donderdag, 21 november 2013 01:29

De Stichting KDVP wint rechtszaak tegen CBP over onterechte goedkeuring Gedragscode Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars verwerken in hun bedrijfsuitoefening persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid. Omdat grote hoeveelheden medische gegevens onder ogen komen van medewerkers van de zorgverzekeraars, die niet aan het medisch beroepsgeheim gebonden zijn, moet de verwerking van deze uiterst persoonlijke informatie aan strikte eisen voldoen om de zorgvuldige omgang met deze gevoelige persoonsgegevens te waarborgen.

Tot 8 februari 2008 werd dat geregeld onder een Addendum van de Gedragscode Financiële Instellingen. Maar toen deze oude regeling op 5 februari 2008 verliep diende er een aparte regeling te worden opgesteld met de beginselen en gedragsregels waaraan specifiek alle zorgverzekeraars zich moeten houden.

Na een lange periode waarin de Zorgverzekeraars Nederland( ZN) het af lieten weten om die regeling te treffen, werd de nieuwe Gedragscode ter goedkeuring aan het CBP, voorgelegd en trad deze na  publicatie in de Staatscourant in werking. Zie…

Maar omdat de nieuwe regeling volkomen strijdig was met de meest elementaire grondbeginselen van de wetten ter bescherming van de privacy (EVRM) en bescherming persoonsgegevens(Wbp) zagen de psychotherapeuten en psychiaters van de stichting KDVP geen ander uitweg dan een rechtszaak te beginnen. Uitgerekend  tegen de instantie die tot taak heeft om hier toezicht op te houden. De toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, dat vooraf haar oren volkomen liet hangen naar de machtige zorgverzekeraars en de zienswijze van de stichting KDVP systematisch negeerde, heeft nu letterlijk een vernietigend oordeel van de rechter te horen gekregen. Op 13 november 2013 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat het CBP volkomen tekort was geschoten en dat het goedkeuringsbesluit werd vernietigd.

Wie in de finesses is geïnteresseerd waarom er inhoudelijk niks van de Gedragscode deugt en op welke punten het CBP na heeft gelaten de regeling te toetsen, verwijzen we naar de uitleg van Stichting KDVP op hun  website http://www.kdvp.nl. Daar staat ook de volledige uitspraak van de rechtbank gepubliceerd.

Ook het Platform Bescherming Burgerrechten schreef een, ook voor niet-ingewijden, leesbaar stuk over de gang van zaken. Dat kunt u vinden via: http://platformburgerrechten.nl/2013/11/21/rechter-fluit-cbp-terug-om-gedragscode-zorgverzekeraars/

Het vervolg van het liedje is, dat er nu feitelijk al sinds 2008 geen fatsoenlijke regeling is over de manier waarop zorgverzekeraars met medische gegevens omgaan. Bijna 5 jaar dus, uitgerekend in een tijd dat de zorgverzekeraars oppermachtige instituten zijn geworden, sinds zij door de regering de regie van de zorgsector in handen hebben gekregen.

De rechter heeft dan ook bevolen dat het CBP  nu binnen zes weken een nieuwe beslissing moet nemen. En dat het CBP  de Zorgverzekeraars Nederland (ZN), die de Gedragscode moeten opstellen, voor het eind van het jaar aan het verstand moet zien te peuteren aan welke voorwaarden de aangepaste of nieuwe gedragscode zal moeten voldoen om de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim van de zorgverleners zodanig te waarborgen, dat de regeling mag worden goedgekeurd.

De nieuwe Gedragscode zal derhalve niet alleen moeten voldoen aan het EVRM en de Wet bescherming persoonsgegevens, maar ook in lijn moeten zijn met de uitspraken van het College van Beroep(CBp) inzake de verwerking van diagnose- en behandelgegevens zoals deze gedaan werden in eerdere zaken die de KDPV hierover voerde tegen de Nederlandse Zorg Autoriteit (NMa).

Er zal nog heel wat water door de Rijn gaan voordat een deugdelijke gedragscode zijn beslag krijgt. De Zorgverzekeraars is er namelijk alles aan gelegen om over zoveel mogelijk medische gegevens te kunnen beschikken. Privacy en medisch beroepsgeheim beschouwt men niet als fundamentele grondrechten, maar als obstakels. Maar toch zal men er niet onderuit kunnen dat een veilige en ‘privacy proof’ uitwisseling van persoonlijke medische gegevens per definitie behandelings gerelateerd dient te moeten blijven, en niet moet worden vermengd met systemen ter bekostiging en monitoring van de Zorg.

We mogen de KPVP mensen dus wel heel dankbaar zijn dat ze het voor elkaar hebben gekregen dat de rechtbank nu een streep in het zand heeft getrokken en een duidelijke termijn van 6 weken heeft gesteld, waarna sancties  volgen als de Zorgverzekeraars geen goede Gedragscode opstellen.

Dat het voeren van dergelijke juridische procedures, tegen zulke machtige instituties, een langdurige en uitputtende zaak is, moge duidelijk zijn. Het spreekt vanzelf dat het ook een kostbare aangelegenheid is, en maar nauwelijks op te brengen voor een ongesubsidieerde belangenorganisatie. Wie in de gelegenheid is om de stichting KDVP daarin financieel bij te staan, moet dat dan ook vooral niet laten.