maandag, 15 juli 2013 21:23

‘Vingerafdrukweigeraars’ verzoeken met actie ‘Hoge Hoed’ ingrijpen minister

 

plasterk-sjhf3 bf861Plasterk: 'Ook hier problemen met mensenrechten' (Bron: video Brabants Dagblad)

Bij gelegenheid van de aanbieding van de eerste rapportage over de mensenrechten in Nederland van het College voor de Rechten van de Mens (CRM), hielden ‘vingerafdrukweigeraars’ een toespraak voor minister Plasterk over een concrete aantasting van de mensenrechten in Nederland. Zij toverden daarbij uit hun hoge hoed een verzoek met uitleg hoe hij, per direct aan deze situatie een eind zou kunnen maken.

Het betreft de inmiddels haast onhoudbare situatie van de burgers die vanwege hun principiële bezwaren tegen het gebruik van biometrie en op afstand uitleesbare RF-ID chips voor de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten weigeren om hun vingerafdrukken af te staan aan de Staat en de firma Morpho. Om die reden kunnen zij nog steeds niet over een geldig paspoort of ID-kaart beschikken, waardoor ze verstoken blijven van medische hulp, inkomen, niet kunnen reizen, hun stem niet zelf mogen uitbrengen bij verkiezingen, geen zaken kunnen regelen bij een notaris, geen bankzaken kunnen doen, enz …

Nieuwe omstandigheden: nieuwe kansen voor doorbreken impasse door de minster


miek-tv7893 20b15

De vingerafdrukverplichting is een overduidelijk bewijs van schending van fundamentele mensenrechten, aangezien al 2 ½ jaar geleden onomstotelijk kwam vast te staan dat de vingerafdruktechnologie zo’n grote foutmarge kent dat de gegevens onbruikbaar zijn voor het (identificatie)doel op grond waarvan de verplichte afgifte is gebaseerd.

Daar komt bij dat de burger geen redelijke kans geboden wordt om in rechte de verplichting aan te vechten, nu de ‘juridische procedures’ van bezwaarden langdurig zijn stilgelegd, zodat ze geen uitspraak van de nationale rechter krijgen en hen de gang naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wordt verspert.

Nu de Kamer met reces is gegaan, zonder een beslissing te nemen over de ingediende Paspoortwetswijziging, is het onmogelijk dat er bij wet geregeld kan worden dat de belofte van minister Spies zal worden ingelost dat uiterlijk per 1 oktober 20013 de vingerafdrukloze ID-kaart beschikbaar zal komen. Waarmee de overheid zich, door ook geen tijdelijke oplossing te bieden formeel juridisch schuldig maakt aan ‘vertraging in de besluitvorming’.

Vandaar dat de actievoerders NU als volgt een beroep op de minister deden om ervoor te zorgen dat burgers niet langer gedwongen worden om op te draaien voor de fouten in het systeem:

‘Een minister kan niet alles, maar wel veel’…. en in deze biedt de wet u voldoende ruimte om de weg vrij te maken voor het op korte termijn treffen van een tijdelijke oplossing. Uw positie geeft de mogelijkheid om uw ambtenaren opdracht te geven tot het doen uitgaan van een circulaire met uw zienswijze aan de burgemeesters, die het bevoegd gezag bekleden inzake de aanvraag –en uitgifteproces van paspoorten en ID-kaarten.

Wij vragen u concreet om hen, liefst vandaag nog, uw zienswijze te doen toekomen dat u, gezien de nieuwe omstandigheden en vooruitlopend op de overeengekomen invoering van vingerafdrukvrije ID-kaarten die maakt dat het hier om een tijdelijke overgangssituatie gaat, ter overweging geeft om, vanuit de zorgplicht voor de burgers die weigeren om hun vingerafdrukken af te geven, gebruik te maken van de ruimte die de Paspoortuitvoeringsregeling PUN geeft tot het verstrekken van tijdelijke 1-jarige documenten. En dienovereenkomstig te handelen'.

miek-hoed ea02cDe minister gaf in zijn speech naar aanleiding van het aangeboden mensenrechtenrapport, voorbeelden van hoe de Nederlandse regering actief werkt aan de verbetering van de mensenrechten in eigen land. Daarbij noemde hij specifiek als positief initiatief dat er op 19 oktober 2012 een wetsvoorstel was ingediend om de vingerafdrukloze ID-kaart te realiseren. Toen hij er vervolgens in de pauze op aangesproken werd dat dat allemaal veel te lang duurt, beaamde hij dat. Hij gaf te kennen begrip te hebben voor de mensonwaardige situatie van de vingerafdrukweigeraars en zegde toe serieus naar het voorstel te gaan kijken. Een week later is er echter nog geen bericht uitgegaan naar de burgemeesters en hebben de indieners van het verzoek geen reactie vanuit het ministerie ontvangen wat en op welke termijn de minister daadwerkelijk van plan is op het verzoek te reageren.

Download toespraak ‘actie Hoge hoed’ hier…

Download verzoek hier…

Lees de volledige Rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 ( met op blz. 72 uit hoofdstuk ‘Privacy en persoonsgegevens’ het interview met Peter Groothuis ‘Identificeren vind ik geen probleem, vingerafdrukken afstaan wel’ )

Pers

Het ANP bericht over de ‘actie Hoge hoed’ werd overgenomen door tal van landelijke en regionale dagbladen. Het Brabants Dagblad en de Telegraaf publiceerde een eigen verslag.

Voor vragen over de behandeling van het verzoek

Neem contact op met het ministerie van BZK, t.a.v. minister Plasterk

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

Tel: 070-42 68 888

of met de burgemeester van uw eigen woonplaats