Toon items op tag: LSP

dinsdag, 26 juni 2012 18:13

DBC-WEG-ERMEE The times they are a changing?

Op 22 juni 2012 publiceerde Burgerrechtenvereniging over de voorzet vanuit de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) voor het doen afschaffen van het Diagnose Behandel Combinatie systeem in de gehele zorgsector.(lees…)

Een dag later publiceerde de Volkskrant een uitgebreid artikel waarin de pogingen om marktwerking in de zorg in te voeren failliet worden verklaard doorzowel Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis als door Ab Klink, oud-minister van Volksgezondheid en nu consultant bij Booz & Co.

Publiekelijk bekennen deze kopstukken binnen het beleidsterrein van de Volksgezondheid tot het inzicht te zijn gekomen dat het financieren van de zorg op grond van verplicht aan te leveren DBC-informatie aan de zorgverzekeraars en de landelijke databank DIS ertoe geleid heeft dat de zorg tot een productiemachine is verworden. En dat het, zowel uit medisch oogpunt als vanwege noodzakelijke kostenbeheersing, noodzakelijk is dat de patiënt en de op de patiënt toegesneden optimale zorg weer het uitgangspunt dient te gaan vormen voor het organiseren van de zorgsector.

Gepubliceerd in Dossier Gezondheidszorg

Opmaat voor een gezond en veilig systeem voor uitwisseling van medische gegevens

In het Medisch Contact, hèt vaktijdschrift voor de arts in Nederland, werd op 13 maart 2014 een artikel gepubliceerd onder de titel ‘een alternatief voor het LSP’. Hierin wordt een andere opzet gelanceerd voor het uitwisselen van patiëntgegevens dan beoogd werd met het wetsvoorstel EPD/Kaderwet e-zorguitwisseling dat minister Klink in 2008 lanceerde. En met het huidige private EPD- LSP systeem, waarbij eveneens het uitgangspunt is dat alle digitale gegevensuitwisselingen inzake patiënten dossiers via een centraal Landelijk Schakelpunt(LSP) worden geleid. Opdat door het hele land zorgverleners en zorginstanties medische gegevens rechtstreeks kunnen onttrekken aan de registraties bij andere zorgverleners.

EPD 2008-2011 RIPnee dus flyer EPD-LSP 2011-2014

In het artikel maken de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen(VPHuisartsen) en de stichting KDVP korte metten met de voorstelling van zaken dat mensen beter geholpen zouden worden door een grootschalig landelijk uitwisselingssysteem. De slogan die VZVZ, de organisatie die het huidige LSP runt, letterlijk op haar flyers vermeld.

Kort gezegd komt hun analyse er op neer dat de patiënt niet geholpen wordt door een informatiesysteem waarbij ook zorgverleners die niet direct bij hun behandeling betrokken zijn toegang krijgen tot iemands medische gegevens. En dat het de zorgverleners, die wèl direct bij iemands behandeling betrokken zijn, zelfs hindert in het fatsoenlijk kunnen uitoefenen van hun taak.

Gepubliceerd in Dossier EPD
woensdag, 01 mei 2013 12:11

EPD-LSP ik geen toestemming

Persbericht EPD-LSP: “ ik geen toestemming”

Utrecht, 22 april 2013

Burgerrechtenvereniging Vrijbit voert actie tegen de hernieuwde invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD-LSP) als aanzet tot een monopoliesysteem voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens in de gehele zorgsector. 

De actie wordt ondersteund via de website www.ikgeentoestemming.nl via welke weg directe links gelegd worden met de juridische strijd van zorgverleners die zich verzetten tegen de dwang om zich bij het systeem te moeten aansluiten. 

Vrijbit heeft meer dan 100.000 flyers laten drukken die o.a. in wachtkamers en bij apotheken te vinden zullen zijn. Hiermee wil Vrijbit burgers, maar ook zorgverleners informeren over de risico's en nadelen die aan deelname aan dit systeem kleven.  

De actie beoogt tegenwicht te bieden aan de  drang en dwang van zorgverzekeraars en overheid om zorgverleners verplicht te stellen zich bij dit landelijk systeem voor de uitwisseling van medische gegevens aan te sluiten. Ook wil deze actie burgers/patiënten informeren over de misleidende wijze waarop geprobeerd wordt hen ‘toestemming’ te laten geven voor de uitwisseling van hun medische gegevens via een informatiesysteem dat niet alleen absoluut onveilig is maar dat eveneens zodanig is opgezet dat het niet langer mogelijk is om ( zoals vanouds) gericht toestemming te geven voor de uitwisseling van  voor een behandeling noodzakelijke medische gegevens met zorgverleners die direct bij de behandeling betrokken zijn. 

