Nederlandse Staat eist nu ook de digitale gezichtsscan en vingerafdrukken van kinderen

Dossier Paspoortwet dinsdag, 24 april 2012 10:30

Update:het geplande overleg 25-4-2012 vanTweede Kamercommissie BZK met minister over de Paspoortwet werd een dag voor het overleg zou plaatsvinden uitgesteld tot NA de datum dat er geen paspoorten/ID bewijzen meer aan te vragen zijn voor kinderen om deze zomer naar het buitenland te mogen gaan. Overleg is uitgesteld naar 15 mei.

Vanaf 26 juni 2012 mogen kinderen niet langer worden bijgeschreven op het paspoort of de ID-kaart van hun ouders of wettelijke verzorgers. Ook de rechtsgeldigheid van de bijschrijvingen, van kinderen die momenteel al in de documenten staan vermeld, komt die dag te vervallen.

Het afschaffen van de kinderbijschrijvingen in paspoorten en ID-kaarten betekent niet alleen dat voortaan kinderen allemaal een eigen document moeten hebben om buiten Nederland te mogen reizen. Het betekent ook dat voortaan de Paspoortwet voorschrijft dat er van zoveel mogelijk kinderen een gedigitaliseerde pasfoto wordt opgeslagen door de Staat der Nederlanden. En dat van kinderen vanaf 12 jaar de overheid zich ook hun vingerafdrukken toeeigent.

Ouders en voogden worden slechts geïnformeerd over de urgentie om vóór 1 mei de paspoorten en/of ID-kaarten voor hun kinderen aan te vragen, willen de kinderen komende zomer legaal het land uit mogen. Over de registratie van de biometrische gegevens van de kinderen en de consequenties daarvan, worden degenen die verantwoordelijk zijn voor de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd niet geïnformeerd.

De gezichtsscan

Aan de hand van een pasfoto, die aan strenge eisen dient te voldoen, wordt een digitale gezichtsopname gemaakt. Op de pasfoto is het verboden om te lachen, dient er neutraal en recht in de camera te worden gekeken, de ooraanzet dient zichtbaar te zijn, het moet een kleurenopname zijn en een effen lichte achtergrond is verplicht. Door deze stringente eisen – ja ook voor baby’s geldt het verbod om te lachen of te huilen- kan er met de foto meer dan alleen een herkenbare foto aanbrengen op het document.

Als men namelijk een voor het aanvragen van een paspoort/ID-kaart goedgekeurde pasfoto digitaliseert worden daarmee automatisch ook de gezichtspunten vastgelegd van de structuur van het gezicht. Deze gezichtspunten maken het mogelijk dat de gezichtsopname, niet alleen gebruikt kan worden bij fysieke controle of het document wel authentiek is en of het document en de daarin vermelde gegevens wel overeenkomen met het betreffende kind. Via de gezichtspunten kan de gezichtsscan namelijk ook gebruikt worden voor het toepassen van op afstand in te zetten gezichtsherkennende identificatiesystemen.

De gezichtsscan wordt zowel met het blote oog zichtbaar verwerkt in de paspoorten en ID-kaarten als opgeslagen in de op afstand uitleesbare RF-ID chip van de documenten.

Daarnaast worden ze, voor de duur van 11 jaar, opgeslagen in de gemeentelijke reisdocumentendatabases. Databases die niet alleen gebruikt worden voor het aanvragen en uitgeven van de paspoorten en ID-kaarten, maar bijvoorbeeld ook ter beschikking staan voor het werk van veiligheids-en inlichtingendiensten en bevraagd kunnen worden door politie en justitie voor justitiële identificatiedoeleinden.

In de toekomst wil de overheid deze data gaan opslaan in één Centrale digitale on-line raadpleegbare 24 uurs/7dgs Staatsdatabank. Het parlement, wat voorheen hiervoor al haar fiat gaf door goedkeuring te verlenen aan de Paspoortwet-2009, heeft zich inmiddels wel uitgesproken tegen het inrichten van zo’n Centrale databank, maar vooralsnog houdt de regering halsstarrig vast aan de opzet om ook dit deel van de Paspoortwet gewoon tot uitvoering te brengen.

Vingerafdrukken

Van kinderen vanaf 12 jaar worden verplicht vingerafdrukken afgenomen. Niet alleen voor het verkrijgen van een paspoort, maar ook voor het aanvragen van een ID-kaart. Er moeten minstens 4 vingerafdrukken worden afgenomen. Twee vingerafdrukken daarvan worden verwerkt in de RFID- chip van het document en de andere twee, die oorspronkelijk bedoeld waren om langdurig in de databank te bewaren, worden nergens voor gebruikt.

