dinsdag, 17 juli 2012 21:55

Verzoek om tijdelijk paspoort zonder vingerafdrukken - zaak Roest

Update: 7-8-2012 Voorzieningenrechter van de Raad van State weigert vooralsnog om Roest een tijdelijk 1-jarig paspoort of ID-kaartter beschikking te stellen.lees uitspraak...

Mevrouw Roest is een van de 6 burgers die inmiddels bij de Raad van State beroep aantekenden tegen het vonnis van de lagere bestuursrechtbank inzake de Paspoortwet-2009.

Inzet is de nietigverklaring van de vonnissen van lagere bestuursrechtbanken, dat bezwaar maken tegen de verplichte afgifte van biometrische kenmerken voor het verkrijgen van een paspoort/ID-kaart, ongegrond zou zijn. De hoogste bestuurrechter wordt gevraagd om het besluit van de burgemeesters te vernietigen, om geen paspoort of ID-kaart verstrekken, zolang mensen daarvoor geen vingerafdrukken afgeven. En om 'zelf oordelend' te bepalen dat de burger zo'n document niet onthouden mag worden.

Op 2 april 2012 werden in bodemprocedure al 2 vergelijkbare paspoortzaken behandeld, en 1 betreffende de uitgifte van een vingerafdrukvrije ID-kaart. Maar omdat de Raad van State geen uitspraak doet in deze zaken, en zelfs geen tussenoordeel velt over het minstens voorzien in een tijdelijke oplossing, blijven de betrokkenen - zelfs gedurende de juridische procedure- verstoken van een geldig reisdocument en identiteitsbewijs.

Hoewel de overheid zelf toegeeft dat de opgeëiste vingerafdrukken totaal onbruikbaar zijn voor identificatiedoeleinden, kan men tot op de dag van vandaag geen ID-kaart aanvragen zonder gedwongen vingerafdrukregistratie. Ook het aanvragen van tijdelijke 1-jarige paspoorten of ID-bewijzen, die van de biometrische registratieplicht zijn uitgezonderd, wordt geweigerd. Dat de minister al sinds april 2011 toezegt om zo snel mogelijk bij wet te regelen dat de vingerafdrukeis voor de ID-kaart komt te vervallen, blijkt niet ter zake te doen. Ook is er zelfs nog steeds geen wetsvoorstel hierover aan de Tweede Kamer aangeboden.

Mevr. Roest heeft het vanaf 25 augustus 2010 klaargespeeld om zich met een verlopen document te behelpen. Maar inmiddels heeft zij een spoedeisend belang om over een geldig identiteitsbewijs te kunnen beschikken.

Zowel vanwege medische gronden (om onder behandeling van een arts te kunnen blijven), om strafrechterlijke vervolging te voorkomen (wegens het niet kunnen voldoen aan de wet op de Uitgebreide ID-plicht) en omdat zij persoonlijk (en niet via afgeleide machtiging) haar stem wil kunnen uitbrengen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op 12 september aanstaande.

Aangezien zij pas na een langdurig voortraject van bezwaar en beroep in mei 2012 Hoger Beroep kon instellen bij de Raad van State is totaal onvoorzienbaar wanneer haar bodemprocedure op zitting behandeld zal gaan worden.

Vandaar dat zij bij de Voorzieningenrechter van de Raad van State het verzoek indiende om per tijdelijke voorziening- hangende de bodemprocedure en Paspoortwetswijziging- voor de duur van één jaar een paspoort verstrekt te krijgen zonder dat zij daarvoor haar vingerafdrukken hoeft af te geven, 'Onder oplegging van een dwangsom van € 100,00 per dag dat de burgemeester van Amsterdam nalaat om aan de in deze te wijzen uitspraak te voldoen.'

Meer informatie:

Chronologisch verslag van de zaak Roest, processtukken en oproep voor steun

Framing 'noodzaak' vingerafdrukken Raad van State: Persagenda RvS

18-7-2-12 Verzoek Vrijbit aanpassing tekst persaankondiging Raad van State

Nieuws 14-7-2012 over onveilige opslag persoonsgegevens in paspoort/ID-kaart documenten, bron: DEXLAB

 Persbericht download versie...