Gepubliceerd in Dossier EPD

Miek Wijnberg tijdens een flyeractie van Vrijbit op de zorg demonstratie in Den Haag 2013

Burgerrechtenvereniging Vrijbit raadt daarom iedereen aan om GEEN ' TOESTEMMING' te geven voor uitwisseling van uw medische gegevens via dit nieuwe absoluut onveilige EPD systeem. En om de huisarts en apotheker te vragen om de uitwisseling van informatie, bij verwijzing of uitschrijven van recepten, voorlopig te blijven doen op de gebruikelijke wijze.

Meer info: www.ikgeentoestemming.nl

Gepubliceerd in Videoarchief
Getagged onder
Donderdag 20 december debatteert de Tweede Kamer over het Landelijk Schakel Punt (LSP) de private doorstart van de Kaderwet tot elektronische datauitwisseling in de Zorg (aangeduid als EPD). zie...Er is onvermindert veel commotie en weerstand tegen de invoering van het LSP. Ook nu de 4 grote zorgverzekeraars sinds gisteren niet langer vasthouden aan de verplichte aansluiting op het systeem per 1 januari.lees...

Privacy Barometer schreef samen met Burgerrechtenvereniging Vrijbit een brief aan de Tweede Kamer met 12 belangrijke aandachtspunten voor het veilig uitwisselen van medische gegevens.

Den Haag, 18 december 2012

Geachte Kamerleden,

Donderdag 20 december 2012 vergadert u over het Landelijk Schakelpunt (LSP), voorheen aangeduid als het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD). Wij onderschrijven de noodzaak van goede communicatie in de zorg en een veilige (elektronische) uitwisseling van medische gegevens. Aansluiting op het LSP biedt echter op dit moment onvoldoende veiligheidsgaranties. Er is mede om die reden onder de bevolking, onder zorgverleners, onder deskundigen en onder ICT-experts weinig draagvlak voor het LSP. Het systeem is om deze reden unaniem door de Eerste Kamer verworpen.

Helaas voldoen ook de huidige regionale communicatiesystemen evenmin aan alle veiligheidseisen. Juist daarom is het opvallend dat de doorontwikkeling en verbetering van bestaande, regionale systemen nu wordt stopgezet, terwijl die met enige aanpassingen in betere informatie-uitwisseling zouden kunnen voorzien zonder de nadelen van een LSP.

De onderstaande 12 punten in deze brief geven aan waarom het LSP niet kan worden doorgezet en geven handvaten over de kernpunten waar rekening mee gehouden dient te worden bij de ontwikkeling van verantwoordde informatie-uitwisseling van medische gegevens waarbij zowel de veiligheid, het medisch beroepsgeheim en de bescherming van de privacy van patiënten gewaarborgd worden.

Inhoudsopgave

1. Laat het primaire beschikkingsrecht op medische gegevens berusten bij de patiënt en de behandelende zorgverlener.

2. Draag zorg voor oprechte informatie naar patiënten.

3. Zorg dat autorisatie voor gegevensuitwisseling zeer specifiek gegeven moet en kan worden.

4. Stop met het gebruik van het algemene BurgerServiceNummer (BSN) voor de zorgsector.

5. Voorkom systeem-monopolisme.

6. Toon nut en noodzaak van gegevensuitwisseling overtuigend aan.

7. Evalueer het gebruik van medische datauitwisselings systemen kritisch.

8. Introduceer snel een meldplicht voor datalekken met mogelijk boetes en strafrechterlijke vervolging.

9. Zet zorgverzekeraars op afstand van het kunnen beschikken over persoonlijke medische gegevens.

10. Accepteer geen Nederlandse deelname aan grootschalige Europese of mondiale medische data uitwisselingssystemen.

11. Sluit als overheid uit dat medische gegevens verplicht (bijv. via de Patriot Act) bij vreemde mogendheden terechtkomen.