In de praktijk worden er vaak meer vingerafdrukken afgenomen, omdat de vingerafdrukken van kinderen helemaal niet geschikt zijn voor verificatiedoeleinden. Dat gaat dan, net als bij veel oudere mensen, waarvan de afdrukken ook niet goed gemaakt kunnen worden als volgt in zijn werk: Als de het RAAS- opname systeem aangeeft dat de geregisterde vingerafdrukken onvoldoende van kwaliteit zijn dan gaat men door met het inscannen van de andere vingers. Dat gebeurt net zolang tot er wel voldoende gekwalificeerde vingerafdrukken zijn gemaakt, of tot dat alle vingers zijn geregistreerd. Als alle vingerafdrukken door het systeem worden afgekeurd wordt er niet van registratie afgezien, maar worden de 4 mist slechte data gebruikt.

Welke kinderen ontkomen aan de biometrische registratielust van de overheid?

Alleen kinderen die binnen de Nederlandse landsgrenzen blijven zijn vooralsnog tot hun 14de jaar uitgezonderd. Vanaf 14 jaar moet iedereen, sinds de invoering van de Wet op de uitgebreide ID-plicht in 2005 over een geldig(!) identificatiebewijs beschikken. Dit moet men volgens die wet namelijk altijd kúnnen tonen zodra een ‘opsporingsambtenaar het in een bepaalde situatie noodzakelijk acht voor de uitvoering van zijn taak, om daarnaar te vragen’.

Hoe houdt de overheid ouders en voogden onwetend?

De Nederlandse overheid verstrekt welbewust geen enkele informatie aan de betrokken ouders en voogden over het verzamelen en verwerken van de biometrische gegevens van de kinderen waar zij de verantwoordelijkheid voor dragen.

De enige informatie die de overheid via een, overigens zeer groots opgezette, voorlichtingscampagne verstrekt gaat over de afschaffing van het systeem van kinderenbijschrijvingen op het document van de ouder of voogd, waardoor kinderen zonder een eigen document konden reizen. De informatie beperkt zich tot de verplichting dat voor een kind een eigen document verplicht is, dat ook de huidige bijschrijvingen komen te vervallen en over de urgentie om tijdig een afspraak te maken (!) om voor de kinderen nog voor september een reisdocument te kunnen aanvragen.

Noch in de voorlichtingsbrochure BZK B-11275, noch in de beschikbaar gestelde voorbeeldbrieven, advertentieteksten en reclamespotjes van de ‘toolkit’ van de Rijksvoorlichtingscampagne, wordt met één woord gerept over de afname en opslag van biometrische gegevens van de kinderen.

Ter voorkoming van lastige bezwaarprocedures zet de overheid ouders voor het blok dat kinderen waarvoor niet vóór 1 mei een document wordt aangevraagd deze zomer het land niet uitmogen omdat ze dan pas in september een paspoort of ID-kaart krijgen. Daarbij wordt alvast gemeld dat de mogelijkheid voor het doen van een spoedaanvraag voor een document is uitgesloten! Bron: Voorbeeldbrief aan ouders en voogden 12-3-2012

N.B. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), die de voorlichtingscampagne mede heeft helpen organiseren, houdt zelfs een slag om de arm of de reisdocumenten die vóór 1 mei 2012 voor bijgeschreven kinderen worden gedaan, nog wel voor het begin van de zomervakantie geleverd kunnen worden.(bron Nieuwsbrief NVVB 20-4-2012)

Hoe houdt de regering het parlement onwetend?

In de brief van de minister waarin zij de Tweede Kamer op 12 maart 201, informeert over het afschaffen van de kinderbijschrijvingen, wordt de biometrische opslag slechts zijdelings vermeld als zijnde een Europese verplichting voor de reisdocumenten. Daarbij schrijft zij zeer bewust dat het gaat over de Europese verplichting voor ’ paspoorten en andere door de lidstaten afgegeven reisdocumenten’. Lees...

Bij gevolg is er ook in politiek Den Haag, bij veel fracties niet duidelijk dat er voor het aanvragen van een ID-kaart tot op de dag van vandaag vingerafdrukken worden opgeëist. Zelfs als het gaat om het aanvragen van een tijdelijk 1-jarig document wat helemaal niet onder de EU verplichting valt en waarvoor wegens een tijdelijke belemmering tot het afgeven van biometrische gegevens gewoon een document zonder biometrische opslag kan worden afgegeven.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit constateerde de afgelopen week dat diverse Tweede Kamer fracties van mening waren dat er momenteel enkel nog voor paspoorten vingerafdrukken moeten worden afgegeven. Tja, en wanneer je voldoende vertrouwen hebt in de belofte van een minister dat er gestopt is met de opslag, is het niet verwonderlijk dat men al helemaal niet alert is op de consequentie, van het afschaffen van de kinderbijschrijvingen, dat over enkele weken de vingerafdruk van de bevolking juist verder wordt uitgebreid door van nagenoeg alle kinderen tussen de 12 en 14 nu ook deze gegevens te gaan opeisen.

