zaterdag, 06 juli 2013 14:31

Experiment: hoe stom kan je als overheid zijn?

PASPOORTEN EN ID-KAARTEN AAN HUIS EN OP WERK BEZORGEN - Experiment ‘ hoe stom kan je als overheid zijn?’

Het magazine Binnenlands Bestuur maakte gisteren bekend dat er een experiment is gestart waarbij de aanvragers van een nieuw paspoort of ID-kaart deze niet meer hoeven op te halen op het gemeentehuis, maar ze voor een luttel bedrag thuis of op het werk kunnen laten bezorgen. Lees…

Vrijbit signaleert dat de gemeentes die op deze manier het uitgifte proces van de paspoorten en ID-kaarten in handen geven van een bodedienst, daarmee 50 % extra mogelijkheden creëren voor het plegen van identiteitsfraude bij het aanvraag-en uitgifte proces. Momenteel betreft dat de gemeentes Molenwaard, Haarlemmermeer, Amersfoort, Arnhem, Den Bosch en Dordrecht.

Als het niet zo ernstig was, zou dit nieuwe experiment opnieuw een lachwekkend voorbeeld vormen van hoe de overheid aan het klunzen is met haar eigen wet-en regelgeving. Maar helaas is de humor ver te zoeken als men beseft dat de verplichting tot het afgeven van vingerafdrukken sinds 21-9-2009 als noodzakelijke privacyinbreuk van groot maatschappelijk belang door het parlement werd geaccepteerd OMDAT met name de verificatie van persoonsgegevens bij uitgifte als essentieel werd gezien om look-a-like fraude bij het aanvraag en uitgifteproces te kunnen bestrijden.

Het hele Paspoortdossier begint ook op dit punt steeds meer te lijken op het script van een soap:

Binnenlands bestuur: ‘Paspoort thuis én op het werk bezorgd’,’’Het aanvragen van het paspoort moet nog wel op het gemeentehuis gebeuren’.

1- Twee weken voor de invoering van de verplichte afgifte van vingerafdrukken, verbood de toenmalig verantwoordelijke staatssecretaris Bijleveld, bij uitgifte van de documenten standaard te controleren of de in de RF-ID chip van de documenten opgeslagen persoonsgegevens overeen kwamen met die van de persoon waar het document aan werd uitgereikt. Waaruit blijkt dat zij op 31-8-2009 kennelijk al weet had van de mismatchen die de vingerafdrukregistratie bij verificatie zou opleveren.

2- Vanaf november 2011 was het in grote delen van het land niet langer verplicht om aangifte te doen van vermissing of diefstal van paspoorten of ID-bewijzen, in 4 politieregio’s werd dit om te beginnen gewoon afgeschaft. Lees…

3- In april 2011 gaf toenmalig minister Donner aan zo snel mogelijk te stoppen met het gebruik van de vingerafdrukregistratie, omdat deze biometrische gegevens wegens een bewezen foutmarge van 25% bij 1 op 1 verificatie, absoluut niet niet bruikbaar waren voor enig verificatie- of identificatiedoeleinde. Desondanks wordt het afgeven van vingerafdrukken tot op de dag van vandaag nog steeds opgeëist, voor zowel het aanvragen van paspoorten als ID-kaarten.

4- Paspoorten en ID-kaarten, documenten die zodanig van belang zijn dat het bezit ervan bepaald of mensen al dan niet toegang hebben tot alle mogelijke aspecten van het maatschappelijk verkeer, hoeven niet langer door de aanvrager op het gemeentehuis te worden afgehaald, maar worden op verzoek naar iemands woon- of werkadres gebracht. Daar worden ze, door  een bode die niet bevoegd is om deze documenten uit te reiken, aan de eerste de beste persoon overhandigd die op het opgegeven adres open doet en beweerd de aanvrager te zijn. In ruil voor een handtekening kan dan zonder verdere controle het document in ontvangst worden genomen, waarmee automatisch 50% van de gebruikelijke controle bij het aanvraag-en uitgifte proces komt te vervallen.

..... En ondertussen houdt de huidige regering tegenover de Tweede Kamer vol dat, zoals minister van BZK Spies aankondigde, er serieus werkt wordt gemaakt van het terugdringen van de vingerafdruk foutmarges door de geplande extra scholing van de ambtenaren Burgerzaken vanaf komende herfst. ( bron Tweede Kamercommissie (A.O.15-5-2012)

Dit alles samen met de recente waarschuwingen vanuit de AIVD dat buitenlandse criminelen en inlichtingendiensten actief gebruik maken van de onderliggende gegevens van de GBA om o.a. identiteiten te kunnen aanmaken. Lees…

EN met de halsstarrigheid waarmee de regering- tegen de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer in, de voorliggende Paspoortwetswijziging (waarvan de behandeling niet plaatsvindt) vasthoudt aan het inrichten van één centrale landelijke reisdocumentenadministratie, die als 7dgs/24uurs on- line databank rechtstreeks toegankelijk is voor veiligheids-en inlichtingendiensten en raadpleegbaar door politie-en justitiediensten voor opsporingsdoeleinden.

Bronnen A.O.27-4-2011 Tweede Kamer 25 764 Reisdocumenten Nr. 47 en voorstel tot wetswijziging Paspoortwet 17-10-2012 33 440 (R 1990).

 

Hoe stom kan men zijn???? Zeker sinds het College Bescherming persoonsgegevens in 2012 eindelijk is gaan waarschuwen dat men makkelijk slachtoffer kan worden van identiteitsdiefstal alleen al door het uit handen geven van een ‘kopietje paspoort’. Lees… en lees ook het NRC artikel Eén KOPIETJE van je paspoort en je identiteit is gejat

Bronnen:

Binnenlands Bestuur   http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenten-mikpunt-russische-spionage.9060191.lynkx

NRC: Eén KOPIETJE van je paspoort en je identiteit is (sic AL)gejat   http://www.privacynieuws.nl/images/001-Yatta/Docs/ID-Fraude.pdf

Uitspraken voormalig staatssecretaris Bijleveld: BPR2008/57314 Onderdeel DGBK/BPR

Brief aan Tweede Kamer d.d. 17 september 2009:31 324 (R1844), nr. 19)

Brief aan de hoofden Burgerzaken 31 augustus 2009 en in de nieuwsbrief Biometrie In-Zicht van september 2009 (jaargang 5, nummer 11)