Slag om paspoort

Dossier Paspoortwet donderdag, 17 december 2009 20:54

Stichting Privacy First eist stopzetten registratie vingerafdrukken

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) moet binnenkort voor de rechter verschijnen in verband met het schenden van Europese privacyregelgeving aldus Privacy First. Deze stichting  stelt dat de nieuwe Paspoortwet, die onder haar verantwoordelijkheid valt, strijdig is met de Grondwet, met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De minister kreeg per brief op 8-12-09 formeel tot 22 december de tijd om te reageren op de uitnodiging nog in december in gesprek te gaan over de eis om de paspoortwet buiten werking te laten stellen. Als zij niet ingaat op het verzoek om de opslag van biometrische gegevens (waaronder de vingerafdrukken) in digitale overheidsregisters stop te zetten, volgt onomkeerbaar een dagvaarding om dit in rechte af te dwingen.

Inzet is de opslag van de meetbare lichaamskenmerken van de Nederlandse burgers. Europese Unie verordent dat twee biometrische gegevens ( momenteel gezichtsscan en vingerafdrukken) moeten worden opgenomen in de paspoorten en ID-kaarten teneinde beter te kunnen controleren bij identificatie of drager en document daadwerkelijk overeenkomen.

De Nederlandse regering wil niet dat deze gegevens enkel in de documenten verwerkt worden, maar wil er zelf de beschikking over krijgen door ze op te nemen in een digitaal overheidsregister.

Daarmee eigent de regering zich persoonsgegevens toe die integraal en zonder enige controlemogelijkheid gebruikt kunnen worden door inlichtingen- en veiligheidsdiensten( inclusief die van andere mogendheden) en via aanvraag ook ter beschikking staan voor justitiële doeleinden.

Zo’n opslag maakt een grote inbreuk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Niemand kan meer zicht houden op waar zijn gegevens worden vastgelegd, wie er toegang toe heeft en wat ermee gebeurt. Dat betekent een afbraak van de fundamentele burgerrechten om in vrijheid te kunnen leven en onbespied door het leven te kunnen gaan. Onbevoegden kunnen met de gegevens aan de haal gaan ze stelen of veranderen zodat iedereen het risico loopt slachtoffer te worden van identiteitsdiefstal. De overheid geeft het een instrument in handen omvoortdurend van alle burgers via automatische systemen te kunnen vastleggen waar zij zich bevinden en hoe zij zich gedragen. De overheid reduceert daarmee de burgers allemaal tot potentiële verdachten en organiseert de samenleving op basis van wantrouwen.

De gegevens worden momenteel opgeslagen in zo’n 600 de-centrale Gemeentelijke databanken. Dat is niet alleen principieel fout, maar ook nog eens heel onveilig. De gegevens worden namelijk samen met nagenoeg alle andere gegevens van iedere burger opgeslagen.

Naam, adres woonplaats, geboortedatum, uitgiftenummer van het identiteitsdocument  en het persoonsregistratienummer BSN, wat toegang geeft tot alles wat de overheid van een burger weet. Als deze gegevens in handen komen van onbevoegden, gestolen of gemanipuleerd worden, kan dat iedereen geweldige problemen opleveren. Leed dat onomkeerbaar wordt als daarbij misbruik is gemaakt van iemands onvervangbare vingerafdrukken. De Paspoortwet voorziet in het omsmeden van deze lokale reisdocumenten-administraties tot één centraal overheidsregister wat 7 daags 24 uur on-line operationeel is. Dat maakt het allemaal nog griezeliger dan nu al het geval is omdat dan kwaadwillenden zich in 1x meester kunnen maken van de totale bevolkingsadministratie.

Advocaat Alberdingk Thijm, die optreedt voor Privacy First, spreekt van een unieke rechtszaak. "Er is in Europa geen enkel ander land dat vingerafdrukken van zijn burgers in een centrale databank stopt."

Ondanks waarschuwingen van het College Bescherming Persoonsgegevens dat de Paspoortwet tegen het EVRM indruist en ondanks de rechtszaak die de vereniging Vrijbit aanhangig heeft gemaakt bij het Europese Hof liet de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken weten dat de wet niet tegen het EVRM indruist. Conclusie: het is dus vrijwel zeker dat de minister de wet niet zonder slag of stoot zal doen intrekken en dat de Stichting Privacy First haar daartoe door de rechter zal dienen te dwingen om dit alsnog te doen.

Vrijbit merkt daarbij op dat het bij Privacy First om de civiele rechtsgang gaat. De zaak van Vrijbit bij het Europese Hof loopt ook nog ( in tegenstelling totsommige berichten in de pers). Ddaarnaast zijn bestuursrechtelijke rechtzaken zijn in voorbereiding en er kunnen nog veel meer processen verwacht worden. Zoals van mensen die als gewetensbezwaarden fysiek niet in staat zijn hun vingerafdrukken te geven en toch een identiteitsbewijs moeten krijgen om in het maatschappelijk verkeer te kunnen functioneren. Ouderen die af zullen gaan dwingen om niet als ‘permanent ongeschikt’ te worden geregistreerd omdat hun vingerafdrukken versleten zijn en niet zij maar het systeem ongeschikt is. Mensen die onder dwang hun vingerafdrukken hebben afgestaan omdat men niet zonder geldig ID-bewijs kan leven, maar de rechtmatigheid van deze opslag betwisten en verwijdering uit overheidsregister zullen eisen.

Wie zich solidair wil verklaren met de rechtzaak van Stichting Privacy First of zich als belanghebbende wil voegen, wordt verzocht dat schriftelijk te laten weten.

De vereniging Vrijbit heeft zich als eerste organisatie op 4 december solidair verklaard.

Meer info:

dossier vingerafdruk

http://www.privacyfirst.nl/

zondag 13 -12-09 Telegraaf