donderdag, 22 september 2011 22:15

Poppenkastvoorstelling Wie betaalt voor de ID-kaart?

Iedere burger verdacht en schatplichtig aan de overheid om met biometrische gegevens en geld te betalen om voortdurend te kunnen bewijzen dat men zich niet voor een ander uitgeeft.

Na de afschaffing van het persoonsbewijs op 1 februari 1951 verplicht de eigen overheid, sinds 1993, opnieuw de inwoners van Nederland om met een geldig identiteitsbewijs te moeten aantonen dat zij zich niet voor een ander uitgeven. Met de invoering van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht in 2005 was het weer zover dat iedereen, vanaf 14 jaar, verplicht werd om over een geldig identificatiebewijs te beschikken.

In 2004 maakte een vasthoudende burger bezwaar tegen het feit dat de overheid voor zo’n verplicht persoonsbewijs de kosten bij de burger in rekening bracht. Op 9 september 2011 werd hij -na 7 jaar procederen -door de Hoge Raad in het gelijk gesteld. De rechtbank oordeelde dat het inderdaad niet correct was dat de overheid geld vraagt voor een verplichting die men de burger zelf oplegt. Leges voor het aanvragen van documenten mogen bij wet namelijk enkel geheven worden voor het verstrekken van documenten die vooral een particulier belang dienen.

Onder het vaker gebezigde motto van CDA en PVV ‘als het niet mag van de rechter dan passen we de wet gewoon aan’ knutselde minister Donner met ongekende snelheid een ID-kaart-bekostigings-wetsvoorstel in elkaar. Met terugwerkende kracht nog wel. Dit werd op 21 september bij de Tweede Kamer ingediend om bij aannemen al vanaf de volgende dag in werking te treden. De inhoud van het wetsvoorstel, bleek bij navraag door Vrijbit op 22 september niet beschikbaar te zijn. Niet op aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken & Ko, niet via Postbus 51 en niet via de website van de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel (33.011) wordt aan de man gebracht als Reparatie Wet ‘Grondslag Verbetering’.

Publicitair slim want wie kan nou tegen een verbetering zijn? De onderbouwing is curieus genoeg dat er ineens heel veel mensen een ID-kaart zouden zijn gaan aanvragen die de kaart niet nodig hebben. Een mededeling van minister Donner, die daarbij het volk via de kijkkast dan vermaakt met een bedenkelijke blik. Terwijl hij eindelijk zijn droom moet hebben zien uitkomen dat al die vermaledijde ongehoorzame burgers, die nog steeds geen geldig ID-bewijs hebben, dit nu massaal zouden zijn gaan aanvragen omdat het gratis is.

Ondertussen blijft de minister glashard volhouden dat de afgifte van de vingerafdrukken voor het verkrijgen van een ID-kaart nog zeker anderhalf jaar verplicht zal blijven. Ondanks zijn belofte op 29 april om ‘voor NU’ daarmee te stoppen omdat ze in minstens 25% van de gevallen niet overeenkomen met die van de dragers van de Paspoort- en ID-kaart-documenten. Dat kan naar zijn zeggen domweg niet anders omdat het wijzigen van de wet ten aanzien van de ID-kaart nou eenmaal zoveel tijd in beslag neemt.

En zo wordt de bevolking als publiek bij een poppenkast getrakteerd op een voorstelling. Waarbij duidelijk wordt dat het kennelijk geen enkel probleem vormt voor de regering om nog jaren door te gaan met het opslaan van vingerafdrukken die niet deugen en nergens voor geschikt zijn behalve ter disciplinering van gewetensbezwaarden. In zo’n geval kan een reparatie bij wetswijziging of algemene maatregel van bestuur, makkelijk anderhalf jaar in beslag nemen. Maar als het niet om de onvervangbare biometrische gegevens van de burgers gaat, maar om geld …...

Applaus!

