woensdag, 12 januari 2011 14:40

Voorbeeld brief - Verwijder-Vingerafdruk-

Vrijbit heeft een voorbeeldbrief samengesteld voor haar leden en iedereen die zich gedwongen heeft gezien om, ter verkrijging van een paspoort of ID/kaart, zijn vingerafdrukken door de overheid te laten opslaan en deze uit de gemeentelijke reisdocumentenadministratie verwijderd wil zien. U kunt deze brief uitprinten en ingevuld opsturen naar de burgemeester van uw woonplaats.

Een voorbeeldbrief om de minister te vragen de opslag te doen verwijderen van de vingerafdrukken die zijn opgeslagen ter verwerking in de paspoort-ID/kaartdocumenten zelf is in voorbereiding.

Download voorbeeldbrief als .TXT

Download voorbeeldbrief als .DOC

Voorbeeldbrief  Verwijder-Vingerafdrukken
Deze brief wordt u aangeboden door de vereniging Vrijbit- www.vrijbit.nl
Doel: Na aanmaak van paspoort en/of ID-kaart de registratie van vingerafdrukken laten verwijderen uit de gemeentelijke reisdocumentenadministratie.
Handleiding:Brief richten aan de burgemeester van de gemeente waar u woonachtig bent. Nederlanders die niet in een gemeente staan ingeschreven dienen het verzoek aan de burgemeester van Den Haag te richten. Vergeet niet de brief van uw handtekening te voorzien. Bewaar zelf een kopie van de brief.
Als u ter kennisgeving een afschrift aan Vrijbit wilt sturen stellen we dat zeer op prijs.
Nota Bene: Wie wil dat de vingerafdrukken ook verwijderd worden uit de ‘ paspoort/ID-kaart-documenten-aanmaak- administratie’ (RAAS-systeem) dient dit aan de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken kenbaar te maken.
Vanaf hier invullen en opsturen, dit en bovenstaande tekst kunt u verwijderen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam:                                                                                                                   datum:
Adres:
Woonplaats:
Aan de burgemeester (naam…………………………………) van………. ( gemeente)
Onderwerp: Verzoek tot verwijdering vingerafdruk-registratie
Geachte mevrouw/heer (……….naam burgemeester),


Principieel ben ik gekant tegen het moeten afgeven van mijn vingerafdrukken ter verkrijging van een geldig paspoort of ID-kaart. De eis hiertoe, op grond van de Paspoortwet uit 2009, acht ik strijdig met de fundamentele grondrechten op bescherming van mijn persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit, zoals o.a. vastgelegd in onze Grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
Desondanks zag ik mij na 21 september 2009 genoodzaakt om mijn unieke lichaamskenmerken door de overheid te laten registreren, omdat ik:
o Over een geldig reisdocument dien te beschikken.
o Een geldig reisdocument blijk nodig te hebben om aan nationale identiteitsverplichtingen te kunnen voldoen.
Aankruisen welke optie of opties van toepassing zijn.

Nu ik inmiddels kan beschikken over een geldig paspoort en/of ID-kaart, verzoek ik u, daar u in dezen het bevoegd gezag uitoefent en verantwoordelijk bent voor de opslag en het beheer van deze gegevens, de registratie van mijn vingerafdrukken uit de reisdocumentatie-administratie te laten verwijderen.Vanwege het risico dat deze gegevens in handen van (al dan niet bevoegde) derden terecht komen en de (eventueel onherstelbare) schade die dit mij kan berokkenen, verzoek ik u erop toe te zien dat de verwijdering zo spoedig mogelijk- doch uiterlijk binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn -plaatsvindt.


Ik baseer dit verzoek zowel op de artikelen in het EVRM waarmee de opslag principieel in strijd is, als op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In het bijzonder op de artikelen uit de Wbp die, ook in het geval dat er een rechtsgeldige grondslag zou zijn voor de opslag van de vingerafdrukken (artikel 8 Wbp), de verwerking slechts toestaat voor zover dit noodzakelijk is om de dienst te verlenen waarvoor de registratie plaatsvindt. Nota bene betreft het hier gevoelige persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 16 Wbp, waarvoor de eisen die aan een verwerking worden gesteld nog strenger zijn.


Tevens wil ik in kennis worden gesteld of er gedurende de tijd dat de vingerafdrukken waren opgeslagen, er door veiligheids- of inlichtingendiensten gebruik is gemaakt van gegevens over mij die zijn vastgelegd in de databank, of dat politie/justitie op enige wijze deze databank bevraagd heeft in verband met een identiteits-vaststellingsverzoek en of onbevoegde derden een poging hebben gedaan om zich toegang tot deze gegevens te verschaffen.
Ik wens hierover schriftelijk te worden geļnformeerd en baseer dit verzoek eveneens op de Wbp, die mij het recht geeft om te kunnen controleren welke gegevens er over mij zijn opgeslagen in de digitale overheidsdatabank, wie er toegang tot die gegevens heeft en waar deze gegevens voor worden gebruikt.


Daarnaast steunt dit verzoek op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), vanuit het perspectief dat er in Nederland discussie plaatsvindt met betrekking tot de (on)wenselijkheid van opslag van vingerafdrukken die afgenomen zijn in het kader van de paspoort/ID-kaart-uitgifte, en het antwoord op het verzochte daarin een rol kan spelen. In dit verband verzoek ik u om een afschrift van alle verzoeken tot raadpleging van de met betrekking tot mijn persoon opgeslagen gegevens in de hiervoor genoemde databank, welke schriftelijk of langs elektronische weg zijn gedaan, alsmede de telefoonnotities, memo’s en brieven die met betrekking tot dergelijke op mijn gegevens betrekking hebbende verzoeken zijn opgemaakt en/of verzonden.

Ik vertrouw erop dat u alles in het werk zult stellen om zo snel mogelijk aan mijn verzoek tot verwijdering van mijn vingerafdrukregistratie tegemoet te komen. Ik verzoek u mij hier een bevestiging over te doen toekomen.

Hoogachtend/ Met vriendelijke groet/ In afwachting van uw reactie,
Verblijf ik,
Naam

Handtekening