12. Laat de patiënt samen met diens zorgverlener centraal staan.

1. Laat het primaire beschikkingsrecht op medische gegevens berusten bij de patiënt en de behandelende zorgverlener. Het is niet ondenkbaar dat beheerders van een medisch datauitwisselingssysteem deze gegevens op een andere wijze willen gaan gebruiken dan voor het optimaliseren van de zorg voor betrokkenen.  Met name het risico van vercommercialisering van de gegevens is groot. Het medisch beroepsgeheim en het fundamentele recht op bescherming van de privacy van patiënten komt daarmee onder druk te staan. Om dit te voorkomen zou wettelijk vastgelegd moeten worden dat het primaire beschikkingsrecht op medische gegevens altijd bij de patiënt en zijn directe zorgverlener ligt. De directe zorgverlener is daarbij gebonden aan zijn medisch beroepsgeheim en zijn zorgplicht voor de patiënt. Vertrouwelijkheid binnen de spreekkamer en van de medische gegevens moet door de zorgverlener gegarandeerd kunnen worden.
Een dergelijke wettelijke regeling verplicht derden om altijd vooraf expliciete toestemming te vragen aan een patiënt en/of zijn zorgverlener voor hij kan beschikken over medische gegevens. Deze toestemming kan ook te allen tijde weer worden ingetrokken. Expliciete toestemming betekent dat patiënten en zorgverleners zo volledig mogelijk moeten worden geïnformeerd. Patiënten mogen niet worden overgehaald om toestemming te geven met prijsvoordelen of door eisen of dwingende afspraken in zorgcontracten.

top ▲

2. Draag zorg voor oprechte informatie naar patiënten. Patiënten worden nu met wervende teksten overgehaald deel te nemen. In de communicatie van VZVZ wordt telkens het wordt 'veilig' gebruikt, terwijl de veiligheid van het LSP duidelijk niet gegarandeerd kan worden. Patiënten worden daarmee dus misleidt. Met de huidige opt-in regeling wordt de indruk gewekt dat inzage in medische gegevens veiliger en acceptabeler is, omdat de burger daarvoor zelf toestemming heeft gegeven. Waar het 'ja' toe kan leiden kan noch door de patiënt noch door de artsen goed worden voorzien. Men weet gewoonweg niet waaraan en hoelang men toestemming geeft. 
Als patiënten gevraagd wordt deel te nemen aan het LSP, moeten ze eerlijk geïnformeerd worden. Er moet bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt dat dat huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen en apotheek al gegevens delen en dat dat niet hetzelfde is als toestemming geven voor een landelijk LSP. Patiënten dienen als hen om toestemming wordt gevraagd te kunnen overzien waar die toestemming precies voor geldt, dus wie inzicht krijgt in welke gegevens. Patiënten dienen geïnformeerd te worden dat er aan digitale uitwisseling per definitie ook risico’s zijn verbonden dat gegevens bij derden terecht kunnen of buiten de context kunnen worden geïnterpreteerd.
Het is onverstandig om de informatievoorziening in deze gevoelige materie over te laten aan de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ)die een duidelijk commercieel belang heeft bij het aantal inschrijvingen in het landelijke systeem.

top ▲

3. Zorg dat autorisatie voor gegevensuitwisseling zeer specifiek gegeven moet en kan worden. Het LSP is een onveilig systeem vanwege het gebrek aan een goed autorisatie-model. Als patiënten toegang geven, geldt de toestemming op dit moment voor het dossier voor alle zorgverleners. Het VZVZ heeft de opgenomen dossiers tijdens de introductie alleen voor ziekenhuizen toegankelijk gemaakt, maar dat is een tijdelijke maatregel. Er is geen mogelijkheid autorisatie te verlenen of in te trekken per aandachtsgebied, per achterliggende periode of per zorgverlener. Controleren wie toegang tot de gegevens heeft gekregen, kan nu alleen achteraf plaatsvinden door de logbestanden te bekijken. Alleen al om die reden dient het LSP niet verder ingevoerd te worden.

top ▲

4. Stop met het gebruik van het algemene BurgerServiceNummer (BSN) voor de zorgsector. Een systeem voor het uitwisselen van medische gegevens over individuele patiënten moet een andere identificatiecode gebruiken dan het BSN. Het BSN is bedoeld om binnen de overheid gebruikt te worden. Het gebruik van één identificerend nummer voor alle sectoren van de samenleving vormt een te groot risico voor de burger dat zijn gegevens veel te makkelijk en oncontroleerbaar worden gekoppeld aan andere informatie. Voor kwaadwillenden vormt het steeds meer een ideaal instrument voor identiteitsfraude en -diefstal.