De Tweede Kamerleden zou het sieren als ze dit keer, wèl zouden vragen om de bewering over de stormloop op ID-kaarten met cijfers te onderbouwen(1).

Als men de minister ter verantwoording zou roepen voor de stelling in de Memorie van Toelichting dat de Hoge Raad helemaal niet van mening zou zijn dat de overheid geen geld mag vragen aan een burger voor iets wat men hem zelf oplegt(2).

Over de consequenties voor de Rechtsstaat als de regering uitspraken van de onafhankelijke rechterlijke macht niet langer respecteert, door iets wat verboden wordt (leges heffen) gewoon via een andere regeling (belasting) onveranderd te laten(3).

Hoe het zit met de rechtspositie van de burger die na 7 jaar procederen bij de hoogste rechtsorgaan in het gelijk wordt gesteld, maar daar geen steek mee opschiet als de overheid haar machtspositie gebruikt om onder een andere regeling precies dezelfde werkwijze weer in te gaan voeren(4).

En als men van de minister zou eisen dat hij eerst maar eens zijn belofte, van jongstleden april, waarmaakt voordat men dit nieuwe wetsvoorstel zelfs maar in stemming brengt.(5)Zal men eens zien hoe snel dan de vingerafdrukken niet meer hoeven te worden afgegeven!

Naschrift: zojuist werden via overheid.nl het wetsvoorstel en de bijbehorende stukken gepubliceerd. Zijnde de koninklijke boodschap op prinsjesdag 33011-1, het voorstel van wet 33011-2, de Memorie van Toelichting 33011-3, het spoedadvies van de Raad van State 33011-4, de brief van minister Donner aan Tweede Kamer om op te schieten 33011-5, en verslag van de vaste TK commissie van Binnenlandse Zaken&Ko dat geen enkel parlementslid de behoefte voelde een opmerkingen te maken of een vraag te stellen 33011-6

De gemeente Den Haag heeft tot nu toe als enige, bij monde van wethouder Engelshoven (Dienstverlening) publiekelijk laten weten het niet correct te vinden dat de minister de gemeentes vraagt om alvast toch weer geld te gaan vragen voor het aanvragen van de ID-kaart, zonder dat het wetsvoorstel door het parlement is behandeld en goedgekeurd. Den Haag versterkt de ID-kaart tot die tijd, conform de uitspraak van de Hoge Raad, kosteloos. Al heeft men zich wel de kosten op de hals gehaald om aanvragers een begeleidende brief mee te geven dat men achteraf misschien toch moet betalen.lees...

 Update 30-10-2011 Vervolg info: perikelen ID-kaart financiering chronologisch

 27-10-2011 Bespreking Eerste Kamercommissie( voor Binnenlandse zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin) van wetsvoorstel 33 011 Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlands identiteitskaar. Verslag van de bespreking op 27-9-2011

Op 29-9-2011 is het voorstel (TK 33.011, nr. 2 ) aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor.

Op 11-10 -2011 Vrijbit schreef een brief aan de leden van de Eerste Kamer inzake het debat over de ID-kaart.

Op 11 oktober 2011 heeft de Eerste Kamer het voorstel na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA en SGP stemden voor.

Op 21 oktober stuurde minister Donner een brief aan alle burgemeesters i.v.m. uitbetaling van compensatie kosten inzake niet in rekening gebrachte leges van verstrekte NIK’s in de periode met ingang van 9 september 2011 tot en met 21 september 2011, van toegekende bezwaren tegen het betalen van leges bij aanvragen vanaf 26 augustus 2010 tot en met 21 september 2011.Over andere categorieën van kosten is afgesproken dat BZK en VNG nader zullen bespreken welke categorieën ( inkomstenderving t/m afhandelingskosten bezwaarschriften en administratieve kosten) verder nog gecompenseerd kunnen worden en onder welke voorwaarden. Bron: Nieuwsbrief NVVB 69 21-10-2011