Nieuws over Chinese computerchips, steunt tegenstanders van data opslag persoonsgegevens in ID-chip

Dossier Paspoortwet dinsdag, 29 mei 2012 20:38

Nieuws over Chinese computerchips met ingebouwde afluister- en manipulatie functionaliteit

Op 28 mei 2012 berichtte de NOS dat door de universiteit van Cambridge in computerchips, van Chinese makelij, een ingebouwde functionaliteit voor spionage en manipulatie is aangetroffen .

Het gaat hierbij niet om zomaar de eerste de beste chips - zoals die bijvoorbeeld ter vervanging van de streepjescode gebruikt worden voor het op peil houden winkelvoorraden - maar om gegevensdragers die toegepast worden voor militaire wapensystemen en exploiteren van kerncentrales.

Neutraal gebruik chiptechnologie blijkt fictie

Zo blijkt maar weer dat het gebruik van chiptechnologie, niet alleen geweldig positieve verworvenheden met zich meebrengt maar de ontwikkeling van negatieve toepassingsmogelijkheden daarmee, op zijn minst, gelijke tred houdt.

Daarbij gaat het om zodanig ingrijpende en grootschalige gevaren, dat het buitengewoon dom is om blind te varen op het idee dat het gebruik van chiptechnologie slechts het toepassen van een neutrale techniek zou betreffen.

De nieuwe bevindingen uit Groot Brittannië, inzake de grootschalige veiligheidsrisico's die aan het gebruik van chiptechnologie kleven, zullen in september 2012 aan de orde komen tijdens een dan in België te houden veiligheidscongres.

Op voorhand daarvan stelt Burgerrechtenvereniging Vrijbit al vast dat ook dít nieuws weer aangeeft dat de overheid en het bedrijfsleven uiterst terughoudend zouden dienen te zijn met het opslaan van persoonsgegevens op IDentificatie chips. Ongeacht of het de op afstand uitleesbare Radio Frequentie ID-chips betreft, of de zogenaamde contactchips.

Gevaar van gebruik van chiptechnologie voor identificatie van personen

De overheid maakt op grootschalige wijze, gebruik van dataopslag van persoonsgegevens op computerchips in documenten.

Het meest bekende systeem waarbij dit wordt toegepast is het dwingend opleggen van de OV-chipkaart als betaalmiddel voor het gebruik van Openbaar Vervoer.

Het gebruik van de ID-chip in de paspoorten en ID-kaarten is van een nog veel ingrijpende orde omdat iedereen vanaf 14 jaar sinds 2005 verplicht is om zich zo'n document aan te schaffen, en vanaf 16 juli 2012 alle Nederlandse burgers, vanaf de geboorte, enkel nog de grens over mogen wanneer ze over een eigen gechipt biometrisch paspoort of ID-kaart beschikken.

Voor de tegenstanders van het gebruik van biometrie in reisdocumenten en nationale identiteitsbewijzen, vormt het nieuws een extra ondersteuning voor hun standpunt, dat nimmer gebruik zou moeten worden gemaakt van een computer uitleesbare chip voor opslag van gevoelige persoonsgegevens in identiteitsdocumenten.

Het gebruik voor de dataopslag in paspoorten en ID-kaarten was al omstreden vanwege de gevaren dat onbevoegden zich van de gegevens meester konden maken. Ook de mogelijkheden om gegevens in de chip te kunnen wijzigen of de chip te vervangen voor een ander worden al jaren als veiligheidsrisico's beschouwd. Daar komt nu dus bewijs bij, van veiligheidsrisico's van een nog een nog heel andere dimensie.

Een extra risico voor de individuele burger en de maatschappij als geheel, wat staaft dat een burger volkomen in zijn recht staat als hij weigert mee te werken aan een systeem waarbij de biometrische gegevens inclusief de Burgerservicenummers worden opgeslagen in een chip van het paspoort of de ID-kaart.

Een risico van zodanige proporties dat de Nederlandse overheid er goed aan zou doen om te erkennen dat men een foute keuze heeft gemaakt om de persoonsgegevens van de paspoorten en de ID-kaarten te gaan opslaan op RF-ID chips.

De het 'moet van Europa': leugen regeert

Volgens de Europese Verordening (EG Nr. 2252/2004 /nr. 444/2009) is iedere lidstaat verplicht om in de reisdocumenten twee vingerafdrukken en een digitale gezichtsopname te verwerken in een interoperabel medium; dat wil zeggen op een machine uitleesbare gegevensdrager.

De Nederlandse regering heeft er vervolgens zelf voor gekozen om de persoonsgegevens van de reisdocumenten op te slaan in de, op afstand uitleesbare, Radio Frequentie IDentificatie-chip.

Zoals de Nederlandse regering ook zelf de keuze heeft gemaakt om de nationale ID-kaart, de status van reisdocument te geven, waardoor deze in tegenstelling tot de ID-kaart van landen om ons heen, ook onder de EU verplichting vallen.

Het standpunt van de overheid dat dit nu eenmaal 'moet van Europa' blijkt aantoonbaar onjuist. Met één muisklik op bovenstaande link kan iedereen die daaraan twijfelt dat zelf nalezen.

Steun in de rug voor tegenstanders gebruik chiptechnologie in paspoorten en ID-kaarten

Zoals reeds aangegeven vormen de bevindingen uit Cambridge, een extra wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning van het standpunt dat de huidige Nederlandse Paspoortwetgeving onverantwoord grote veiligheidsrisico's met zich meebrengt.

Daarbij zijn niet alleen de veiligheidsrisico's zelf van belang, maar ook het feit dat het parlement tijdens de wetsgeschiedenis systematisch iedere informatie is onthouden over mogelijke veiligheidsrisico's die al bekend waren en over de signalen dat dit in de toekomst een alleen maar zou toenemen.

Hoe kwalijk het ook is dat het parlement zichzelf niet actief beter heeft laten informeren, de misleiding vanuit het ministerie BKZ (Agentschap BPR) vormt formeel juridisch voldoende grond om te ondergraven dat de wet op democratische wijze tot stand is gekomen.

En daarmee vervalt de legitieme grondslag onder de Paspoortwetgeving, omdat Nederland zich gebonden weet aan de wetgeving van het Europese Verdrag van de Rechten voor de Mens. Alleen een democratisch tot stand gekomen wetgeving legitimeert, volgens deze hogere wetgeving, dat een overheid inbreuk mag maken op het fundamentele recht van de burger op bescherming van zijn of haar privé-leven en lichamelijke integriteit.(EVRM art 8)