top ▲

5. Voorkom systeem-monopolisme Het is zeer onwenselijk als er één leidend systeem zou komen voor medische dossiers. De beheerders van dat systeem krijgen dan namelijk de macht van een monopolist om zorgverleners en patiënten te verplichten om mee te doen en zich te conformeren aan hun voorwaarden. Beheerders kunnen onder andere bepalen welke elementen in een elektronisch dossier moeten worden opgenomen en op welke wijze. En daarmee komt er een inhoudelijke bemoeienis met de behandeling. Dat is de omgekeerde wereld.
Primair moet in de spreekkamer bepaald kunnen worden wat goede zorg is. De zorgverlener bepaalt in overleg met de patiënt hoe de behandeling vorm krijgt. Een medisch datauitwisselingssysteem moet daarbij volgend zijn en de ontwikkelingen in de spreekkamer ondersteunen. Daarom moet er bij wet geregeld zijn dat zorgverleners altijd mogelijkheid blijven houden een eigen of alternatief systeem te gebruiken.

top ▲

6.Toon nut en noodzaak van gegevensuitwisseling overtuigend aan. Voordat een systeem voor het uitwisselen van medische gegevens ingevoerd of gebruikt gaat worden moet overtuigend aangetoond worden dat het systeem daadwerkelijk bijdraagt aan een betere zorg voor patiënten. Dat is bij het LSP in de afgelopen 10 jaar nooit gebeurd. De claim dat er vermijdbare sterfgevallen voorkomen zouden kunnen worden is een aanname gebleven die nooit hard is gemaakt. Aan de andere kant zijn er vele signalen dat fouten in het LSP tot verkeerde behandelingen kan leiden.
Zolang er geen duidelijke meerwaarde voor een systeem is voor de patiënt of de behandelende zorgverlener, zal er geen draagvlak in de samenleving voor ontstaan. Een systeem is dan bij voorbaat gedoemd te mislukken.

top ▲

7. Evalueer het gebruik van medische datauitwisselings systemen kritisch. Zoals inmiddels in moties is vastgelegd in zowel Eerste als Tweede Kamer, moet wetgeving die impact op de privacy heeft, altijd kritisch worden geëvalueerd om te kijken of het effectief is en te beoordelen waar het beter moet. Ongeacht of een medisch datauitwisselingssysteem in handen van de overheid is of niet, dat ontslaat de overheid niet van de plicht om het kritisch te evalueren. Nu al moet worden vastgelegd dat er periodiek een gedegen, inhoudelijke, onafhankelijke evaluatie moet plaatsvinden, waarbij in ieder geval gekeken wordt naar de effectiviteit in het voorkomen van fouten en de gevolgen voor de privacy van burgers.
De evaluatieverplichting mag niet verworden tot een formaliteit. Uit de afgelopen jaren is gebleken dat het noodzakelijk is vast te leggen dat het bij een evaluatie dient te gaan om de inhoudelijke evaluatie van wetgeving, aan de hand van cijfermatige onderbouwing. De Tweede Kamer zou vooraf moeten bepalen dat bij het uitblijven van een grondige evaluatie de geldigheid van de onderhavige wet- of regelgeving automatisch komt te vervallen.

top ▲

8. Introduceer snel een meldplicht voor datalekken met mogelijk boetes en strafrechterlijke vervolging. Er moet een meldplicht komen voor datalekken, met een mogelijkheid om substantiële boetes op te leggen als er opzet of nalatigheid in het spel is. Zolang dat niet in algemen zin geregeld is, zou dat nu in ieder geval voor medische gegevens moeten gaan gelden, vanwege de zeer veel gevoelige, en voor sommige partijen ook waardevolle gegevens van een groot deel van de bevolking.

top ▲

9. Zet zorgverzekeraars op afstand van het kunnen beschikken over persoonlijke medische gegevens. Een medisch datauitwisselingssyteem is bedoeld om vermijdbare fouten tijdens de behandeling te voorkomen. Zorgverzekeraars hebben daar geen enkele rol in. Zorgverzekeraars dienen beperkt te worden tot hun primaire taak, namelijk het bekostigen van de verzekerde zorg. Er moet een verbod komen om te rapporteren over medische dossiers aan de zorgverzekeraars. Op geen enkele wijze mogen de verzekeraars toegang tot de op persoonlijk niveau terug te herleiden gegevens krijgen. Medische gegevens uit een behandeldossier mogen niet gekoppeld worden aan factuurinformatie, zoals via het Diagnosebehandelcombinatie Informatie Systeem (DIS).
De Tweede Kamer zou moeten aandringen op financiering van een uitwisselingssysteem die los staat van de zorgverzekeraars. Bij grote afhankelijkheid van de betalingen door de zorgverzekeraar, kunnen ze artsen en patiënten een richting op dwingen die handig is voor verzekeraars, maar haaks staat op een goede behandeling.

