Print deze pagina
maandag, 15 juli 2013 20:50

Wetsvoorstel landelijk registratiesysteem prostitutie door Eerste Kamer verworpen

- weer een staaltje van doorgeschoten, averechts werkende controledrift van de overheid -

Op 10 november 2009 werd aan de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet regulering van prostitutie en bestrijden misstanden in de seksbranche’ (32 211) aangeboden.

Het wetsvoorstel beoogt een landelijk registratiesysteem voor prostituees in te voeren evenals een vergewisplicht voor klanten. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel maart 2011 in de Tweede Kamer een reeks van amendementen ingediend, waarop het oorspronkelijke voorstel werd gewijzigd gewijzigd voorstel van wet   EK, A

Eind november 2011constateerde de Eerste Kamercommissie dat er evenwel zoveel haken en ogen aan het, inmiddels door de Tweede Kamer goedgekeurde, wetsvoorstel zaten dat  de commissie besluit het voornemen te laten varen om de behandeling van dit wetsvoorstel nog voor het kerstreces af te ronden’.( 29 november 2011 korte aantekening )

Het wetsvoorstel is uiterst omstreden, en ontketende dan ook een golf van kritiek.

Samen met de andere leden van het Platform Bescherming Burgerrechten stelde Burgerrechtenvereniging Vrijbit een brief op waarin alle kritiek gebundeld werd betreffende dit voorstel vanuit de optiek van de aantasting van de mensenrechten.

Voor het uitgebreide chronologische verslag van de wetsgeschiedenis 2009-2013 dat Burgerrechtenvereniging Vrijbit daarover opstelde, zie …

Kort samengevat komt de kritiek erop neer dat:

1. Het middel van registratie van prostituees en de opslag van hun gegevens in een centrale databank flagrant in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Het middel van registratie van prostituees, zo wijzen die onderzoeken uit, niet geschikt is om het doel van bestrijding van misstanden in de seksbranche te bereiken.
3. Het middel erger is dan de kwaal in zoverre dat het vrouwen, prostituees en eventuele slachtoffers van mensenhandel kwetsbaarder maakt.
4. Er andere oplossingen gezocht kunnen worden voor het probleem (oftewel het zogeheten subsidiariteit principe in acht genomen had dienen te worden).

Voor integrale tekst brief zie: Platform Bescherming Burgerrechten

Op 29 februari 2012 werd de brief verstuurd aan de Eerste Kamer met het uitdrukkelijke verzoek om de wet NIET aan te nemen.

De vernietigende kritiek bleef aanzwellen en Vrijbit bleef zich daar via advisering aan de Privacy Barometer voor inzetten. Privacy Barometer publiceerde op 8 oktober 2012 kritiek via een open brief. En ook op 24-5-2013 een vervolg hierop via de ‘ Brief aan de politiek Wetsvoorstel en onderbouwing aanpak bestrijding misstanden in de prostitutie moet beter’.

Vlak voor het zomerreces op 8 en 9 juli 2013 maakte de Eerste Kamer eindelijk korte metten met het voorstel. Men besloot om het wetsvoorstel zoals het er ligt te verwerpen. Men gaat dit keer niet akkoord met de, steeds vaker gebruikte pogingen van de regering, om de uitvoering van het principieel ondeugdelijk wetsvoorstel, buiten de wet om via Algemene Maatsregelen van bestuur' wat af te zwakken.

Op 9 juli 2013 nam de Eerste Kamer de motie-Strik c.s. aan, die de regering verzoekt door middel van een novelle twee onderdelen uit de Prostitutiewet te halen: de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten. De fracties van de ChristenUnie en de PVV stemden tegen.  https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20130709/senaat_vraagt_om_novelle.

Het aannemen van de motie-Strik betekent dat de minister ook de registratieplicht laat vallen. In afwachting van de novelle wordt de Prostitutiewet als geheel aangehouden. De wet komt weer in behandeling als de Tweede Kamer de novelle heeft geagendeerd. Bron: stenogram plenaire vergadering 9 juli 2013  

Een tweede motie van senator Strik over het betrekken van zelforganisaties van prostituees werd aangehouden in afwachting van de novelle. Deze motie werd door de minister ontraden. Dit najaar zal de minister de ontwerp AMvB voorleggen aan de Kamer, dat de vergunningplicht uitwerkt.

Voor het uitgebreide chronologische verslag van de wetsgeschiedenis 2009-2013 dat Burgerrechtenvereniging Vrijbit daarover opstelde, zie …