De onrechtmatigheid van de vingerafdrukafname

Het opeisen van vingerafdrukken, waarvan voormalig minsier Donner op 27 april 2012 al toegaf dat deze totaal ongeschikt zijn voor verificatie of identificatiedoeleinden, gaat gewoon door.

Was de onrechtmatigheid van de vingerafdruk registratie op grond van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens al een reden waarom vele burgers weigeren hun vingerafdrukken af te geven voor het verkrijgen van een paspoort of ID-kaart, doorgaan met het verzamelen van gegevens die nergens toe dienen is dat per definitie.

Ook met veel andere hogere verdragsbepalingen en wetgeving is de nationale Paspoortwet in strijd. Namelijk met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Met de Richtlijn 95/46/EG. Met het Verdrag van 28 januari 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. En met van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO).

Daarnaast wordt ook in toenemende mate de rechtsgeldigheid betwist van de Europese Verordening zelf, waarop de hele invoering van biometrie voor de reisdocumenten, wordt betwist. Niet in het minst plaats ook door het Europese Parlement zelf.

Voor kinderen geldt hierbij dat zij, in nog veel hogere mate beschermd zouden dienen te worden tegen ongerechtvaardigde inbreuken op hun recht op bescherming van de privé-sfeer en lichamelijke integriteit. En voor volwassenen dat zij niet alleen zelf verplicht zijn om zich te verzetten tegen ongerechtvaardigd optreden van de overheid maar al helemaal als dat het welzijn en de veiligheid betreft van de kinderen waarvoor zij de zorg hebben. (EVRM art 17)

Afgeven vingerafdrukken onveilig

In eigen land gaat de Tweede Kamer op 25 april aanstaande in debat met de minister. Hier heerst ook grote scepsis over het gebruik van de biometrische gegevens door het Franse defensie/security bedrijf Morpho (onderdeel van de wereldleider Safran group) en voor de gevolgen als de gegevens in handen komen van criminelen of inlichtingendiensten in zogenaamde ‘derde mogendheden’.

Ook de risico’s van identiteitsdiefstal nemen eerder toe dan af, wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van automatische controles aan de hand van eenvoudig na te maken biometrische gegevens en te kraken RF-ID chip opslag in de documenten.

Tevens maken politici zich in toenemende mate zorgen over het feit dat het ministerie hardnekkig volhoudt aan het opzetten van een Centrale on-line 7dgs/24uurs Staatsdatabank die men ook voor justitieel gebruik wil kunnen inzetten. Een digitaal biometrisch bevolkingsregister waarmee via het Burger Service Nummer alle gegevens van de gehele Nederlandse bevolking on-line worden gezet via het gemeentelijk datauitwiselingssysteem Gemnet.

NB dat de minister op 12 april aan de Tweede Kamer schreef dat ze de vingerafdrukken niet centraal wil gaan opslaan, valt te kenschetsen als een non-item. Immers bij koppeling van digitale bestanden maakt het voor de beschikbaarheid van gegevens niets uit, behalve dan dat ze niet dag en nacht on-line beschikbaar zijn maar alleen tijdens de openingstijden van de diverse gemeentes.

Vertrouwen of verzet?

Het afgelopen jaar vond de minister wel tijd voor het maken van een noodwet om de bekostiging van de ID-kaart te wijzigen. Ook was er tijd om de kinderbijschrijving af te schaffen. Maar het wachten is nog steeds op een wetsvoorstel voor een ID kaart zonder vingerafdruk.

Over het verwijderen van de vingerafdrukgegevens uit de databases, na uitgifte van de documenten, werd maandenlang gelogen. Nu is gebleken dat men daar technisch niet toe in staat is wordt het doodleuk voorgesteld of het plakken van een predikaat ‘niet raadpleegbaar’ hetzelfde is als bestanden verwijderen. Lees…

Van kinderen is wel bekend dat de oorspronkelijk beoogde registratieplicht vanaf 6 jaar onhaalbaar is omdat van zulke kinderen helemaal geen betrouwbare gegevens kunnen worden afgenomen. Daarom voerde men de plicht vanaf 12 jaar in. Dit gebeurde niet op grond van wetenschappelijke onderbouwing, of na die leeftijd het vingerprofiel minder snel verandert dan bij jongere kinderen, maar via partijpolitiek handjeklap.