top ▲

10. Accepteer geen Nederlandse deelname aan grootschalige Europese of mondiale medische data uitwisselingssystemen. Er wordt op dit moment proefgedraaid met een Europees patiëntendossier (EPSOS). Welk doel dat dient en wat daar de noodzaak voor is, is totaal onduidelijk. Zolang er geen overtuigende argumenten zijn, zou Nederland zijn medewerking aan dit project moeten stopzetten. Los daarvan dient nu al te worden vastgelegd dat voor deelname aan welk medisch datauitwisselingssyteem dan ook altijd expliciete toestemming van de patiënt nodig is.

top ▲

11. Sluit als overheid uit dat medische gegevens verplicht (bijv. via de Patriot Act) bij vreemde mogendheden terechtkomen. Met de Patriot Act kunnen bedrijven die een vestiging in de Verenigde Staten hebben door de Amerikaanse overheid gedwongen worden om zonder tussenkomst van de rechter gegevens te overhandigen. Het is uiterst onwenselijk dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten over de medische gegevens van Nederlandse burgers kunnen beschikken. 
In het scenario van het LSP zouden dan de medische gegevens van in principe alle burgers ook nog eens met de BSN-sleutel erbij ter beschikking staan van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Met de BSN-sleutel kunnen kunnen de gegevens makkelijk aan andere gegevens gekoppeld worden, zoals de talloze passagiersgegevens die al geleverd worden van personen die naar de VS reizen (PNR), de justitiële en financiële gegevens. Het is niet voor het eerst dat mensen om hun gezondheidstoestand een inreisverbod krijgen. 
Om elk risico op ongewenst gebruik van de medische gegevens door de Amerikaanse veiligheidsdiensten uit te sluiten, moeten bedrijven die onder de Patriot Act vallen uitgesloten worden om mee te werken aan elektronische verwerking van medische gegevens.

top ▲

12. Laat de patiënt samen met diens zorgverlener centraal staan. Uit het LSP dossier blijkt dat de techiek en het systeem te veel leidend zijn geworden, waardoor belangen van patiënt en zorgverlener ondergeschikt raken. Wij vragen u, als volkvertegenwoordiging, om bij de ontwikkeling van medische datauitwisselingssystemen, zodanige randvoorwaarden vast te leggen, dat de aantasting van het medisch beroepsgeheim en de bescherming van de privacy van patiënten en cliënten gewaarborgd blijft en de zorgtaak van medische zorgverleners in de gehele gezondheidszorg daadwerkelijk beter wordt ondersteund.

top ▲

Gepubliceerd in Dossier EPD
Getagged onder

De 4 grote zorgverzekeraars Achmea, Menzis, VGZ en CZ hebben de contractuele inspanningsverplichting laten vallen voor de huisartsen om zich per 1-1-2013 te moeten aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor elektronische uitwisseling van medische gegevens.

Daarmee bereikte de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) wat zij heeft geëist en is het kort geding, dat hierover op 19 december bij de rechtbank in Arnhem zou dienen, ingetrokken.

Gepubliceerd in Dossier EPD
maandag, 22 april 2013 14:21

Persbericht EPD-LSP ik geen toestemming

Persbericht EPD-LSP: “ ik geen toestemming”

Utrecht, 22 april 2013

Burgerrechtenvereniging Vrijbit voert actie tegen de hernieuwde invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD-LSP) als aanzet tot een monopoliesysteem voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens in de gehele zorgsector. 

De actie wordt ondersteund via de website www.ikgeentoestemming.nl via welke weg directe links gelegd worden met de juridische strijd van zorgverleners die zich verzetten tegen de dwang om zich bij het systeem te moeten aansluiten. 

