woensdag, 30 november 2011 20:38

Geen vingerafdruk → geen ID-bewijs → geen borstkankeronderzoek

Vingerafdrukken die nergens voor te gebruiken zijn blijft de overheid van de burger opeisen. Ondanks dat ze nergens voor te gebruiken zijn en ongeacht de verregaande gevolgen voor de burger.

Open brief mevr. Wijnberg aan leden van de Utrechtse gemeenteraad,

Bij deze wil ik u in kennis stellen van het feit dat de burgemeester tot op heden weigert mij een identiteitsbewijs te verschaffen omdat ik daarvoor geen vingerafdrukken afgeef. Zelfs het verstrekken van een 1-jarig identiteitsbewijs wat niet onder de verplichtingen van de EU Verordening valt en waarvoor bij fysieke OF tijdelijke belemmering een ID-bewijs zonder vingerafdrukken voor mag worden afgegeven.

Vanwege principiële bezwaren EN uit veiligheidsoverwegingen is het voor mij absoluut onmogelijk om aan de eis tot afgifte van deze lichaamskenmerken tegemoet te komen.
Daarbij komt dat sinds 26 april dit jaar de minister zelf heeft aangegeven tegenover de Tweede Kamer en de verzamelde landelijke pers, dat de gebruikte techniek zo slecht is dat de vingerafdrukken van burgers die deze gegevens wel laten registreren geen enkel doel dienen omdat ze zowel voor verificatie als identificatie volkomen onbruikbaar zijn. Hij beschikte over informatie dat in minstens 25% van de gevallen de vingerafdrukken bij verificatie niet overeenkomen met die van de persoon waar ze volgens de paspoort/IDkaart documenten toe behoren.

Dat met name de gemeenteraad van Utrecht er aan heeft bijgedragen dat de vingerafdrukken momenteel niet meer 11 jaar maar slechts voor de periode van uitgifte van de documenten worden opgeslagen in de gemeentelijke database, zijn de leden van Vrijbit u dankbaar voor. Dat neemt echter de problemen niet weg.
Immers niet matchende vingerafdrukken worden nog alle dagen  afgenomen en in de paspoorten en ID-kaarten verwerkt. Iets wat ( nog los van de naar onze mening strijdigheid met het EVRM) diametraal tegenover de vereisten van de EU Verordening staat en evident in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens.
De gegevens in de gemeentelijke database en verwerking ervan door de paspoort fabrikant Morpho zijn integraal te gebruiken voor het werk van AIVD en MIVD ( info hierover ivm de ondeugdelijke aanname van de voorzieningenrechter te Utrecht die hier niet van op de hoogte bleek zie persbericht Vrijbit d.d.18 juli 2011) politie en justitie hebben de bevoegdheid de gegevens te bevragen (niet opvragen) voor identificatie van verdachten en tenslotte is er ook nog de kwestie dat de overheid nog helemaal niet weet of de gegevens echt wel kunnen worden verwijderd inclusief de logbestanden ervan.

Gister tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie heb ik naast de al schriftelijk ingediende bezwaarschrift dd. 28-9-2011 en 29-9-2011 en de persoonlijke toelichting daarop mondeling nog nader aangevuld hoe actueel de problemen zijn voor mij (en anderen) die geen vingerafdrukken afgeven en zich derhalve zonder geldig identiteitsbewijs door het leven moeten zien te slaan. Omdat dit alles zich afspeelt in de gemeente waarvan u gemeenteraadslid bent wil ik ook u hiervan deelgenoot maken.

Afweging overheid onmenselijk
Voor mij persoonlijk betekent het dat ik dagelijks het risico loop op ID-boetes en arrestatie, geen geld meer kan opnemen van mijn eigen bankrekening ( omdat zonder geldig ID-bewijs ik geen vervangende bankpas kan krijgen voor het exemplaar wat versleten is) en grote risico's loop wanneer ik als voorzitter van Burgerrechtenvereniging Vrijbit voor vergaderingen van het Europese Privacy Platform naar Brussel moet. Sinds kort is daar bij gekomen dat het feit dat ik officieel geen gebruik meer kan maken van reguliere ziekenzorg niet meer enkel een theoretisch gevaar vormt dat ik slechts in acute noodgevallen kan rekenen op behandeling door een arts. Nadat ik gehoor gaf aan een oproep voor het reguliere preventieve borstkankeronderzoek werd ik namelijk met mijn neus op de feiten gedrukt dat bij de receptie aan het Stationsplein op de balie een bord staat dat volgens wettelijke verplichting enkel vrouwen op vroegtijdige borstkanker mogen worden gescreend wanneer zij zich met een geldig identiteitsbewijs hebben gelegitimeerd.
Ik neem aan dat hiermee wel ultiem duidelijk is welke afweging door de overheid hanteert: Vingerafdrukken die nergens voor te gebruiken zijn, en waarvan de minister harde toezeggingen heeft gedaan dat dit voor ID-kaarten slechts tijdelijk is omdat structureel bij wetswijziging deze eis zal komen te vervallen voor ID-kaarten, moeten en zullen van de burger opgeëist blijven worden. Ongeacht welke gevolgen dat heeft en kan hebben voor de betrokken burger die naar eer en geweten niet aan deze eis kan voldoen.

Burgertje pesten
En alsof deze situatie nog niet erg genoeg is heeft de burgemeester op 18 augustus 2011 twee verschillend gemotiveerde besluiten genomen om mijn aanvraag van een identiteitsbewijs niet in behandeling te nemen. Dat heeft tot gevolg dat ik twee juridische procedures hiertegen moet voeren, met alle moeite, verwarring en advocatenkosten die dat met zich meebrengt. Als reden hiervoor kreeg ik, de advocaat en de aanwezige toehoorders gister tijdens de hoorzitting te horen, dat dit inderdaad een rare gang van zaken is, maar dat dat kwam omdat degene die de afwijzing op bezwaar had geschreven hiermee geen ervaring had.
Intrekken deed men de tweede procedure niet... daar zou hooguit eens over worden nagedacht.

Conclusie
Dat u van deze gang van zaken in de gemeente op de hoogte bent lijkt me het minste.
Wanneer u mij in enige vorm zou kunnen steunen door de burgemeester op de gang van zaken aan te spreken zou ik u daarvoor dankbaar zijn.

Uiteraard ben ik te allen tijde bereid om u van nadere informatie te voorzien als u daarop prijs stelt.
Ik verzoek u om mij op deze brief een reactie te geven.
Bij voorbaat dank daarvoor,
Vriendelijke groet
J.M.T.(Miek) Wijnberg
voorzitter van Burgerrechtenvereniging Vrijbit
www.vrijbit.nl

Bijlage: 29 -11-2011 AD ‘Strijd om de vingerafdruk’

Lees meer...