Dus wat wil de overheid nou van de burger? Een vingerafdrukvrije ID beloven voor volwassenen en daar dan vervolgens niks voor regelen, maar wel ook nog de vingerafdrukken van kinderen gaan registreren. In de wetenschap dat daar de foutmarges naar verwachting nog veel hoger liggen dan de 25% mismatches bij volwassenen.

Waarom zou je, in die situatie, naar het stadhuis gaan om je kind te dwingen vingerafdrukken af te geven?

Temeer daar het parlement een eigen paspoort voor kinderen oorspronkelijk zag als ' een maatregel die mensensmokkel tegen gaat’ en het hele systeem van 1 persoon-1 paspoort (NL tevens ID-kaart) eerder meer dan minder veiligheidsproblemen zal opleveren omdat kinderen dan veelvuldig zullen moeten reizen met volwassenen die een andere achternaam dragen en dan maar moeten uitleggen bij de douane dat zij de ouderlijke macht of voogdij hebben.

Protest

De overheid is van mening dat er geen mogelijkheden moeten zijn voor burgers om een beroep te doen op gewetensbezwaren vanwege het gebruik van biometrische gegevens voor het verkrijgen van een paspoort of ID-kaart.

Het rapport Bekker, bevestigde op 21 februari dit jaar opnieuw dat de vingerafdrukken van zo’n erbarmelijke kwaliteit zijn dat ze totaal onbruikbaar zijn voor verificatie of identificatie doeleinden. Voormalig minister Donner had dat op 27 april 2011, ook al aan de Kamer meegedeeld. Maar in plaats van de vingerafdrukregistratie stop te zetten, blijft het afgeven van deze gegevens tot op heden niet alleen verplicht, maar gaat men dit vanaf 26 juni dus ook uitbreiden.

Hoezeer minister Spies gebrand blijft op het doorgaan met de vingerafdrukopslag, blijkt ook uit het feit dat zij in haar reactie op het rapport Bekker aan de Tweede Kamer (brief 12-4-2012) zelfs glashard verzwijgt dat er in het rapport wordt aangedrongen op het treffen van een maatregel voor gewetensbezwaarden. Dat maakt de zaak er niet beter op.

Tot nu toe echter weigeren duizenden mensen in Nederland om zelf hun biometrische gegevens te laten afnemen. Tien burgers voeren hierover momenteel een juridische procedure tegen de overheid. Er loopt een civiele rechtszaak over de onrechtmatigheid van de Paspoortwet tegen de Staat. Ook buitenlandse rechtzaken, met name in Frankrijk en Duitsland, hebben invloed op de Nederlandse situatie. Hoe anders het ook zou kunnen blijkt uit de manier waarop in Groot- Brittannië, na massaal protest, het hele national ID-card Register systeem in no time werd afgeschaft. Lees…

Burgerrechtenvereniging Vrijbit is ervan overtuigd dat met de invoering van biometrische identificatiemethoden, een onacceptabele stap gezet wordt naar het opzetten van een totalitaire infrastructuur waarbij de overheid alle gedragingen van de burger constant kan volgen en controleren. En kan toepassen voor profiling en manipulatie.

Het gebruik van het unieke persoonsnummer BSN, wat tegenwoordig ook al vanaf de geboorte aan ieder kind wordt toegekend, koppelt de persoon aan alle gegevens van die burger waarover de overheid beschikt. De mogelijkheid om automatisch op afstand ieder individu te kunnen identificeren is cruciaal om het systeem sluitend te kunnen maken. Dit wordt momenteel zoveel mogelijk gedaan via identificatie aan de hand van paspoorten en ID-kaart documenten. Een fase die overbodig wordt zodra alle burgers via hun lichaamskenmerken gedetecteerd kunnen worden.

Dat het signaleren van deze ontwikkeling niet op hersenspinsels berust, maar openlijk het beleid is van de Europese Unie valt onder andere te lezen in de stukken van de Europese Future Group-2007, 2008 , de Stockholm akkoorden 2009 en informatie van de EU Commissie inzake ‘de legistlation of the internet of things- 2012’.

Hoedt u voor een Panopticon toekomst voor uw kinderen. 

Neem uw verantwoordelijkheid door niet mee te werken aan het uitleveren van de onvervangbare lichaamskenmerken van de kinderen waar u de zorg en verantwoording over heeft!

Naar vermogen zal Burgerrechtenvereniging Vrijbit u daarbij met raad en daad bijstaan.

mees ook voor kinderpaspoort/ID-kaart perikelen: http://www.ouders.nl/mdiv2012-paspoort.htm