zou laten treden, maar de registratieplicht wilde handhaven. De Eerste Kamer gaf in reactie daarop, bij monde van senator Duthler (VVD), aan behoefte te hebben aan nadere motivering en toelichting en besloot het debat te schorsen in afwachting van een brief van de minister. In die brief deed de minister al de concessie om de vergewisplicht via een novelle te schrappen.

Noten : beantwoording van vragen, gesteld tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32.211 op 30 oktober 2012
nr. 28, item 7, blz. 47-59

 1. mei 2013
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over betrekken van (zelforganisaties van) prostituees bij totstandkoming en uitvoering van het prostitutiebeleid
  EK, K
 2. mei 2013
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over splitsing van dit wetsvoorstel door middel van een novelle
  EK, L

 

12 juni 2013 expertmeeting Eerste Kamercommissies voor V & J en voor BZK/Hoge Colleges van Staat/AZ en Huis der Koningin.

Voor de bijeenkomst zijn de volgende deskundigen uitgenodigd: de heer Eberhard van der Laan burgemeester Amsterdam, mevrouw Alexandra van Dijk directeur De Rode Draad, de heer Henk Werson expert mensenhandel/mensensmokkel KLPD, mevrouw Marjan Wijers bestuurslid Vereniging voor Vrouw en Recht/Clara Wichmann, mevrouw Yolanda van Doeveren afdelingshoofd MGZ registratiepunt prostitutiebeleid GG&GD Utrecht en mevrouw Marieke Ridder-Wiskerke programmaleider prostitutie Soa Aids Nederland.

Tijdens de bijeenkomst zal gesproken worden over de uitvoeringsaspecten van dit wetsvoorstel en dan in het bijzonder over de registratieplicht.

25 juni 2013 brief minister Opstelten (32 211) aan EK ‘Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en

bestrijding misstanden seksbranche)

 1. juni 2013 korte aantekening commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)
 2. juni 2013 brief inzake Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
  EK, M

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) laat in een brief aan de Senaat weten dat hij bereid is de voorgenomen registratieplicht voor prostituées en de zogenoemde vergewisplicht voor klanten van prostituées te schrappen uit het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche dat momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling is.

2 juli 2013 De voornaamste maatschappelijke druk tegen het wetsvoorstel komt sinds jaar en dag van VVR Clara Wichmann  http://www.vrouwenrecht.nl/2013/07/03/brief-aan-eerste-kamer-over-wetsvoorstel-regulering-prostitutie-2-juli-2013/.

7 juli 2013 Eerste rapportage CRM stand van Mensenrechten in Nederland

8 juli 2013 Eerste Kamerdebat over de Prostitutiewet met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie

stenogram plenaire vergadering 8 juli 2013

 

 1. juli 2013 heeft de Eerste Kamer de motie-Strik c.s. aangenomen, die de regering verzoekt door middel van een novelle twee onderdelen uit de Prostitutiewet te halen: de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten. De fracties van de ChristenUnie en de PVV stemden tegen.  http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20130709/senaat_vraagt_om_novelle.

Het aannemen van de motie-Strik betekent dat de minister ook de registratieplicht laat vallen. In afwachting van de novelle wordt de Prostitutiewet als geheel aangehouden. De wet komt weer in behandeling als de Tweede Kamer de novelle heeft geagendeerd. Het ontwerp voor deze novelle is volgens de minister nagenoeg gereed; de minister streeft er naar dit per 1 juli 2014 in werking te laten treden

Een tweede motie van senator Strik over het betrekken van zelforganisaties van prostituees werd aangehouden in afwachting van de novelle. Deze motie werd door de minister ontraden. Dit najaar zal de minister de ontwerp AMvB voorleggen aan de Kamer, dat de vergunningplicht uitwerkt.

. stenogram plenaire vergadering 9 juli 2013