woensdag, 15 december 2010 22:31

Burgers als ‘datapakketten’ in de ban van hoogopgeleiden

Leve de Rechten voor de Mens?

Burgers worden niet langer beschouwd als unieke mensen die samen de bevolking vormen, maar als ‘datapakketten’ die een optelsom vormen van de over hen vastgelegde gegevens en beoordelingen daarvan.

Column ter gelegenheid van de internationale Dag van de Rechten van de Mens 10 december 2010
J.M.T.Wijnberg - voorzitter van de vereniging Vrijbit

Dinsdag 7 december las ik in de Volkskrant de aankondiging van een nieuw boek geschreven door N.Bovens en A.Wille dat een tweedeling in de maatschappij signaleert aan de hand van de scheiding der hoogopgeleiden en mensen die geen diploma’s hebben van hoger- en universitair onderwijs. Over de spanning tussen meritocratie en democratie. Op de bladzij ervoor stond een artikel over plan Bijsterveld ( minister van onderwijs) om verplichte toetsen, feitelijk diploma’s dus, te gaan invoeren in het lager onderwijs. Het boek schetst dat de bovenlaag/elite niet alleen de politieke en bestuurlijke macht in handen heeft en tweedeling ontstaat omdat deze elite steeds minder, vanuit de verbondenheid door eigen leefomgeving of godsdienstige gebondenheid, voor alle lagen van de bevolking op komt. En wat daarvan de gevolgen zijn voor de tweedeling in de maatschappij.

Door het samenvallen van de berichtgeving viel extra op dat de zogenaamde ‘bovenlaag’, die almaar in eigen kringen verkeert, ook NIET BETER MEER WEET dan bijvoorbeeld pogingen, om het onderwijs te verbeteren, aan te pakken middels het hun bekende systeem van classificatie en regulering aan de hand van test resultaten.

ARME OPVOEDPRODUCTJES, zoals onze kinderen tegenwoordig ook al genoemd worden. Van hogeraf worden zij gedwongen om in een wereld op te groeien waar het normaal gevonden wordt dat niet hún generatie en hún ontwikkeling uitgangspunt vormt voor bijvoorbeeld het geven van zo goed mogelijk onderwijs. Onderwijspersoneel wordt door deze tendens ook van hogerhand gedwongen om in plaats van zo kind-/leerling gericht mogelijk onderwijs te geven, zich vooral bezig te houden met het vastleggen van eigen handelen en voortgangsresultaten van hun op te voeden ‘producten’.

Analoog aan de zorgsector waar ook het heil van betere zieken-, ouderen-, hulpbehoevenden-verzorging geacht wordt te komen van überregistratie. Waarbij het zelf moeten registreren van vooraf geclassificeerd handelen door het personeel alle tijd opslorpt die besteed zou kunnen worden aan de broodnodige aandacht en zorg voor de mensen waar het om gaat

Een ontwikkeling die naast de onvermijdelijk tweedeling niet alleen tot spanning en tweespalt in de samenleving leidt, maar ook typerend is voor de steeds verdere ontmenselijking van onze samenleving.

Mensen worden, aan de hand van de maatschappelijke sector waarin zij deelnemen aan de samenleving, niet langer als burgers beschouwd, maar als ‘kiesvolk’, ‘opvoedproducten’, ‘zorgproducten’ en ‘consumenten’. Burgers niet langer als al die unieke mensen die samen de bevolking vormen maar als ‘datapakketten’ die een optelsom vormen van de over hen vastgelegde gegevens en beoordelingen daarvan.

Alleen in dit licht valt te verklaren waarom we in ons land serieuze voorstellen worden gedaan om het ministerie van Binnenlands Bestuur op te heffen en samen met dat van Justitie om te smeden tot een ministerie van ‘Veiligheid’. Hoe het komt dat het kabinet officieel voorstelde om, naar aanleiding van het rapport van de commissie Brouwer-Korf, beleidsmatig het veiligheidsbeleid steeds minder te enten op de fundamentele Rechten voor de Mens maar voornamelijk op de beveiligingsgraad van de gegevens die over de burger worden vastgelegd en gemonitord. Waar de tendens vandaan komt dat er recentelijk voortdurend gemorreld wordt aan de geldigheid van de fundamentele rechten zoals die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring en Europese verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

En hoe het mogelijk is dat mensen in onze samenleving, die niet over bij wet vereiste registratiepapieren beschikken, eenvoudig de normale deelname aan de maatschappij wordt ontzegt.

Dit geldt voor de ongeclassificeerden die in de ratrace van het onderwijs niet de gewenste diploma’s hebben weten te bemachtigen. Dit geldt evenzeer voor mensen die niet beschikken over geldig verklaarde identiteitspapieren.

En dan hebben we het allang niet meer over asielzoekenden maar ook over gewone Nederlandse staatsburgers die op grond van hun fundamentele burgerrechten bezwaar maken tegen eisen tot afgifte van hun lichaamskenmerken. Die de Staat opeist door middel van een onrechtmatige, en aan het EVRM ondergeschikte, Paspoortwet. Principieel bezwaarden tellen niet meer mee als burgers. Er is voor hen niet voorzien in een uitzonderingspositie, zoals past in een democratische samenleving waar de belangen van iederéén gediend moeten worden door de overheid. Maar er wordt hen ook geen mogelijkheid geboden om bezwaar te maken tegen die wetgeving of daar effectief beroep tegen te kunnen aantekenen. Wie niet over de juiste papieren beschikt wordt buitengesloten van deelname aan alle sectoren van de maatschappij en worden essentiële levensbehoeften als inkomen, onderdak, rechtsbescherming en medische verzorging ontzegd. Deze opsomming is bepaald niet uitputtend. Dit kan alleen omdat deze weigeraars niet als mensen worden beschouwd, maar als onvolledige datapakketten waaraan gegevens ontbreken. Datapakketten kunnen immers geen gewetensbezwaren hebben, hoeven niet naar het ziekenhuis of de tandarts e.d.

Het zou goed zijn om bovenstaande signalering te betrekken bij het beoordelen van alle beleidsvoorstellen die het kabinet nog in petto heeft. En bij de wijze waarop deze in het parlement worden gewogen. En al helemaal om hierbij stil te staan als we ook in ons land op 10 december de universele dag van de Rechten van de Mens willen kunnen blijven viéren.

J.M.T.Wijnberg- (pedagogisch-maatschappelijk werkster)

Nagekomen bericht: Op 14 december werd in de Eerste Kamer de motie- Engels(D66) aangenomen waarin de regering wordt verzocht de geldende internationale rechtsregels te respecteren en af te zien van initiatieven om Unierechterlijke grondrechten en de in het EVRM opgenomen mensenrechten te wijzigen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, OSF, D66, GroenLinks, SP en de Fractie-Yildirim stemden met 38 zetels voor. CDA en VVD en SGP met samen 37 zetels  konden zich hier niet in vinden!