dinsdag, 03 mei 2011 21:38

persbericht Vrijbit oproep: ID-kaart zonder vingerafdrukken NU !

De vingerafdruk registratie voor ID-bewijzen gaat, ondanks de toezeggingen van minister Donner in de Tweede Kamer om daar mee te stoppen, tot op heden door.

Vrijbit roept alle verantwoordelijken op om ervoor zorg te dragen dat in Nederland vanaf 5 mei, wie dat wil, een ID-bewijs zonder vingerafdrukken kan aanvragen.

Op 26 april deelde de minister per brief  aan de voorzitter van de Tweede Kamer mee: ‘voor nu’ te stoppen met de vingerafdrukregistratie in de de-centrale reisdocumentenadministraties. Op woensdag 27 april ging hij een stap verder en deed hij tegenover de Tweede Kamerleden publiekelijk de toezegging: ’voor nu stoppen we met het afnemen en opslaan van vingerafdrukken voor ID-bewijzen - zowel wat betreft de opname in document zelf als in de databases. Voor Paspoorten zullen vingerafdrukken enkel nog worden verwerkt in de chip van de documenten, en worden deze na aanmaak van het document, automatisch uit de databases verwijderd. (bron:audio opname)

De volgende dag stuurde het ministerie echter een Nieuwsbrief naar de uitgevende instanties met de onduidelijke mededeling dat ‘de huidige opslag van de vingerafdrukken in de decentrale databases voor nu wordt gestopt, maar dat er ten aanzien van de Nederlandse ID-kaart NIKS verandert (vooralsnog) en dat er niet wordt gestopt met het opnemen van vingerafdrukken’. Met als gevolg grote verwarring zowel bij de burger als bij de uitvoeringsinstanties, waardoor een week na de toezegging  aanvragen voor een ID-bewijs zonder vingerafdrukken nog steeds niet in behandeling worden genomen.

Daardoor verplicht de overheid burgers, om alsnog hun unieke, onvervangbare vingerafdrukken af te geven. NB voor verwerking in een onveilig en ondeugdelijk systeem waarvan vaststaat dat dit definitief wordt afgeschaft. Dat betekent feitelijk dat de Staat willens en wetens doorgaat met het uitsluiten van onschuldige burgers van normale deelname aan de samenleving. Enkel op grond van hun weigering om vingerafdrukken af te staan en zelfs nu men ze in principe in het gelijk heeft gesteld dat afgifte van vingerafdrukken een onaanvaardbare inbreuk op de bescherming van hun persoonlijke vrijheid vormt.

Met de toezeggingen van de minister wordt weliswaar lang niet aan alle bezwaren tegen de Paspoortwet-2009 tegemoet gekomen. (De rechtzaken gaan dan ook gewoon door lees…)

Wèl biedt het kunnen aanvragen van een ID-kaart zonder vingerafdrukken, in elk geval soelaas aan mensen die eenvoudigweg weigeren hun vingerafdrukken af te geven aan de overheid en die niet persé aangewezen zijn op een paspoort om buiten Europa te kunnen reizen.

De minister hoeft een oplossing voor deze mensen niet uit te stellen totdat dit bij wetswijziging definitief wordt geregeld. Hij heeft de bevoegdheid om individuele ontheffingen toe staan en kan opdracht geven dat voor vingerafdrukweigeraars van de tijdelijke ontheffingsmogelijkheid gebruik kan worden gemaakt.lees...

Alle burgemeesters hebben, als bevoegd gezag, ook de mogelijkheid om op grond van de tijdelijke ontheffingsmogelijkheid of op grond van het doelbindings- en proportionaliteitsbeginsel van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens hun verantwoordelijkheid te nemen om - in de wetenschap dat de vingerafdrukeis komt te vervallen - de zorgplicht voor de burgers te laten prevaleren boven het strikt toepassen van de Paspoortwet. Zelfs alle ambtenaren van Burgerzaken zijn op grond van de Uitvoeringsregeling inzake de Paspoortwet-2009 (PUN) gerechtigd om zelfstandig te beslissen dat het niet willen afgeven van vingerafdrukken, in het licht van de aangekondigde afschaffing van deze eis-  als tijdelijke belemmering kan worden aangemerkt, zodat via die uitzonderingsgrond de aanvraag in behandeling kan worden genomen

Voor aanvullend artikel met meer achtergrond informatie lees...