Vrijbit heeft meer dan 100.000 flyers laten drukken die o.a. in wachtkamers en bij apotheken te vinden zullen zijn. Hiermee wil Vrijbit burgers, maar ook zorgverleners informeren over de risico's en nadelen die aan deelname aan dit systeem kleven.  

De actie beoogt tegenwicht te bieden aan de  drang en dwang van zorgverzekeraars en overheid om zorgverleners verplicht te stellen zich bij dit landelijk systeem voor de uitwisseling van medische gegevens aan te sluiten. Ook wil deze actie burgers/patiënten informeren over de misleidende wijze waarop geprobeerd wordt hen ‘toestemming’ te laten geven voor de uitwisseling van hun medische gegevens via een informatiesysteem dat niet alleen absoluut onveilig is maar dat eveneens zodanig is opgezet dat het niet langer mogelijk is om ( zoals vanouds) gericht toestemming te geven voor de uitwisseling van  voor een behandeling noodzakelijke medische gegevens met zorgverleners die direct bij de behandeling betrokken zijn. 

Gepubliceerd in Persberichten
Getagged onder

Op vrijdag 25 april om 9.30 uur dient in de Arrondissementsrechtbank te Utrecht de rechtszaak van de vereniging VPHuisartsen tegen de organisatie ‘VZVZ’ waarin de rechter gevraagd wordt om het verfoeide EPD- Landelijk Schakel Punt (LSP) te verbieden.

Zie persbericht VPHuisartsen

De zaak werd al ruim een jaar geleden aangespannen, toen bleek dat VZVZ- voluit de ‘Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie’ stug doorging met het aftroggelen van juridisch ondeugdelijke toestemming van patiënten om hun gegevens te gaan doorgeven via een centraal te ontsluiten medisch BIG DATA transformator centrum. En doorging met onder druk zetten van huisartsen om hun praktijk aan te sluiten op de EPD-LSP centrale.

Gepubliceerd in Dossier EPD

Voor 1 à 3 postzegels voorkomt u dat uw medische gegevens via internet kunnen worden ingezien door meer dan 100.000 personen die niets met uw gezondheidstoestand van doen hebben!

Voor uw ‘eigen veiligheid’ raden we u aan om hierover 3 brieven te sturen waarin u aangeeft dat u GEEN TOESTEMMING geeft voor de elektronische uitwisseling van uw medische gegevens (EPD) via het Landelijk Schakel Punt (LSP):

1 - Aan uw huisarts

1- Naar uw apotheek

1 - Naar VZVZ- de organisatie die het EPD-LSP runt.

Ook als u geen toestemming heeft verleend kunt u er niet zeker van zijn dat u niet toch in het EPD-LSP systeem bent terecht gekomen. VZVZ bericht namelijk over miljoenen meer aangeslotenen dan dat ze over geregistreerde toestemmingen beschikt. En uw huisarts of apotheker zou u maar zo hebben kunnen aangemeld nadat ze u hier mondeling een vraag over hebben gesteld.

NB Zij krijgen daar ook geld voor.

Vandaar dat het ook van belang is dat mensen die geen toestemming verlenen daar schriftelijk kennis van geven, al is dat formeel voor het EPD-LSP nieuwe stijl niet meer verplicht.

WIE MEEDOET AAN DE ACTIE ‘NEE IK GEEF GEEN TOESTEMMING’:

  • Verzekert zichzelf tegen mogelijk onrechtmatig gebruik van zijn of haar gegevens.

  • Helpt voorkomen dat zorgverleners, door de overheid en de ziektekostenverzekeringsmaatschappijen,gedwongen worden om hun medisch beroepsgeheim op te geven.

  • Stimuleert dat er een alternatief ontwikkeld wordt voor een veilig, privacyproof uitwisselingssysteem van medische gegevens waarbij relevante medische gegevens wèl behandeling gerelateerd en via verstrekking (in plaats van onttrekking) kunnen worden uitgewisseld. Iets wat in het huidige systeem de enige optie is waar niet voor kan worden gekozen.

Uiteraard kunt u, net als voorheen, gewoon gebruik blijven maken van medische zorg waarbij de uitwisseling van uw medische gegevens beperkt blijft tot wat nodig is voor een goede zorgverlening. Namelijk door alleen toestemming te geven voor de uitwisseling van relevante medische gegevens aan zorgverleners die direct bij een behandeling van u betrokken zijn.

Kijk hier voor meer informatie en voorbeeldbrieven

Gepubliceerd in Dossier EPD
Getagged onder