maandag, 14 mei 2012 18:01

Persbericht:overheid legt elektronische uitwisseling van persoonsgegevens in handen van KPN - Binnenkort in buitenlands beheer van rijke Mexicaan of rijke Rus?

Onlangs berekende Sargasso dat de overheid meer dan 5000 databases in beheer heeft met daarin persoonsgegevens van Nederlandse burger. Uitwisseling van deze gegevens gebeurt meer en meer via elektronische weg. Het overgrote deel van de informatiestromen vind plaats via het voormalig intergemeentelijk en rijksoverheid-netwerk GemNet, wat inmiddels volledig in private handen is gekomen.

Privatisering van KPN en GemNet.

KPN werd aanvankelijk, na de opheffing van de nationale postdienst PTT in 1998, een semi-overheidsbedrijf. De overheid behield zeggenschap op het beleid en bestuur via het bezit van een ‘gouden pakket’ aandelen. Sinds de overheid al haar aandelen KPN verkocht kwam KPN in 2006 volledig in handen van particulieren. Ook kocht het bedrijf dat jaar GemNet op van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

GemNet functioneert nu, zonder dat vele gebruikers zich daarvan bewust zijn, niet langer als intergemeentelijk- en rijksoverheids telecommunicatienetwerk. Gemet is uitsluitend nog een merknaam voor allerhande KPN dienstenpakketten.

Gemnet wordt niet alleen meer door overheidsinstanties gebruikt, maar is een digitale snelweg geworden waaraan iedere particuliere burger, iedere ondernemer en elke organisatie kan deelnemen voor het uitwisselen van informatie en elektronisch factureren van en naar de overheid.

Beheer overheidsinformatie in particuliere handen

Als beursgenoteerd bedrijf worden de aandelen KPN verhandeld aan de hoogste bieder. Daarmee is het puur van geld afhankelijk wie het beheer in handen krijgt. Het beheer van het elektronisch uitwisselingssysteem waarmee de overheid nagenoeg de gehele uitwisseling van de persoonsgegevens van de Nederlandse bevolking organiseert. Een voorproefje van wat daarvan de gevolgen (kunnen) zijn bleek toen begin mei dit jaar de Amerikaanse zakenbank Morgan-Stanley een belang van ruim 10% KPN had verworven en bekend werd dat de rijkste man van de wereld, de Mexicaanse meneer Slim, met zijn bedrijf América Móvil, een bod had uitgebracht op aandelen KPN. Bron ANP

Wie zich de DigiNotar affaire even in herinnering brengt, waar door falsificaties van veiligheidscertificaten websites van de overheid en het hele DigiD autorisatiesysteem onbeveiligd bleken te zijn, en wie daarbij bedenkt met welke veiligheidsproblemen de KPN het afgelopen half jaar nog meer te kampen heeft gehad, kan zich een beeld vormen van de onveiligheid van een overheids-informatie-syteem wat zich verlaat op private partijen.

De consequenties van verkoop van aandelen aan mensen als Slim laten zich raden, in overweging genomen dat hij in Mexico berucht is vanwege het feit dat hij het onderhoud van een goed en veilig laten functioneren van zijn telecommunicatienetwerk bepaald niet tot zijn prioriteiten rekent.

Beheer uitwisseling persoonsgegevens door de overheid in particuliere handen

De contact brochure van Gemnet geeft een helder overzicht van de overheidinstanties die KPN het beheer van de persoonsgegevens laten verzorgen. En van de verstrekkende reikwijdte daarvan.

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de rol van het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR). Via deze afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vind via KPN/Gemnet, de online bevraging plaats van alle volledige persoonslijsten uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en uitwisseling van persoonsgegevens uit het GBA. Ook de uitwisseling van het sleutel BurgerServiceNummer (BSN), wat toegang iedere burger koppelt aan álle informatie die de overheid over de persoon beschikt. En zelfs het tele transport van de gegevens van paspoorten en ID-kaarten. Door het systeem te gebruiken voor het aanvraag –en uitgifteproces van de pasoorten en ID-kaarten, worden op deze manier ook de biometrische van de burgers via de virtuele digitale snelweg verstuurd tussen de gemeentes en de Franse fabrikant van de documenten, de firma Morpho. Dat geldt niet allen voor Nederland maar tevens voor de Antillen.

Overheid brengt de burger in gevaar

In dit proces van informatie uitwisseling en opbouwen van databestanden wordt burgers de regie over hun leven volkomen uit handen genomen. Mensen worden via allerlei wettelijke verplichtingen en regelingen gedwongen om hun persoonsgegevens toe te vertrouwen aan onveilige systemen, zonder dat zij iets kunnen doen om te verhinderen dat zij ten prooi vallen aan misbruik. Dit geldt tot en met hun onvervangbare lichaamskenmerken aan toe, waardoor bij misbruik van de gegevens voor identificatiefraude of diefstal onherstelbare schade kan ontstaan.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit is van mening dat de overheid zowel de burgers individueel als de samenleving als geheel, in gevaar brengt door de wijze waarop men het beheer van de informatie uitwisselingssystemen van persoonsgegevens uitbesteed.

Dit betreft wat de opslag van vingerafdrukken en gezichtscans voor paspoorten en ID-kaarten, slechts één van de vele veiligheidsrisico’s die het gebruik van biometrie voor deze documenten met zich meebrengt.

Lees ook artikel: Beheer tele transport van persoonsgegevens voor paspoort en ID- kaart is onveilig en in commerciële handen.